Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 196/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 196/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 380/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 và số 526/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo các phụ lục đính kèm, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Quyết định giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho từng chương trình, dự án ODA theo quy định.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, thông tin và mức vốn bố trí cho các chương trình, dự án ODA.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của các chương trình, dự án.

d) Định kỳ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014.

2. Căn cứ kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thông báo kế hoạch vốn được giao cho các đơn vị triển khai thực hiện dự án.

b) Hoàn trả các khoản vốn đối ứng được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước của các chương trình, dự án ODA theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định.

c) Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 02 năm 2014.

d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 theo quy định.

3. Giao Bộ Tài chính:

a) Thu hồi số vốn ứng trước kế hoạch của các chương trình, dự án ODA theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định.

b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định về tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao cho các dự án.

Điều 3. Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan khác ở TW (có liên quan)
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TKBT, QHQT;
TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Số lượng trang

- Phụ lục I

01

- Phụ lục II

01

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

Ngành, lĩnh vực

Tổng số

TỔNG SỐ

9.000

Ngành Giáo dục đào tạo

9.000

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2014
(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục chương trình, dự án

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí đến hết KH năm 2013

Kế hoạch năm 2014 vốn đối ứng các dự án ODA nguồn trái phiếu Chính phủ

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng
(vốn trong nước)

Vốn nước ngoài

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)

Tổng số

Trong đó: NSTW

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: Thu hồi vốn ứng trước

 

TỔNG SỐ

 

 

81.384

40.884

40.884

40.500

 

 

 

 

9.000

 

 

 

Danh mục dự án khởi công mới năm 2014

 

 

81.384

40.884

40.884

40.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nhóm B

 

 

81.384

40.884

40.884

40.500

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dự án thành phần 5 thuộc Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” sử dụng ODA của Chính phủ Pháp

 

775
20/5/2013

81.384

40.884

40.884

40.500

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài giải ngân theo Hiệp định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 196/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ ngày 25/01/2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.392

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!