Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 195/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lâm Thị Sang
Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI CAO TUI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đu cho người cao tui tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 428/TTr-STC ngày 30 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Phm vi điều chỉnh:

- Quyết định này quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Những nội dung, mức chi không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Là người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính.

3. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ:

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 900.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi ở tuổi 80 và 85 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đng và 500.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi ở tuổi 70 và 75 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đng và 400.000 đồng tiền mặt.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước; từ các nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh).

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi do ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi.

5. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Căn cứ các nội dung tại Điều 1, Quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh số 1719/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy; TT HĐND tnh (báo cáo);
- Ban KT-NS HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, DT, HY (QĐUB19).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32