Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 1909/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 21/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Căn cứ Thông báo số 553/TB-TU ngày 09/6/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc thành lập Quỹ Phát triển du lịch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình s265/TTr-SNV ngày 17/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

1. Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

Tên giao dịch tiếng Anh: Lao Cai Tourism Development Assistance fund (tên viết tắt: LTDAF)

2. Địa vị pháp lý: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Quỹ) thuộc Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai quản lý, Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Mục đích hoạt động của Quỹ: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.

4. Trụ sở của Quỹ: Đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Khi 4, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nưc để tạo nguồn vốn ca Quỹ; thực hiện các hoạt động theo hợp đng ủy quyn phù hợp với tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phục vụ phát triển du lịch phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Công bố các nội dung, yêu cầu, hồ sơ đề xuất tài trợ, hỗ trợ phát triển du lịch từ Quỹ.

4. Quản lý tổ chức và lao động của Quỹ theo quy định của pháp luật; Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ.

5. Thiết lập mối quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức việc xét chọn và thẩm định dự án, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến du lịch để Quỹ hỗ trợ, cho vay; đình chỉ hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc tài trợ kinh phí, hoặc thu hồi kinh phí tài trợ khi phát hiện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ xúc tiến du lịch vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan qun lý theo quy định.

8. Giải quyết các khiếu nại, tcáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định pháp luật.

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ, gồm:

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, gồm: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính.

Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động kiêm nhiệm.

2. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động kiêm nhiệm (gồm 3 thành viên): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh.

3. Bộ máy điều hành Quỹ:

a) Giám đốc Quỹ: Do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

b) Kế toán Quỹ: 01 người, do kế toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm, được Giám đc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm.

c) Bộ phận nghiệp vụ: Do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định sử dụng kiêm nhiệm theo quy định.

Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và bộ máy điều hành Quỹ thực hiện theo Quy chế về tchức và hoạt động của QuHỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành.

Điều 4. Cơ chế tài chính:

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT và DL;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- S Nội vụ (02 bản);
- Như Điều 5 QĐ;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152