Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 19/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2006/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2006 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 14 về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-UBND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 160/STC-NS ngày 31/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010 cụ thể như sau:

I- Về phân cấp nguồn thu NSNN:

1. Bãi bỏ khoản thu thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao, được quy định tại tiết 2, điểm I, mục A, Phần I.

2. Bãi bỏ khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, được quy định tại tiết 2, điểm II, mục B, Phần I.

3. Bãi bỏ khoản thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý quy định tại tiết 6, điểm I, mục A, Phần I.

4. Sửa đổi quy định tại tiết 1, điểm II, mục A, Phần I "Thuế ngoài quốc doanh (trừ thuế môn bài được quy định tại điểm 5, mục II, phần B dưới đây)" thành " Thuế ngoài quốc doanh (trừ thuế môn bài được quy định tại tiết 5, điểm II, Mục B, phần I và thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh)".

5. Bổ sung nguồn thu ngân sách huyện, thị xã hưởng 100% đối với các khoản thuế thu nhập cá nhân (theo Luật Thuế thu nhập cá nhân) phát sinh trên địa bàn theo địa giới hành chính. Bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là:

(1) Thu nhập từ kinh doanh

(2) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

(3) Thu nhập từ đầu tư vốn

(4) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

(5) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

(6) Thu nhập từ trúng thưởng

(7) Thu nhập từ bản quyền

(8). Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

(9) Thu nhập từ nhận thừa kế

(10) Thu nhập từ nhận quà tặng

6. Bổ sung nguồn thu ngân sách thị xã Lai Châu hưởng 100% đối với khoản thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất và tổ chức đấu giá đất trên địa bàn thị xã (Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010).

II- Về phân cấp nhiệm vụ chi:

1. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện:

Bãi bỏ các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện được quy định tại tiết 2, điểm II, mục A, phần II như sau:

- Bãi bỏ nhiệm vụ chi cho các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện trong chi sự nghiệp giáo dục thuộc huyện quản lý.

- Bãi bỏ nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế cấp huyện.

Sửa đổi tiết 1, điểm II, mục A, phần II như sau: "Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất ở của các huyện cho các đối tượng theo chính sách và tổ chức đấu giá do cấp huyện quản lý. Riêng thị xã Lai Châu chỉ được thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc đấu giá đất do thị xã đầu tư tạo quĩ đất theo qui định” thành "Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất ở của các huyện, thị xã cho các đối tượng theo chính sách và tổ chức đấu giá do cấp huyện, thị xã”. (riêng thị xã Lai Châu được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010)

2. Nhiệm vụ chi của Ngân sách cấp tỉnh:

Bổ sung các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh được quy định tại tiết 2, điểm I, mục A, phần II như sau:

- Bổ sung thêm nhiệm vụ Chi sự nghiệp giáo dục cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện thuộc chi sự nghiệp giáo dục do cấp tỉnh quản lý.

- Bổ sung thêm nhiệm vụ chi cho các Trạm y tế xã (kể cả phòng khám đa khoa khu vực gắn liền với trạm y tế xã), phường, thị trấn thuộc Chi sự nghiệp Y tế do cấp tỉnh quản lý.

Điều 2. Các nội dung khác về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi vẫn được thực hiện theo Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2009/QĐ-UBND bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102