Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng di chuyển đường điện cao thế để xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn huyện Bình Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1862/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 16/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT GPMB DI CHUYỂN ĐƯỜNG ĐIỆN CAO THẾ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 249/TTr-STNMT ngày 06/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) di chuyển đường điện cao thế để xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn các xã: Cổ Bì, Thái Dương, Thái Hòa, Tân Hồng, Thái Học, Thúc Kháng, Nhân Quyền, huyện Bình Giang, cụ thể như sau:

I. Về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ:

- Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009; Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND , ngày 19/12/2011; Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 4120/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 và các quy định hiện hành;

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Bình Giang chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất, khối lượng và tính chính xác của số liệu phương án bồi thường, hỗ trợ.

II. Về số liệu phương án bồi thường, hỗ trợ:

1. Bồi thường, hỗ trợ cho xã Cổ Bì:

a) Bồi thường, hỗ trợ cho 37 hộ gia đình:

- Bồi thường (791,6m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 47.496.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (791,6m2): 94.992.000 đồng;

- Bồi thường (2.799,5 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 6.999.000 đồng (làm tròn);

- Bồi thường (3.591,1 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 14.364.000 đồng (làm tròn).

Cộng (a): 163.851.000 đồng.

b) Bồi thường, hỗ trợ cho UBND xã:

- Hỗ trợ (49,6 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê (đất công điền do UBND xã quản lý), thời hạn thu hồi đất lâu dài: 2.976.000 đồng;

- Bồi thường (321,6 m2) hoa màu ngắn ngày các loại (gồm cả trên diện tích đất công điền thu hồi có thời hạn 6 tháng - mượn để thi công): 1.286.000 đồng (làm tròn).

Cộng (b): 4.262.000 đồng.

Cộng (1 =a+b): 168.113.000 đồng.

2. Bồi thường, hỗ trợ cho xã Nhân Quyền:

a) Bồi thường, hỗ trợ cho 17 hộ gia đình:

- Bồi thường (362,1m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 21.726.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (362,1m2): 43.452.000 đồng;

- Bồi thường (1.398,1 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 3.495.000 đồng (làm tròn);

- Bồi thường (1.760,2 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 7.041.000 đồng (làm tròn).

Cộng (a): 75.714.000 đồng.

b) Bồi thường, cho UBND xã:

- Bồi thường (98,5 m2) hoa màu ngắn ngày các loại (trên diện tích đất công điền thu hồi có thời hạn 6 tháng - mượn để thi công): 394.000 đồng (làm tròn).

Cộng (2 =a+b): 76.108.000 đồng.

3. Bồi thường, hỗ trợ cho xã Thái Học:

a) Bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình:

- Bồi thường (216,5 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 12.990.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (216,5 m2): 25.980.000 đồng;

- Bồi thường (705,6 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 1.764.000 đồng;

- Bồi thường (922,1 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 3.688.000 đồng (làm tròn).

Cộng (a): 44.422.000 đồng.

b) Bồi thường, cho UBND xã:

- Hỗ trợ (14 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê (đất công điền do UBND xã quản lý), thời hạn thu hồi đất lâu dài: 840.000 đồng;

- Hỗ trợ (14,4 m2) đất nông nghiệp trồng cây lâu năm ở trong đê (đất công điền do UBND xã quản lý), thời hạn thu hồi đất lâu dài: 936.000 đồng.

Cộng (b): 1.776.000 đồng.

Cộng (3 =a+b): 46.198.000 đồng.

4. Bồi thường, hỗ trợ cho 02 hộ gia đình, xã Thúc Kháng:

- Bồi thường (14,4 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 864.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (14,4 m2): 1.728.000 đồng;

- Bồi thường (74 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 185.000 đồng;

- Bồi thường (88,4 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 354.000 đồng (làm tròn).

Cộng (4): 3.131.000 đồng.

5. Bồi thường, hỗ trợ cho 06 hộ gia đình, xã Tân Hồng:

- Bồi thường (216,5 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 12.990.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (216,5 m2): 25.980.000 đồng;

- Bồi thường (748,6 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 1.872.000 đồng (làm tròn);

- Bồi thường (965,1 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 3.860.000 đồng (làm tròn).

Cộng (5): 44.702.000 đồng.

6. Bồi thường, hỗ trợ cho xã Thái Dương:

a) Bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ gia đình:

- Bồi thường (379,4 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 22.764.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (379,4 m2): 45.528.000 đồng;

- Bồi thường (1.514,5 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 3.786.000 đồng (làm tròn);

- Bồi thường (1.893,9 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 7.576.000 đồng (làm tròn).

Cộng (a): 79.654.000 đồng.

b) Bồi thường, cho UBND xã:

- Hỗ trợ (14,4 m2) đất nông nghiệp trồng cây lâu năm ở trong đê (đất công điền do UBND xã quản lý), thời hạn thu hồi đất lâu dài: 936.000 đồng.

Cộng (6 =a+b): 80.590.000 đồng.

7. Bồi thường, hỗ trợ cho xã Thái Hòa:

a) Bồi thường, hỗ trợ cho 40 hộ gia đình:

- Bồi thường (568 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, thời hạn thu hồi đất lâu dài: 34.080.000 đồng;

- Hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thời hạn lâu dài (568 m2): 68.160.000 đồng;

- Bồi thường (2.576,8 m2) đất nông nghiệp ở trong đê thu hồi trong thời hạn 6 tháng (đất mượn để thi công): 6.442.000 đồng;

- Bồi thường (3.144,8 m2) hoa màu ngắn ngày các loại: 12.579.000 đồng (làm tròn).

Cộng (a): 121.261.000 đồng.

b) Bồi thường, cho UBND xã:

- Hỗ trợ (18 m2) đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở trong đê (đất công điền do UBND xã quản lý), thời hạn thu hồi đất lâu dài: 1.080.000 đồng;

- Bồi thường (228,3 m2) hoa màu ngắn ngày các loại (gồm cả trên diện tích đất công điền thu hồi có thời hạn 6 tháng - mượn để thi công): 913.000 đồng.

Cộng (b): 1.993.000 đồng.

Cộng (7 =a+b): 123.254.000 đồng.

* (UBND các xã có đất công điền có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) cho các hộ gia đình sử dụng đất công điền theo quy định).

8. Trích chuyển kinh phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về Sở Tài nguyên và Môi trường: 1.084.000 đồng.

9. Trích chuyển kinh phí thẩm định giá về Sở Tài chính: 542.000 đồng.

Tổng cộng kinh phí GPMB (II= 1÷9): 543.722.000 đồng.

(Năm trăm bốn ba triệu, bẩy trăm hai hai nghìn đồng)

Điều 2. Việc thanh toán chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, Chủ tịch UBND các xã có tên ghi tại Điều 1 - huyện Bình Giang căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Ô Q Hải;
- Tổng Công ty VIDIFI Việt Nam;
- Lưu: VP, Thụy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Thừa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng di chuyển đường điện cao thế để xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn huyện Bình Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.375
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93