Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 186/QĐ-UBDT 2018 thực hiện 1860/QĐ-TTg cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số

Số hiệu: 186/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1860/QĐ-TTG , NGÀY 23/11/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM CẤP RA-ĐI-Ô CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI”

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

- Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 14/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

- Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-TTg , ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

- Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT , ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thtướng Chính phủ, Bộ trưng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này, kế hoạch thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg , ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”.

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ t
rưởng, CNUB (để B/c);
- Các TT, PCNUBDT;
- Đài Tiếng nói Việt Nam (phối hợp);
- UBND 10 t
nh thực hiện Đề án;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TT(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1860/QĐ-TTG , NGÀY 23/11/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM CẤP RA-ĐI-Ô CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 186 ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg , ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”; Quyết định số 64/QĐ-UBDT , ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiu svà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên gii” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện Đề án kịp thời, hiệu quả theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới nhằm tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, góp Phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vng; nâng cao nhận thức tạo sự đng thuận xã hội; n định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các đối tượng khi được cấp ra-đi-ô, sẽ không được cấp báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu:

Ra-đi-ô cấp cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam phù hợp, băng tần số hoạt động của radio phải đảm bảo thu được sóng AM, FM và sóng SW (sóng ngắn) của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh-truyền hình địa phương; dễ sử dụng, dùng được pin sạc và nguồn điện.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng thụ hưởng

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm:

- Già làng, trưởng thôn, bản người có uy tín, các chức sc tôn giáo ở các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III ở các tỉnh được chọn điểm.

- Bí thư Chi bộ, Chi hội trưng Chi hội phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưng Chi hội nông dân, Trưởng ban Công tác mặt trận; cán bộ Tư pháp; cán bộ Văn hóa thông tin các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III, xã biên giới ở các tỉnh được lựa chọn thí điểm.

- Đồn, trạm, đội công tác biên phòng và bộ đội biên phòng tăng cường xuống xã biên giới thuộc các tỉnh lựa chọn thí điểm.

- Mỗi đối tượng thụ hưởng được cấp 01 chiếc ra-đi-ô

2. Phạm vi

Đề án được triển khai thực hiện thí điểm cấp ra-đi-ô ở 10 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đăk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Kiên Giang.

3. Thời gian:

- Hoàn thành cấp ra-đi-ô cho toàn bộ đối tượng thụ hưởng 10 tỉnh trong năm 2018.

- Đến tháng 7/2021 tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả Đề án làm cơ sbáo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cho giai đoạn tiếp theo.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách Trung ương đảm bảo.

2. Thực hiện việc mua ra-đi-ô, phụ kiện đi kèm, vận chuyn, cp phát và quản lý Đề án theo quy định luật đấu thầu, luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của luật này.

IV. TIẾN ĐỘ

STT

Nội dung

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

1

Rà soát, thống kê đối tượng thụ hưởng ra-đi-ô tại thời điểm tháng 01/2018

Tháng 2/2018

Vụ Tuyên truyền

Ban Dân tộc 10 tỉnh.

Công văn, biểu mẫu tổng hợp

2

Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tưng Chính phủ

Tháng 3/2018

Vụ Tuyên truyền

Vụ KHTC

Kế hoạch triển khai QĐ1860

3

Trình bổ sung dự toán thực hiện Đề án

Tháng 3/2018.

Vụ KHTC

Vụ Tuyên truyền

QĐ bổ sung dự toán

4

Xác định tiêu chí kỹ thuật ra-đi-ô

Tháng 4/2018

UBDT và VOV

 

QĐ tiêu chí kỹ thuật ra-đi-ô

5

Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp radio

Quý II, III.

Văn phòng UB

Vụ Tuyên truyền

QĐ đơn vị cung cấp ra-đi-ô được cấp có thẩm quyền phê duyệt

6

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quý II, III.

Lãnh đạo UB

Vụ KHTC, VPUB, Vụ TT và TTKT VOV

Các QĐ phê duyệt của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT

7

Tổ chức mời thầu (khi được bổ sung dự toán 2018); mở thầu và chấm thầu.

Quý II, III.

Văn phòng UB

Vụ TT

Các QĐ phê duyệt của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT

8

Ký Hợp đồng cung cấp radio

Quý III.

Văn phòng UB

Vụ TT

9

Nghiệm thu sản phẩm và tổ chức cấp phát ra-đi-ô đến đối tượng thụ hưởng

Tháng 11/2018

Vụ Tuyên truyền, Trung tâm KT VOV

VPUB, UBND 10 tỉnh được cấp ra-đi-ô

Ra-đi-ô đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

10

Tổng hợp báo cáo kết quả và thanh quyết toán.

Tháng 12/2018

Vụ Tuyên truyền,

VPUB

Báo cáo

11

Kiểm tra, theo dõi, tổng kết Đề án

01/2019 - 7/2021

Vụ Tuyên truyền, Trung tâm KT VOV

Bộ TT&TT, Bộ TC

Báo cáo tổng kết, đề xuất phương án trình Thủ tướng CP

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt:

- Phối hợp với 10 tỉnh được chọn thí điểm cấp ra-đi-ô, rà soát đối tượng thụ hưởng;

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Ủy ban và đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phi hp với Trung tâm Kỹ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan của tỉnh thí điểm cấp ra-đi-ô tổ chức triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban báo cáo Thủ tướng theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg , trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt, gửi Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí thực hiện Đề án năm 2018;

- Thẩm định, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Văn phòng Ủy ban:

- Chủ trì phối hợp với Vụ Tuyên truyền xây dựng, trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện các công việc: Lập hồ mi thầu; xét kết quả đấu thầu; Ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu cung cấp, vận chuyn ra-đi-ô; thanh quyết toán đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền trong việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao ra-đi-ô cho các đối tượng thụ hưởng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” của Ủy ban Dân tộc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186/QĐ-UBDT ngày 06/04/2018 phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg về Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!