Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1816/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 08/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC THIẾU NƯỚC SINH HOẠT DO NẮNG HẠN; ĐỒNG THỜI THU HỒI TẠM ỨNG KINH PHÍ KHẮC PHỤC VIỆC THIẾU NƯỚC SINH HOẠT DO NẮNG HẠN KÉO DÀI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1321/QĐ-UBND NGÀY 16/6/2016 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí nguồn tạm ứng cho các địa phương khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn;

Căn cứ Công văn số 9127/BTC-NSNN ngày 04/7/2016 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016;

Theo đề nghị của của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 2104/STC-NS ngày 29/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán hỗ trợ có mục tiêu năm 2016 cho các địa phương khắc phục thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn; đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung dự toán hỗ trợ có mục tiêu năm 2016 cho các địa phương khắc phục thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn, với số tiền: 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Thành phố Tuy Hòa: 150.000.000 đồng.

- Huyện Phú Hòa: 150.000.000 đồng.

- Huyện Đông Hòa: 100.000.000 đồng.

- Huyện Tây Hòa: 240.000.000 đồng.

- Huyện Tuy An: 620.000.000 đồng.

- Thị xã Sông Cầu:  650.000.000 đồng.

- Huyện Đồng Xuân:  590.000.000 đồng.

- Huyện Sơn Hòa: 600.000.000 đồng.

- Huyện Sông Hinh: 100.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho tỉnh (tại Công văn số 9127/BTC-NSNN ngày 04/7/2016 của Bộ Tài chính).

2. Thu hồi tạm ứng kinh phí khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài cho các địa phương, với số tiền: 3.200.000.000 đồng, tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh, gồm:

- Thành phố Tuy Hòa: 150.000.000 đồng.

- Huyện Phú Hòa: 150.000.000 đồng.

- Huyện Đông Hòa: 100.000.000 đồng.

- Huyện Tây Hòa: 240.000.000 đồng.

- Huyện Tuy An: 620.000.000 đồng.

- Thị xã Sông Cầu:  650.000.000 đồng.

- Huyện Đồng Xuân:  590.000.000 đồng.

- Huyện Sơn Hòa: 600.000.000 đồng.

- Huyện Sông Hinh: 100.000.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp chung báo cáo cho UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan, tiến hành hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thanh quyết toán; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1816/QĐ-UBND ngày 08/08/2016 bổ sung dự toán cho địa phương khắc phục thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn; đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài tại Quyết định 1321/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74