Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2007 bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2007 cho Sở Lao động thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 1809/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 28/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1809/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO NĂM 2007 CHO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 27/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2007;
Theo Tờ trình số 1442/SKHĐT-VX ngày 21/11/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2007 cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

ĐVT: Triệu đồng

Danh mục các hoạt động và dự án

Kinh phí bổ sung

Dự án dạy nghề cho người nghèo

610

Hoạt động truyền thông thuộc dự án năng lực giảm nghèo

52

Hoạt động giám sát, đánh giá Chương trình

40

Hoạt động trợ giúp pháp lý

140

Tổng cộng

842

(Tám trăm bốn mươi hai triệu đồng)

 

Nguồn bổ sung: nguồn ngân sách Trung ương bổ sung tại Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 27/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Điều 2. Căn cứ số kinh phí được giao bổ sung có mục tiêu trên đây, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với danh mục các hoạt động và dự án theo Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 27/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh căn cứ Quyết định này thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2007 bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2007 cho Sở Lao động thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74