Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1802/QĐ-UBND 2017 quyết toán vốn Xử lý kho thuốc Hợp tác xã Thủy Tây Quảng Trị

Số hiệu: 1802/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐIỂM TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI KHO THUỐC HTX THỦY TÂY (GIAI ĐOẠN I)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngun vn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 1402/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xử lý, ci tạo và phục hi môi trường đim tn lưu hóa chất bo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thủyy; s 1392/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử ci tạo và phục hi môi trường điểm tn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thy y;

Xét đề nghị của Giám đốc STài chính tại Tờ trình s 1531/TTr-STC ngày 12/6/2017 và Công văn số 1673/STC-ĐT ngày 21/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Xử lý, ci tạo và phục hồi môi trường điểm tn lưu hóa chất bo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thủy Tây (Giai đoạn 1).

2. Chđầu tư: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

3. Tng mức đầu tư được duyệt: 17.372.107.000 đng.

4. Địa điểm xây dựng: xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Ngun

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

1

2

3

4

Tng s

8.948.527.560

8.908.095.560

40.432.000

1. Vốn trong nước:

- Vốn ngân sách nhà nước

8.948.527.560

8.908.095.560

40.432.000

+ Vốn của đơn vị

 

2. Vốn nước ngoài:

 

 

 

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đng

Nội dung

Dự toán

Giá trị quyết toán

1

2

3

Tng s

8.972.143.000

8.948.527.560

1. Xây dựng:

7.843.171.000

7.815.339.000

2. Qun lý dự án:

157.227.000

149.000.000

3. Tư vấn:

711.315.000

709.312.188

4. Chi khác:

249.883.000

274.876.372

5. Dự phòng:

10.547.000

0

3. Giá trị tài sn hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đng

Nội dung

Giao đơn vị khác quản lý

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

1

2

3

4

5

Tổng số

8.948.527.560

 

 

 

1. Tài sản dài hạn

8.948.527.560

 

 

 

UBND xã Cam Thủy

8.948.527.560

 

 

 

2. Tài sản ngắn hạn

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1 .Trách nhiệm của chđầu tư:

- Được phép tt toán ngun và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

1

2

3

Tổng số

8.948.527.560

 

1. Vốn trong nước

 

 

+ Vốn ngân sách nhà nước

8.948.527.560

 

+ Vốn ĐTPT của đơn vị

 

 

2. Vốn nước ngoài

 

 

+ Vốn ADB

 

 

- Tổng các khon công nợ tính đến ngày 22/3/2017 :

+ Tng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tng nợ phi tr:  40.432.000 đồng

Trong đó:

* Chi phí thm tra và phê duyệt quyết toán: 40.432.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sn: Được phép ghi tăng tài sn:

Đơn vị: đng

Tên đơn vị tiếp nhn tài sản

Tài sn dài hạn

Tài sản ngn hạn

UBND xã Cam Thủy

8.948.527.560

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tnh, Giám đốc Trung tâm Quan trc Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, M1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1802/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình: Xử lý cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc Hợp tác xã Thủy Tây (Giai đoạn 1) do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!