Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1757/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI RAU QUẢ TRONG SẢN XUẤT HÀNG HÓA AN TOÀN THEO VIETGAP

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 338/TTr-HCSN ngày 11/5/2016, sau khi thông qua, thống nhất tại Hội nghị giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các ngành liên quan ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể đối với các loại rau quả được sản hàng hóa an toàn theo quy trình VietGap, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ:

- Cây bí đỏ: Không quá 4,57 triệu đồng/ha/vụ.

- Cây dưa chuột: Không quá 5,7 triệu đồng/ha/vụ.

- Cây khoai tây: Không quá 10,05 triệu đồng/ha/vụ.

- Cây cà chua: Không quá 8,1 triệu đồng/ha/vụ.

- Cây ớt: Không quá 9,4 triệu đồng/ha/vụ.

(Chi tiết như hồ sơ do Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh)

2. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ chi phí mua giống và phân hữu cơ sinh học để sản xuất rau quả hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGap.

Điểu 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và công nghệ, các cơ quan thông tin đại chúng,... và UBND các huyện, thành, thị thống nhất cụ thể hóa quy trình và tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn đúng quy định, đạt hiệu quả. Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc; Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CPCT, CPVP;
- Như điều 3;
- CV NN3;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 phê duyệt mức hỗ trợ đối với từng loại rau quả trong sản xuất hàng hóa an toàn theo VietGAP do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87