Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 172/2002/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 144/2002/QĐ-TTg về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 172/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 172/2002/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2002 SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 144/2002/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ VAY VỐN SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI TÀU THUYỀN, MUA SẮM NGƯ CỤ TỪ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 985/TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ;
Căn cứ Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1187/NHNN-TD ngày 01 tháng 11 năm 2002); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 12094 TC/TCNH ngày 11 tháng 11 năm 2002), Thuỷ sản (công văn số 2973/TS-NC ngày 07 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 tại Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

" Điều 2:

2. Về chuyển đổi chủ tàu và nợ vay:

a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các ngân hàng cho vay để xem xét, xử lý bán đấu giá công khai con tàu để thực hiện việc chuyển đổi chủ tàu từ chủ cũ là những hộ tay nghề kém, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thường xuyên thua lỗ, không trả được nợ ngân hàng, hoặc chủ tàu bị chết, không có người thay thế để tổ chức sản xuất kinh doanh.

b. Chủ tàu mới chuyển trả ngân hàng khoản tiền bằng giá trị con tàu sau khi bán đấu giá và không phải nộp tiền thuế chuyển quyền sở hữu tài sản mới nhận. Các chủ tàu mới có thể được các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng xem xét cho vay vốn để mua tàu theo các quy định hiện hành về cho vay thương mại.

c. Chủ tàu cũ tiếp tục phải nhận nợ với ngân hàng khoản chênh lệch thiếu giữa dư nợ ngân hàng với giá trị con tàu khi chuyển đổi. Trường hợp chủ tàu cũ không có khả năng trả phần nợ này, thì cho phép thực hiện theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 2."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuỷ sản; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 172/2002/QD-TTg

Hanoi, November 28, 2002

 

DECISION

AMENDING CLAUSE 2, ARTICLE 2 OF THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 144/2002/QD-TTg OF OCTOBER 24, 2002 ON A NUMBER OF MEASURES TO HANDLE DEBTS INCURRED DUE TO BORROWING CAPITAL FOR REPAIRING AND BUILDING SHIPS AND BOATS AS WELL AS PROCURING FISHING GEAR WITH PREFERENTIAL CREDIT CAPITAL SOURCE UNDER THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 985/TTg OF NOVEMBER 20, 1997

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 985/TTg of November 20, 1997 on overcoming the consequences of Linda Storm, restoring and developing production for coastal provinces in South Vietnam and Southern Central Vietnam;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 144/2002/QD-TTg of October 24, 2002 on a number of measures to handle debts incurred due to borrowing capital for repairing and building ships and boats as well as procuring fishing gear with preferential credit capital source under the Prime Ministers Decision No. 985/TTg of November 20, 1997;
At the proposal of the Governor of Vietnam State Bank (Official Dispatch No. 1187/NHNN-TD of November 1, 2002) and the opinions of the Ministry of Finance (Official Dispatch No. 12094 TC/TCNH of November 11, 2002) and the Ministry of Aquatic Resources (Official Dispatch No. 2973/TS-NC of November 7, 2002),

DECIDES:

Article 1.- To amend Clause 2, Article 2 of the Prime Ministers Decision No. 144/2002/QD-TTg of October 24, 2002 on a number of measures to handle debts incurred due to borrowing capital for repairing and building ships and boats as well as procuring fishing gear with preferential credit capital source under the Prime Ministers Decision No. 985/TTg of November 20, 1997 as follows:

"Article 2.-

2. On the change of ship owners and transfer of debts:

a) The presidents of the Peoples Committees of the provinces shall direct their local functional agencies to coordinate with the lending banks in considering and selling the ships at public auction in order to transfer such ships from former owners being households with poor professional capability and low efficiency in production and business activities, which suffer from chronic losses, being unable to repay their bank debts, or from ship owners who have died without anyone to replace them in organizing production and business activities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 172/2002/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 144/2002/QĐ-TTg về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.953

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79