Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 17/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 282/TTr-STC ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá thu dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải tại các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước tại các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La (đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước).

3. Mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước:

- Địa bàn thành phố Sơn La: 1.000 đồng/m3.

- Các huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La: 700 đồng/m3.

- Các huyện: Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai: 600 đồng/m3. (Mức giá dịch vụ thoát nước nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%).

4. Khối lượng nước thải để thu tiền dịch vụ thoát nước

Khối lượng nước thải thu tiền dịch vụ thoát nước, xác định theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải: Đối với trường hợp các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định để thu tiền dịch vụ thoát nước áp dụng mức khoán là 2 m3/người/tháng. Số người được xác định theo số nhân khẩu thực tế thường trú do UBND cấp xã xác nhận; Đối với các tổ chức, tự khai thác nước để sử dụng sinh hoạt thì khối lượng nước sạch sử dụng do tổ chức, cơ sở tự kê khai và được UBND cấp xã xác nhận.

5. Đơn vị thu tiền giá dịch vụ thoát nước

- Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: Giao Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La và các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước có trách nhiệm tổ chức thu giá dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước.

- Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; Giao Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát thông qua biên lai thu tiền theo quy định của pháp luật về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ, hàng hóa.

6. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước

6.1. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước của Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La và các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước. Sau khi nộp thuế giá trị gia tăng (10%) theo quy định, được để lại 5% trên tổng số thu thực tế để phục vụ công tác thu; Số còn lại 85% nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện phân bổ cho các dự án thoát nước, xử lý nước thải của các huyện, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

6.2. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thông qua biên lai thu tiền nước của Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La. Sau khi nộp thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định, được để lại 30% trên tổng số thu thực tế để phục vụ công tác thu; Số còn lại 60% nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện phân bổ cho các dự án thoát nước, xử lý nước thải của các huyện, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

6.3. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước được sử dụng cho các nội dung sau:

- Chi trả cho hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

- Đầu tư để duy trì và phát triển hệ thống thoát nước.

- Các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

1. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức hướng dẫn Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Thẩm định trình HĐND, UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện dự án thoát nước, xử lý nước thải của các huyện, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt, từ nguồn thu dịch vụ thoát nước.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các xã, phường phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn trong công tác thu.

Tổ chức đặt hàng, ký kết hợp đồng với đơn vị thoát nước để thực hiện các nội dung quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân bảo vệ công trình thoát nước, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La tổ chức thu giá dịch vụ thoát nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân bảo vệ công trình thoát nước, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thoát nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH; Hà 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168