Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1634/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cây vạn tuế trồng tập trung để bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1634/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1634/2006/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CÂY VẠN TUẾ TRỒNG TẬP TRUNG ĐỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số: 583/2005/QĐ-UBND ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số: 921/STC-QLCS-GC ngày 23 tháng 5 năm 2006 về việc bổ sung mức giá cây vạn tuế trồng tập trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung đơn giá cây vạn tuế quy định tại mục 14, bảng 4, phần III của phụ lục kèm theo Quyết định số: 583/2005/QĐ-UBND ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá như sau:

TT

Phân loại cây

Đơn vị tính

Đơn giá (đ)

1

Cây chưa có thân ( phần nhô trên mặt đất)

đồng/cây

10.000

2

Cây đã có thân ( H thân<=10cm)

đồng/cây

25.000

3

Cây đã có thân ( H thân > 10 đến 30cm)

đồng/cây

50.000

4

Cây đã có thân ( H thân >30 đến 70cm)

đồng/cây

100.000

5

Cây đã có thân ( H thân >70cm)

đồng/cây

300.000

(Bảng giá bồi thường trên đây chỉ áp dụng cho những cây không thể di chuyển hoặc bán được).

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường của các tổ chức, địa phương; phối hợp với các địa phương điều tra, rà soát các loại cây, các loại tài sản trên đất chưa có danh mục trong Quyết định số: 583/2005/QĐ-UBND ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá hoặc đơn giá thực tế không phù hợp với đơn giá đã quy định, đề xuất trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3, QĐ;
- Bộ TC, Bộ Tư Pháp (báo cáo);
- TT TU, TTHĐND ( báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTC;
QĐCĐ 6010 ( Hg 46)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1634/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cây vạn tuế trồng tập trung để bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211