Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 163/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1194/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 ngày 02 tháng 12 năm 2005 về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Liên Sở Giao thông - Công chính và Sở Tài chính tại Công văn số 429/TT-LS ngày 31 tháng 10 năm 2006 trình duyệt bổ sung vốn duy tu năm 2006 cho Sở Giao thông - Công chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Giao thông - Công chính chỉ tiêu bổ sung dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2006 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006, Sở Giao thông - Công chính tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, các nội dung chi cho công tác duy tu khác không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2006

ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH
CHỈ TIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT

Nội dung

Kế hoạch đã giao

năm 2006

(Theo Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND

ngày 09-12-2005)

Kế hoạch năm 2006 điều chỉnh

Ghi chú

1

Khối sự nghiệp duy tu giao thông

 

203.000

236.000

Bao gồm cầu, đường, chiếu sáng, đường sông, đò phà.

2

Công viên cây xanh

48.000

55.000

 

3

Công ty Chiếu sáng công cộng

60.000

53.000

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước ngày 10/11/2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!