Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1609/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ DỰ TOÁN NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA AN TOÀN HỒ ĐẬP NHỎ VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc: “Hướng dẫn thi hành mội số điều của Luật Đầu tư công”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý chi phí đầu tư xây dng công trình”;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 132/CV-HĐND ngày 19/4/2016 về việc: “Giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 để thực hiện đu tư nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ đập nhỏ và xử lý một số công trình đê địa phương”;

Căn cứ các Quyết định của UBND và Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa: Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về: Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; Quyết định s 904/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc: “Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình hồ đập, đê địa phương sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trong kế hoạch năm 2016”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế dự toán năm 2016 để thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ đập nhỏ và xử lý một số công trình đê địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa để các ngành, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư thực hiện; với các nội dung như sau:

1. Tng s vn phân bổ giao kế hoạch chi tiết đợt này:

1.1. Tng số: 57.650,0 triệu đồng (Năm mươi by tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

a) Giao vốn cho 03 công trình đã hoàn thành đang chờ quyết toán: 7.300,0 triệu đồng.

b) Giao vốn cho 07 công trình chuyển tiếp là: 25.100,0 triệu đồng.

c) Giao vốn cho 04 công trình khởi công mới là: 14.900,0 triệu đồng.

d) Giao vốn cho 08 công trình chuẩn bị đầu tư là: 10.350,0 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

1.2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế ca ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Sau khi có Quyết định phê duyệt ca Chủ tịch UBND tỉnh: Các ngành, các đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và các chủ dự án có trách nhiệm khẩn tơng tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kim tra việc thực hiện của các chủ đầu theo đúng quy định.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiệu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT
TC Thn201662 (18).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ BIỂU

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ GIAO KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ DỰ TOÁN 2016 ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP SỬA CHỮA AN TOÀN HỒ ĐẬP VÀ XỬ LÝ ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 1609/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên d án

Chđầu tư

Tổng mc đầu tư hoặc dkiến TMĐT

Nguồn vốn đầu tư

Vốn đã giao

Vốn còn thiếu

Giao kế hoạch vốn đợt này

Huy động

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

7

7

8

9

 

TNG S VN:

 

202.134

16.169

185.965

47.798

138.167

57.650

I

Vn bố trí cho các công trình đã hoàn thành chquyết toán

 

26.591

 

26.591

19.000

7.591

7.300

1

Sa chữa, nâng cấp hồ Hón Tài, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc

 

9.772

 

9.772

6.500

3.272

3.100

2

Sa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong xã Thanh Kỳ H.Như Thanh

 

7.145

 

7.145

5.500

1.645

1.600

3

Sa chữa, nâng cấp hồ Bu Bu xã Mậu Lâm H. Như Thanh

 

9.674

 

9.674

7.000

2.674

2.600

II

Các công trình chuyển tiếp

 

90.282

15.250

75.032

28.798

46.234

25.100

1

Sửa chữa, nâng cấp đập làng Phong, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh.

UBND huyện Lang Chánh

8.667

2.131

6.536

3.170

3.366

1.400

2

Sa chữa, nâng cấp Hồ Châu Sơn xã Thạch Bình huyện Thạch Thành; Hồ Dọc Kết xã Cm Long huyện Cm Thủy thuộc cụm hồ các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thy.

Sở Nông nghiệp và PTNT

23.866

-

23.866

10.000

13.866

8.000

2. 1

Hồ Châu Sơn xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành.

10.166

 

10.166

4.300

5.866

3.000

2.2

HDọc Kết xã Cm Long, huyện Cẩm Thy.

13.700

 

13.700

5.700

8.000

5.000

3

Ci tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đầu Voi xã Công Liêm, huyện Nông Cống.

UBND huyện Nông Cống

18.400

4.808

13.592

6.000

1.592

3.500

4

Đu tư nâng cấp liên hồ Khe Thoi - Khe Ngàm, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn

16.211

5.509

10.702

700

10.002

6.700

5

Ci tạo, nâng cấp Hồ Vũng Dăm, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung

UBND huyện Hà Trung

10.148

2.802

7.346

700

6.646

4.500

6

Sa chữa, nâng cấp hồ Khe Dé xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia

SNông nghiệp và PTNT

12.990

 

12.990

8.228

4.762

1.000

III

Dán đã phê duyệt d toán trước 31/10/2015

 

33.261

919

32.342

-

32.342

14.900

1

Sa chữa, nâng cấp hồ Cự Lý, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Thành.

UBND huyện Thạch Thành

5.485

599

4.886

 

4.886

2.400

2

Xử lý sạt lvà nâng cấp tuyến đê T sông Hoàng xã Quảng Vọng, huyện Qung Xương.

UBND huyện Qung Xương

9.709

 

9.709

 

9.709

4.500

3

Tu b, nâng cấp tuyến đê Tsông Mậu Khê, đoạn qua xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.

UBND huyện Thiệu Hóa

9.838

 

9.838

 

9.838

4.500

4

Nâng cấp tuyến đê Hu sông Cầu Hung, xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia.

UBND huyện Tĩnh Gia

8.229

320

7.909

 

7.909

3.500

IV

Triển khai lập dự án đầu tư mi

 

52.000

-

52.000

-

52.000

10.350

1

Sa cha, nâng cp đập tràn Lập Thng, xã Thành Lập, huyện Ngọc Lặc

UBND huyện Ngọc Lặc

6.000

 

6.000

 

6.000

1.350

2

Sa cha, nâng cp Hồ Cây Bo xã Xuân Khang, huyện Như Thanh.

UBND huyện Như Thanh

5.000

-

5.000

 

5.000

1.000

3

Ci tạo, nâng cấp hệ thng công trình thy lợi hồ Eo Lê,Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

UBND huyện Cẩm Thủy

5.000

-

5.000

 

5.000

1.000

4

Sa cha, ci tạo hồ Dim, xã Xuân thắng, huyện Thường Xuân

UBND huyện Thường Xuân

8.000

 

8.000

 

8.000

1.500

5

Sa cha, nâng cấp hồ Ông Xã, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia

UBND huyện Tĩnh Gia

7.000

 

7.000

 

7.000

1.500

6

Xây dựng dập Bai Pheo, xã Lương Trung, huyện Bá Thước.

UBND huyện Bá Thước

9.000

 

9.000

 

9.000

1.500

7

X lý các điểm trọng đim xung yếu đê Hu sông Cầu Chày, đoạn từ K9+800 - K9+950, xã Thọ Thắng; đoạn K11 - K11+200, xã Xuân Minh; đoạn K20+100 - K20+400 xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân.

UBND huyện Thọ Xuân

5.000

-

5.000

 

5.000

1.000

8

Xử lý các đim trọng điểm xung yếu đê Tả sông Hoàng, đoạn tại thôn 5, xã Đông Hoàng (dài 150m); đoạn tại thôn 10, xã Đông Hoàng (dài 180m); đoạn tại thôn 10, xã Đông Ninh (dài 150m), huyện Đông Sơn.

UBND huyện Đông Sơn

7.000

 

7.000

 

7.000

1.500

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1609/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế dự toán ngày 12/05/2016 thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ đập nhỏ và xử lý công trình đê địa phương tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38