Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 151/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 151/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2006 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2006; căn cứ Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung danh mục các dự án khởi công mới năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 5043/KHĐT-TH ngày 10 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung cho 107 dự án khởi công mới, với tổng số vốn 420,574 tỷ đồng (theo danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện - là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư - tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2006

VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
Ban hành kèm theo Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm  thực hiện

Thời gian KC-HT

Năng lực  thiết kế

Tổng vốn  đầu tư

Kế hoạch năm 2006 đã giao

Kế hoạch bổ sung

Ghi chú

Tổng cộng

 

 

 

2,215,595

23,000

420,574

 

Công trình khởi công mới

 

 

 

2,215,595

23,000

420,574

 

Chương trình đầu tư cho  giáo dục - đào tạo

 

 

478,621

0

72,550

 

1

Xây dựng Trường Trung học phổ thông An Nghĩa

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2006 - 2007

36 phòng học + khối phụ

29,408

0

3,500

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

2

Xây dựng mới Trường Mầm non phường 5 quận 8

 

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận 8

Quận 8

2006 - 2007

5 nhóm trẻ, 15 lớp mẫu giáo và khối phụ

25,990

0

3,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

3

Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận 5

Quận 5

2006 - 2007

Xây mới 20 phòng học và sửa chữa khối nhà hiện hữu

8,405

0

1,600

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

4

Xây dựng mở rộng Trường THCS Thị trấn 2 Củ Chi

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi

Huyện
Củ Chi

2006 - 2007

Khối hành chính, khối phụ, khối phục vụ, nhà tập thể thao

23,677

0

2,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

5

Xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận 3

Quận 3

2006 - 2007

15 phòng học, khối hành chính, khối phụ

7,493

0

1,500

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

6

Xây dựng mới Trường Tiểu học phường 5 quận 8

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận 8

Quận 8

2006 - 2007

30 phòng học và khối phụ

30,840

0

3,500

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

7

Xây dựng Trường Tiểu học An Nghĩa

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2006 - 2007

20 phòng và khối phụ

19,489

0

3,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

8

Xây dựng Trường Tiểu học Phùng Hưng

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận 11

Quận 11

2006 - 2007

30 phòng học và khối phụ

14,810

0

3,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

9

Xây dựng Trường Trung học cơ sở Bình An

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 2

Quận 2

2006 - 2007

30 phòng học, khối phụ

28,701

0

4,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

10

Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 9

Quận 9

2006 - 2007

Xây dựng 30 phòng học, khối phụ và sửa chữa khối nhà hiện hữu giữ lại

21,593

0

5,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

11

Xây dựng Trường THPT Xuân Thới Thượng

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình huyện Hóc Môn

Huyện
Hóc Môn

2006 - 2007

36 phòng học và khối phụ

37,380

0

5,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

12

Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phú

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi

Huyện
Củ Chi

2006 - 2007

30 phòng và khối phụ

18,210

0

3,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

13

Xây dựng Trường THCS Khu dân cưVĩnh Lộc

Công ty Quản lý phát triển nhà quận 5

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

31 phòng học và khối phụ

22,094

0

4,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

14

Xây dựng mới Trường THCS Lê Văn Tám

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 7

Quận 7

2006 - 2007

43 phòng, khối phụ

36,385

0

5,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

15

Xây dựng mới Trường THCS bán công Tân Tạo

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

23 phòng và khối phụ

30,701

0

5,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

16

Xây dựng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú

Quận
Tân Phú

 

2006 - 2007

Xây mới 30 phòng và khối phụ, sửa chữa 4 phòng và khối công trình phụ

17,897

0

3,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

17

Xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Hiệp Thành

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 12

Quận 12

2006 - 2008

Xây dựng khối phòng học nghề, phòng học bộ môn, khu tập luyện TDTT và hồ bơi, khối công trình phục vụ giảng dạy, sắp xếp điều chỉnh các phòng học hiện hữu đạt 45 phòng học (từ 33 phòng học nâng lên 45 phòng học phục vụ 2025 học sinh)

21,821

0

1,500

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

18

Xây dựng Trường THCS Tân Thạnh Tây

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi

Huyện
Củ Chi

2006 - 2007

16 phòng, khối phụ

11,551

0

2,000

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

19

Xây dựng Trường Tiểu học phường Tân Tạo A

Ban Quản lý Dự ỏn khu vực ĐTXD quận Bình Tân

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

30 phòng học và khối phụ

25,541

0

5,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

20

Xây dựng Trường Tiểu học phường Bình Trị Đông

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

40 phòng học và khối phụ

20,511

0

4,000

Chi trả theo tiến độ. Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/01/2006 của UBNDTP

21

Xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 12 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Ban Quản lý Dự ỏn khu vực ĐTXD quận Bình Tân

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

10 phòng học, khối phụ

12,350

0

2,000

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

22

Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Phú Lâm

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận 6

Quận 6

 

2006 - 2007

Xây dựng 12 phòng học

6,857

0

2,000

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

23

Xây dựng Trường Mầm non T1 thuộc khu tái bố trí dân cư Khu công nghệ cao

Công ty Phát triển Khu công nghệ cao

Quận 9

2006 - 2007

08 nhóm trẻ, khối hành chính, khối phụ

 

6,917

0

950

Thi công ứng vốn theo Thông báo số 473/TB-VP ngày 26/7/2005 của UBNDTP

Chương trình đầu tư cho y tế

 

 

174,142

0

101,023

 

1

Lắp đặt 02 thang máy của Bệnh viện Ung bướu

Bệnh viện Ung bướu

Quận
Bình Thạnh

2006

2 thang máy

865

0

865

 

2

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Da liễu

Bệnh viện Da liễu

Quận 3

2006

Thiết bị y tế chuyên ngành

1,442

0

1,442

 

3

Cải tạo và lắp đặt mới hệ thống thang máy của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Quận 10

2006

Sửa chữa hố thang và lắp đặt 03 thang máy mới

2,300

0

2,300

 

4

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và diều trị bệnh nghề nghiệp

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp

Quận 8

2005 - 2006

Thiết bị y tế chuyên dùng

4,616

0

4,616

 

5

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quận 5

2006 - 2007

Thiết bị chuyên dùng

8,314

0

4,000

 

6

Mua sắm 500 giường và 500 tủ đầu giường bệnh nhân cho Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

2006

500 giường và 500 tủ đầu giường

2,136

0

2,136

 

7

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Quận
Thủ Đức

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

4,298

0

4,298

 

8

Mua sắm thiết bị phẫu thuật cấp bách kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Quận 10

2006 - 2007

Thiết bị y tế chuyên dùng

29,923

0

5,000

 

9

Mua sắm thay thế, bổ sung và nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ghép gan lần 2)

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

3,000

0

3,000

 

10

Mua sắm trang thiết bị phòng mổ, phòng thanh học của Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Quận 3

2006 - 2007

Thiết bị y tế chuyên môn

7,576

0

4,000

 

11

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Tâm thần

Quận 5

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

1,738

0

1,738

 

12

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

2006 - 2007

Thiết bị y tế chuyên môn

8,585

0

4,000

 

13

Mua sắm trang thiết bị các phòng chuyên môn của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ Y tế

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ  Y tế

Quận 10

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

591

0

591

 

14

Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quận
Bình Thạnh

2006 - 2007

Thiết bị y tế chuyên môn

17,497

0

8,000

 

15

Sửa chữa cải tạo Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Tâm thần

Quận 5

2006

Sửa chữa cải tạo

2,829

0

2,829

 

16

Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Quận 5

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

3,091

0

3,091

 

17

Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Huyện
Củ Chi

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

1,400

0

1,400

 

18

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

2006 - 2007

Thiết bị y tế chuyên môn

9,739

0

5,000

 

19

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện An Bình

Bệnh viện An Bình

Quận 5

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

6,189

0

6,189

 

20

Mua sắm trang thiết bị y tế các phòng chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm dợc phẩm, mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm d­ợc phẩm - mỹ phẩm

Quận 1

2006

Thiết bị y tế chuyên môn

2,639

0

2,639

 

21

Mua sắm trang thiết bị y tế Khoa xét nghiệm và phòng mổ của Khu điều trị phong Bến Sắn

Khu điều trị phong Bến Sắn

Tỉnh
Bình Dương

2006

Thiết bị y tế

 

903

0

903

 

22

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt thành phố

Bệnh viện Mắt

Quận 3

2006 - 2007

Thiết bị y tế

6,805

0

3,000

 

23

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương

Quận 5

2006

Thiết bị y tế

4,013

0

4,013

 

24

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Quận 1

2006

Thiết bị y tế

1,365

0

1,365

 

25

Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế dự phòng

Quận 5

2006

Thiết bị y tế

5,265

0

5,265

 

26

Mua sắm trang thiết bị y tế, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Quận 1

2006

Thiết bị y tế

5,343

0

5,343

 

27

Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ, hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Quận 10

2006 - 2007

Thiết bị y tế

13,380

0

5,000

 

28

Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân

Bệnh viện Bình Dân

Quận 3

2006 - 2007

Thiết bị y tế

9,242

0

5,000

 

29

Sửa chữa nâng cấp phòng điều trị bỏng và mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115

Quận 10

2006 - 2007

Sửa chữa phòng điều trị và mua sắm trang thiết bị y tế chuyên ngành

9,058

0

4,000

 

Chương trình ba giảm

 

 

172,068

0

17,100

 

1

Xây dựng cải tạo xây dựng Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình Sở Lao động TBXH

Tỉnh
Bình Phước

2006 - 2008

Xây dựng mới khu xưởng sản xuất 1.200m2, khu cách ly 2.035m2, nhà xét nghiệm và hệ thống xử lý nước thải 120m3/trạm/ngày đêm

34,282

0

3,600

 

2

Xây dựng mới Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy thành phố - giai đoạn 2 (Bệnh viện Nhân Ái)

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình Sở Lao động TBXH

 

Tỉnh
Bình Phước

2006 - 2008

1.700 học viên

44,853

0

5,000

 

3

Xây dựng mở rộng Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình Sở Lao động TBXH

Huyện
Củ Chi

2006 - 2008

Tăng khả năng tiếp nhận từ 600 lên 1.500 em học viên

59,521

0

4,000

 

4

Xây dựng  mở rộng khu dạy nghề của Trung tâm Giáo dục và giải quyết việc làm Nhị Xuân

Lực lượng Thanh niên xung phong

Huyện
Hóc Môn

2006 - 2007

Xây dựng mới khối dạy nghề và sửa chữa các công trình phụ

2,365

0

500

 

5

Xây dựng khu cách ly lây bệnh của Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân

Lực lượng Thanh niên xung phong

Huyện
Hóc Môn

2006 - 2007

Xây dựng khu cách ly 1.154m2, các hạng mục, công trình phục vụ, phụ trợ

8,790

0

2,000

 

6

Xây dựng đường giao thông từ Tân Định vào Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 4 (phục vụ Chương trình 3 giảm)

Lực lượng Thanh niên xung phong

Tỉnh
Bình Dương

2006 - 2007

13km

22,257

0

2,000

 

Chương trình xây nhà tái định cư

 

 

206,023

0

12,000

 

1

Xây dựng chung cư Lô J và lô N trong Khu tái định cư Thủ Thiêm

Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố

Quận 2

2006 - 2008

568 căn

175,630

0

2,000

 

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 03ha tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Công ty Dịch vụ công ích Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2006 - 2007

3ha

30,393

0

10,000

Hoàn trả tạm ứng (10 tỷ đồng) theo Công văn số 6129/UBND-TH ngày 25/8/2006 của UBND  thành phố

Chương trình xây dựng CVPM Quang Trung và KCNC

 

190,138

0

7,000

 

1

Đầu t­ư mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ vi mạch bán dẫn và phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu Nano tại Khu công nghệ cao TP

Công ty Phát triển Khu công nghệ cao

Quận 9

2006 - 2007

01 hệ thống

 

190,138

0

7,000

 

Chương trình xây dựng các chợ đầu mối

 

 

6,529

0

6,529

 

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ  thiệt hại và di dời chợ Mai Xuân Thưởng quận 6 trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch

Ủy ban nhân dân quận 6

Quận 6

2006

Di dời 340 hộ

6,413

0

6,413

 

2

Chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và di dời chợ cá Hòa Bình quận 5

Ủy ban nhân dân quận 5

Quận 5

2004 - 2006

Di dời 34 hộ

116

0

116

 

Chương trình chống ngập nước nội thị

 

 

46,620

0

11,589

 

1

Sửa chữa khắc phục tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 2

2006 - 2007

315m x 30m;
2.930m x 20m

18,612

0

3,000

 

2

Xây dựng kè chống xói lở bờ sông Rạch Dơi - Khu vực trường Cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Khu Đường sông

Quận 7

2006 - 2007

250m kè

4,888

0

1,400

 

3

Nạo vét thông thoáng dòng chảy kênh Tham Lương đoạn từ cầu Bưng đến cầu Chợ Cầu

Ban Quản lý Dự án đầu t­ư - xây dựng công trình Sở NNPTNT

Quận Tân Bình, quận Gò Vấp

2006 - 2007

8km

3,189

0

3,189

 

4

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 50 (đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến đường Nguyễn Văn Linh)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Huyện Bình Chánh, quận 8

2006 - 2007

Xây dựng hệ thống thoát nước (1.187m cống các loại), kết hợp cải tạo 2.020m đường và 165m hẻm hiện hữu

19,931

0

4,000

 

Chương trình đầu tư cho giao thông

 

 

537,191

23,000

73,794

 

1

Nâng cấp đường Bãi Sậy, quận 6

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận 6

Quận 6

2006

1.525m x 9m

5,394

0

5,394

 

2

Nâng cấp đường Lý Nhơn huyện Cần Giờ

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2006 - 2008

18.532m x 9m đường BTNN

93,070

5,000

1,000

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2006 - 2007

11.912m x 9m đường BTNN

64,400

8,000

1,000

 

4

Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Thái Tông

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình

Quận
Tân Bình

2006 - 2007

666m x 18,5m

39,025

0

7,000

Vận động nhân dân đóng góp 8.507 triệu đồng chi phí đền bù giải tỏa

5

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp

Quận
Gò Vấp

2006 - 2007

400m x 12m

8,247

0

5,600

 

6

Đầu tư mở rộng đoạn đường từ Tỉnh lộ 43 vào Trung tâm chợ đầu mối Tam Bình - Thủ Đức

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức

Quận
Thủ Đức

2005 - 2006

476,67md

19,926

0

5,000

 

7

Nâng cấp mở rộng đường Mã Lò

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân

Quận
Bình Tân

2006 - 2007

3.457m x 12m mặt đường láng nhựa

85,156

10,000

10,000

Vận động nhân dân đóng góp 28.098 triệu đồng chi phí đền bù giải tỏa

8

Xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao thông bờ nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Huyện Nhà Bè, quận 7

2006 - 2008

7.125m x 14,5m đường

91,417

0

10,000

 

9

Nâng cấp, cải tạo đường Đặng Văn Bi

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức

Quận
Thủ Đức

2006 - 2007

1.695m x 18m

34,700

0

5,000

 

10

Nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 2

Quận 2

2006 - 2007

1.053m x 24m

32,519

0

1,000

Vận động doanh nghiệp đóng góp 4.408 triệu đồng chi phí đền bù giải tỏa

11

Sửa chữa nâng cấp cụm đường khu phố 6, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú

Quận
Tân Phú

2006 - 2007

Nâng cấp, cải tạo 775,74m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở

7,529

0

1,500

 

12

Sửa chữa nâng cấp cụm đường khu phố 6 - 8, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú

Quận
Tân Phú

2006 - 2007

Cải tạo 543m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở

18,204

0

6,600

 

13

Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Chích

 

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú

Quận
Tân Phú

2006 - 2007

464m x 14m

9,516

0

2,200

 

14

Sửa chữa nâng cấp đường Trần Thủ Độ

Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú

Quận
Tân Phú

2006 - 2007

1.069m x 14m

19,204

0

7,500

 

15

Sửa chữa đường Âu Cơ (từ đường Lê Đại Hành đến đường Trường Chinh)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Tân Bình, quận 11, quận Tân Phú

2006 - 2007

Cải tạo 4.037m đường theo hiện trạng

8,884

0

5,000

 

Chương trình xử lý rác

 

 

169,920

0

17,600

 

1

Xây dựng bãi chôn lấp rác số 1A - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố

Công ty Môi trường đô thị

Huyện Củ Chi

2006 - 2007

Tiếp nhận và xử lý 3.000 tấn rác/ngày

169,920

0

17,600

 

Các công trình và dự án khác

 

 

234,343

0

101,389

 

1

Đầu tư xây dựng đồn Biên phòng 554 đảo Thạnh An

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Huyện Cần Giờ, huyện Cần Giờ

2006 - 2007

Trụ sở Đồn biên phòng 1.286,08 m2; kho vũ khí 21m2; nhà bảo vệ; công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật

6,180

0

2,000

 

2

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở nhà và phòng thí nghiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lờng Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ờng Chất lượng

Quận 3

2006 - 2007

Sửa chữa khối nhà A;  các công trình phụ trợ; xây mới 2 tầng tại khối nhà A diện tích 932,

2,999

0

2,999

 

3

Xây dựng trụ sở Công an huyện Nhà Bè

Công an thành phố

Huyện
Nhà Bè

2006 - 2007

Xây mới 3.584m2, nhà chỉ huy: 2.122m2; nhà ô tô: 150m2; bảo vệ, tiếp dân: 204m2; nhà xe hai bánh 300m2; nhà tập thể 664m2; kho quân trang 120m2; nhà để máy phát điện 16m2;

19,761

0

5,000

 

4

Mua sắm và lắp đặt hệ thống lạnh cho Phòng Phát sóng quận 9 của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Quận 9

2006

Hệ thống lạnh

1,085

0

1,085

 

5

Xây dựng Doanh trại PCCC quận 12

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 12

Quận 12

2006 - 2007

Xây mới 3007m2

8,111

0

2,000

 

6

Xây dựng trụ sở Công an quận 12

Công an thành phố

Phường Tân Thới Hiệp quận 12

2006 - 2007

Xây dựng 6597m2

26,602

0

7,000

 

7

Xây dựng Nhà Tạm giữ Công an quận 2

Công an thành phố

Quận 2

2005 - 2007

Diện tích sàn xây dựng 2781 m2

14,970

0

5,000

 

8

Xây dựng Nhà Tạm giữ công an huyện Nhà Bè

Công an thành phố

Huyện
Nhà Bè

2006 - 2007

Diện tích sàn xây dựng: 1861,6m2

8,894

0

5,000

 

9

Sửa chữa, nâng cấp nhà ở và làm việc cơ quan tham mưu, cơ quan chính trị và xây dựng mới hội trường của Sở Chỉ huy Quân sự thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Quận 10, 291 Cách Mạng Tháng Tám  quận 10

2006 - 2007

sửa chữa 9..214m2; phá bỏ 276,9m2; xây mới 2.072m2; hội trường 2.507,4m2; nhà tham mưu 5.466m2; nhà chính trị 3.377m2

31,238

0

20,000

 

10

Đầu tư hệ thống thủy lợi phát triển 100ha cây ăn trái kết hợp du lịch vườn, quận 9

Ban Quản lý Dự án khu vực quận 9

 

Quận 9

2006 - 2007

100ha cây ăn trái, quy mô 100ha

16,967

0

6,000

 

11

Xây dựng công viên hành lang tuyến ống nước dọc xa lộ Hà Nội - Giai đoạn 2 (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc và khu vực trước Nhà máy nước Thủ Đức)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 2, quận Thủ Đức

2006

78.624m2

5,030

0

4,970

 

12

Xây dựng Trạm Cảnh sát giao thông số 4

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh

Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

2006 - 2007

Xây mới 1.850m2

8,160

0

3,000

 

13

Sửa chữa chống xuống cấp trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ thành phố

Hội Chữ thập đỏ

Quận 1

2006

Sửa chữa cải tạo

2,258

0

2,258

 

14

Xây dựng nâng cấp  Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2005 - 2006

17183m2, xây mới 540 mộ liệt sĩ, 16.500m2

13,451

0

6,000

 

15

Xây dựng mới Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ

Ban Quản lý Dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ

Huyện
Cần Giờ

2006 - 2007

Khối lớp học, hành chính, hội trường, khối phụ 600 học viên

13,097

0

2,000

 

16

Dự án sửa chữa 02 chốt kiểm soát số 5, số 6

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Quận 1

2006

Sửa chữa lớn phương tiện

915

0

915

 

17

Sửa chữa phà Bình Khánh B (số đăng ký SG.50065)

Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

Huyện
Nhà Bè

2006

Đ­a phà lên ụ, kiểm tra, sửa chữa và thay thế những chi tiết hư­ hỏng

2,148

0

2,148

 

18

Đóng mới ponton 500 tấn và 60 tấn tại bến phà Bình Khánh

Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

Huyện
Nhà Bè

2006

Tải trọng 500T và 60T

3,516

0

3,407

 

19

Đầu tư thiết bị sắc ký lỏng ghép với khối phổ 3 tứ cực

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm

Quận 1, 2 Nguyễn Văn Thủ  quận 1

2005 - 2006

Bộ thiết bị ngành

8,682

0

4,000

 

20

Mua sắm trang bị đồng bộ các máy móc, dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc tuyển chọn và huấn luyện của các môn thể thao trọng điểm

Sở Thể dục - Thể thao

Quận 1, quận Bình Thạnh, quận 11, quận 3

2006 - 2007

Trang thiết bị chuyên môn

15,051

0

7,000

 

21

Xây dựng mới trụ sở Công an quận 2

Công an thành phố

Quận 2

2006 - 2007

 

16,747

0

5,000

 

22

Xây dựng công viên dạ cầu Bình Triệu

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức

2006 - 2007

21.044m2

5,874

0

2,000

 

23

Xây dựng Trạm Kiểm lâm Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện
Cần Giờ

2006

Nhà làm việc 223.56m2

1,547

0

1,547

 

24

Xây dựng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông, huyện Cần Giờ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện
Cần Giờ

2006

Nhà lảm việc 119.96m2

1,060

0

1,060

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng ngày 19/10/2006 nguồn vốn ngân sách tập trung cho các dự án khởi công mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!