Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1481/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về việc nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1035/TTr-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2019, Công văn số 1038/SNN-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2019 và của Sở Tài chính tại Công văn số 1557/SNN-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (sau đây viết tắt là DTHCP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh DTHCP, heo chết do bệnh DTHCP, heo nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh DTHCP với các mức cụ thể sau:

- Heo con theo mẹ (dưới 07 kg): 300.000 đồng/con.

- Heo con cai sữa đến dưới 02 tháng tuổi (từ 08 - 20 kg): 500.000 đồng/con.

- Heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 21 - 35 kg): 1.000.000 đồng/con.

- Heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 36 - 50 kg): 1.400.000 đồng/con.

- Heo thịt từ 03 đến dưới 04 tháng tuổi (từ 51 - 79 kg): 2.000.000 đồng/con.

- Heo thịt, heo giống hậu bị từ 04 tháng tuổi (từ 80 kg trở lên): 3.000.000 đồng/con.

- Heo nái, heo đực giống đang khai thác: 4.500.000 đồng/con.

2. Hỗ trợ cho những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy heo: 380.000 đồng/người/ngày (190.000 đồng/người/buổi); những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước hưởng lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nguồn kinh phí

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 3.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát, tổng hợp mức độ thiệt hại và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trong trường hợp dự phòng ngân sách huyện, thị xã, thành phố không đủ cân đối; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp tình hình thực tế theo quy định.

- Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc công tác hỗ trợ của UBND các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản; thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và các chủ vật nuôi có heo mắc bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT, Cục Thú y;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ, Hội Nông dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở: KHĐT, CT, TNMT, Y tế, TT&TT;
- Công an, BCH Quân sự tỉnh:
- Như Điều 4;
- LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1481/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 về phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113