Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2006 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2006, từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu t­ư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1471/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1471/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2006, TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KHÔI PHỤC, CỦNG CỐ VÀ NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 16/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2006 hỗ trợ đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 174/TTr-KH&ĐT ngày 12/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân bổ, số tiền: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn), từ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển tại Quyết định số: 322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho các chủ đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các công trình, gồm:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Tổng mức phân bổ

01

Kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn thuộc 2 xã Cẩm Kim-Duy Vinh

Sở Nông nghiệp & PTNT

2.446

02

Đê kè bảo vệ An Lương xã Duy Hải

Sở Nông nghiệp & PTNT

4.000

03

Kè bảo vệ bờ biển Tam Thanh

UBND thị xã Tam Kỳ

3.554

 

Tổng cộng:

 

10.000

 

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phát vốn theo đúng quy định.

Các chủ đầu tư có tên tại điều 1 khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng để thanh toán vốn; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả tiết kiệm và thanh, quyết toán đúng theo các quy định quản lý tài chính hiện hành.

Sở Kế hoạch & Đầu tư theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án và phối hợp với Sở Tài chính, UBND các địa phương bố trí lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, tránh lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà n­ước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND,UBND tỉnh;
- CPVP;
- UBND huyện Duy Xuyên và thị xã Hội An;
- Lưu VT,KTTH,KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2006 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2006, từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu t­ư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.021

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34