Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1468/QĐ-TLĐ năm 2010 về mục lục thu, chi ngân sách công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1468/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1468/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỤC LỤC THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2008.
- Căn cứ mục lục ngân sách nhà nước
- Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mục lục thu, chi ngân sách công đoàn áp dụng cho đơn vị kế toán tổng dự toán và cơ quan công đoàn ( từ công đoàn cấp trên cơ sở trở lên).

Điều 2. Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện mục lục thu, chi ngân sách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, thay thế Quy định số 1729/TLĐ ngày 19/10/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Điều 4. Đơn vị kế toán tổng dự toán, đơn vị kế toán cơ quan công đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Lưu VP-TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hòa Bình

 

MỤC LỤC

THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
(Ban hành theo Quyết định số: 1469 /QĐ-TLĐ ngày 2 tháng 11 năm 2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn)

I/ THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.

1/ Thu kinh phí công đoàn - Mục 22.

- Thu Kinh phí công đoàn khu vực HCSN - Tiểu mục 22.01.

- Thu Kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh - Tiểu mục 22.02.

- Đơn vị kế toán tổng dự toán tổng hợp báo cáo quyết toán thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở và đơn vị cấp dưới.

2/ Thu đoàn phí CĐ- Mục 23.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán thu đoàn phí công đoàn của công đoàn cơ sở.

3/ Các khoản thu khác - Mục 24.

- Ngân sách nhà nước cấp: Mua sắm phương tiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động, - Tiểu mục 24.01.

- Thu khác tại đơn vị - Tiểu mục 24.02.

+ Thu từ kết quả hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn nộp ngân sách công đoàn.

+ Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân (trừ ngân sách nhà nước).

+ Thu hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức.

+ Thu về thanh lý tài sản.

+ Thu lãi tiền gửi, cho vay, cổ tức theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

II- CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.

1/ Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp - Mục 27.

- Lương theo ngạch bậc của cán bộ công đoàn chuyên trách, CBVC của đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách công đoàn do công đoàn cấp trên cấp theo chế độ quy định.

- Phụ cấp lương cán bộ chuyên trách công đoàn: phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

- Lương, phụ cấp của cán bộ nhân viên, lao động làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Các khoản đóng góp: Kinh phí BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật.

2/ Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách - Mục 28.

- Phụ cấp Uỷ viên BCH Công đoàn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo theo quy định.

3/ Quản lý hành chính - Mục 29.

3.1/ Thanh toán dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, vệ sinh môi trường.

3.2/ Vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng.

3.3/ Thông tin tuyên truyền, liên lạc: Cước phí điện thoại, fax, bưu chính trong nước, sách báo, tạp chí.

3.4/ Chi phí thuê mướn: Thuê nhà, đất, thuê thiết bị,

3.5/ Chi phương tiện vận tải: Xăng dầu, thuê phương tiện vận tải, có sửa chữa.

3.6/ Phúc lợi tập thể: Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất, tàu xe nghỉ phép năm, tổ chức khám bệnh cho cán bộ CBCC-VC, trang cấp bảo hộ lao động, hỗ trợ tinh giản biên chế.

3.7/ Công tác phí: Tiền vé máy bay, tàu xe, phụ cấp công tác phí, tiền thuê phòng ngủ, khoán công tác phí.

3.8/ Chi hội nghị (không bao gồm các hội nghị tập huấn, hội thảo, sơ tổng kết chuyên đề).

3.9/ Chi quản lý hành chính khác: Chi tiếp tân, khánh tiết, …

4/ Huấn luyện, đào tạo - Mục 30.

- Lương và phụ cấp cho học viên.

- Tiền thù lao giảng bài, hỗ trợ tiền ăn học viên, học phí, tài liệu học tập, tiền tàu xe, hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ, hỗ trợ khác. chi tham quan thực tập, thực tế của cán bộ trong các cơ quan công đoàn được cử đi đào tạo.

- Đào tạo theo hợp đồng,

5/ Hoạt động phong trào - Mục 31.

5.1/ Chi về công tác tuyên truyền giáo dục: Chi tổ chức nói chuyện thời sự, chính sách; Tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật trong CNVC; Chi phí về tổ chức triển lãm, sáng tác văn học, thơ ca, tranh vẽ về đề tài công nhân lao động; Chi về tuyên truyền cổ động; Chi hoạt động câu lạc bộ, sách báo nghiệp vụ.

5.2/ Chi về hoạt động văn nghệ, thể thao: Chi hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao; Tổ chức hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,

5.3/ Chi về tổ chức phong trào thi đua: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn công tác, tọa đàm hoặc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do công đoàn tổ chức

5.4/ Chi về phong trào và nghiệp vụ khác, bao gồm: Thuê địa điểm hội nghị, hội thảo, phổ biến, hướng dẫn công tác hoặc sơ, tổng kết các chuyên đề : sách, báo, thư viện.

5.5/ Chi hoạt động Quốc tế:

- Chi đoàn ra: Tiền vé máy bay, tầu xe; Tiền ăn, ở tiêu vặt; Phí, lệ phí, quà tặng; Chi khác.

- Chi đoàn vào: Tiền vé máy bay, tàu xe; Tiền ăn, ở, tiêu vặt; Phí, lệ phí, quà tặng; Chi khác.

- Chi viện trợ bằng nguồn ngân sách công đoàn.

- Chi tiền sách, báo, bản tin tuyên truyền đối ngoại; Tiền đóng niên liễm cho LHCĐ thế giới, cước phí điện thoại, Fax quốc tế.

5.6- Chi hoạt động phong trào khác.

6/ Khen thưởng - Mục 32.

- Khen thưởng phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề theo chế độ của nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Chi trích lập quỹ khen thưởng cho cán bộ CNV cơ quan theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

7/ Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên - Mục 33.

- Chi thăm hỏi, phúng viếng CBCC-VC trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công đoàn

8/ Đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ - Mục 34.

- Chi xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ bằng nguồn ngân sách công đoàn; nguồn kinh phí khác nhưng ghi thu và quyết toán vào ngân sách công đoàn.

8.1- Chi mua sắm TSCĐ.

8.2- Chi đầu tư xây dựng cơ bản.

8.3- Chi sửa chữa lớn TSCĐ.

9/ Các khoản chi khác - Mục 35.

- Kinh phí ủng hộ các cá nhân, tập thể ngoài đơn vị, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, và các khoản đóng góp khác.

- Chi thăm hỏi, phúng viếng CBCC, VC các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp đã nghỉ hưu, cộng tác viên trong và ngoài tổ chức công đoàn.

- Chi bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở, các khoản chi khác cho công đoàn cơ sở.

- Các khoản chi khác.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1468/QĐ-TLĐ năm 2010 về mục lục thu, chi ngân sách công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117