Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1459/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1459/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÒNG, TRỪ DẬP DỊCH RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA ĐỐI VỚI CÁC TỈNH PHÍA NAM (TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trong thời gian có dịch do cấp có thẩm quyền công bố, cụ thể như sau:

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ chi cho các nội dung sau:

a) 100% kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa;

b) Hỗ trợ 2 triệu đồng/ha cho các hộ nông dân có diện tích lúa đông xuân 2006 – 2007 phải tiêu hủy do bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2006.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm chi cho các nội dung:

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, tập huấn cho những người được cử tham gia phòng, trừ dập dịch, giám sát việc tiêu hủy diện tích lúa bị nhiễm bệnh, kinh phí bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia phòng trừ dịch bệnh;

b) Hỗ trợ 12 kg gạo/người/tháng để cứu đói cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa gây ra; thời gian hỗ trợ tối đa là 6 tháng. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đối tượng và thời gian hỗ trợ cụ thể cho các hộ nông dân. Trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất gạo từ Dự trữ Quốc gia để hỗ trợ các địa phương cứu đói cho các hộ nông dân.

3. Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ngân sách địa phương để bảo đảm các mục chi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này.

Điều 2. Về vay vốn của các hộ nông dân

1. Khoanh nợ vay trong thời gian sáu (06) tháng đối với số dư nợ đến ngày 01 tháng 11 năm 2006 của các khoản vay từ ngày 01 tháng 3 năm 2006 mà các hộ nông dân đã vay vốn các ngân hàng thương mại nhà nước để trồng lúa nhưng có diện tích lúa bị tiêu hủy do nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

2. Hộ nông dân được khoanh nợ vay theo quy định tại khoản 1 điều này nếu có nhu cầu vay vốn để khôi phục sản xuất thì được tiếp tục vay vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ chế mua thuốc bảo vệ thực vật và xuất dự trữ quốc gia:

1. Căn cứ quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc mua thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật về đấu thầu, để kịp thời phục vụ cho công tác phòng, trừ dập dịch đạt kết quả.

2. Trong thời gian có dịch, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc xuất thuốc bảo vệ thực vật từ Quỹ dự trữ quốc gia cho từng địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn chế độ chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cho những người tham gia phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa và chế độ chi cho giám sát tiêu hủy diện tích lúa bị nhiễm bệnh;

b) Xuất thuốc bảo vệ thực vật từ Quỹ Dự trữ quốc gia theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Chủ trì, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ mức độ thiệt hại của từng địa phương và các quy định tại Quyết định này, sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2006 để hỗ trợ cho các địa phương và tổng hợp kết quả, xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ trì, thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất gạo từ Quỹ Dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gây ra.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Quy định cụ thể về việc công bố dịch, các biện pháp phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa, bao gồm cả biện pháp về mùa vụ và cơ cấu giống;

b) Căn cứ mức độ nhiễm dịch, bệnh, quyết định số lượng, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ cho từng địa phương;

c) Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, trừ dập dịch, tiêu hủy diện tích lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa ở địa phương.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Điều 2 Quyết định này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng và phương tiện để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

b) Chủ động sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả;

c) Quyết định cụ thể thời gian cứu đói cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa gây ra phù hợp với tình hình của địa phương;

d) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém phẩm chất, đầu cơ nâng giá và vi phạm nội dung quảng cáo;

đ) Kết thúc đợt dịch báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính kết quả thực hiện công tác phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
 Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, Các PCN,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 Website Chính phủ, các Vụ: KTTH, ĐP, KG, Vụ IV, TH, Công báo;
- Lưu VT, NN.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.871

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!