Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/1999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 145/1999/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 5/4/1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán, kế toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp theo quy định tại Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển.

Điều 2: Kho bạc Nhà nước các cấp sử dụng bộ máy hiện có và thành lập thêm các tổ chức sau đây để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1:

1. Thành lập Vụ thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc Nhà nước Trung ương để làm nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, soạn thảo các chế độ kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thống nhất công tác kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Chuyển vốn đầu tư, sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng theo kế hoạch và tiến độ được duyệt cho Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Gọi tắt là Kho bạc Nhà nước tỉnh) để thanh toán; thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kịp thời tiến độ thanh toán vốn đầu tư trong cả nước theo chế độ quy định.

2. Thành lập Phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh thuộc Kho bạc Nhà nước Trung ương để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư với các công trình liên tỉnh và các công trình quan trọng khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được quyền sử dụng con dấu của Kho bạc Nhà nước Trung ương trong quan hệ thanh toán và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật.

Trưởng Phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh do một Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán vốn đầu tư kiêm nhiệm.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh.

3. Thành lập Phòng Thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh để hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Đối với các Kho bạc Nhà nước tỉnh có khối lượng thanh toán vốn đầu tư vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng lớn có thể thành lập các Phòng Thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách Trung ương và Phòng Thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; việc thành lập thêm Phòng Thanh toán vốn đầu tư ở những tỉnh, thành phố cần thiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

4. Tại Kho bạc Nhà nước ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước huyện) việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp tại Kho bạc Nhà nước huyện do bộ phận Kế hoạch tổng hợp thuộc Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện.

Đối với các Kho bạc Nhà nước huyện có khối lượng thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng lớn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước có thể tổ chức bộ phận thanh toán vốn đầu tư hoặc Phòng Thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc nhà nước huyện để thực hiện nhiệm vụ.

5. Tại những nơi hiện đang có Chi cục đầu tư phát triển khu vực trực thuộc Cục Đầu tư phát triển, trước mắt thành lập Phòng thanh toán vốn đầu tư khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh để tiếp tục thực hiện toàn bộ nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Chi cục Đầu tư phát triển khu vực bàn giao sang.

Phòng Thanh toán vốn đầu tư khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2000. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các cấp ở địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/1999/QĐ-BTC ngày 26/11/1999 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy thanh toán vốn đầu tư thuộc hệ thống kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149