Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1436/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 26 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN XỬ LÝ SỐ DƯ DỰ TOÁN VÀ GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tố chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 306/TT-TC ngày 15/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về thời gian xử lý số dư dự toán và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách thuộc tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỜI GIAN XỬ LÝ SỐ DƯ DỰ TOÁN VÀ GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh)

I. Thời gian xử lý số dư dự toán:

1. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển số dư dự toán về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 30/01 năm sau. Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét và giải quyết, xong trước ngày 15/02 năm sau.

2. Đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thời gian gửi hồ sơ xét tuyển và thời gian xem xét, giải quyết số dư dự toán do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định nhưng phải đảm bảo thời gian lập quyết toán ngân sách của cấp mình theo đúng quy định.

II. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm:

1. Đối với các đơn vị dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh: Sau khi đã duyệt báo cáo quyết toán năm của đơn vị trực thuộc; tổng hợp và gửi về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 30/4 năm sau. Thời gian gửi báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải đảm bảo thời hạn để đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán về Sở Tài chính theo quy định trên.

- Thời gian gửi báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định.

2. Đối với ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp trình UBND để trình HĐND cùng cấp thông qua, đồng thời gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 30/4 năm sau.

- Thời gian gửi báo cáo quyết toán của ngân sách cấp xã, phường, thị trấn do UBND huyện, thị xã, thành phố quy định nhưng phải đảm bảo thời gian phê chuẩn quyết toán của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo đúng các quy định tại Quyết định này và Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách phản ánh kịp thời về UBND tỉnh và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1436/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 Quy định về thời gian xử lý số dư dự toán và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74