Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1399/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án: quảng trường Lam Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1399/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB, THỰC HIỆN DỰ ÁN: QUẢNG TRƯỜNG LAM SƠN
(bồi thường đất bổ sung cho các hộ dân)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số: 1672/QĐ-UBND ngày 24/6/2006 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Đông Thọ và phường Điện Biên Thành phố Thanh Hoá; Quyết định số: 3075/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Điện Biên Thành phố Thanh Hoá;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số: 1086/TTr-STC ngày 15 tháng 5 năm 2008 về việc đề nghị duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, dự án Quảng trường Lam Sơn (bồi thường đất cho các hộ dân Khu tập thể ngõ 77, phố Hậu Thành và đường Triệu Quốc Đạt),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán kinh phí bồi thường đất, thực hiện dự án Quảng trường Lam Sơn cho các hộ dân Khu tập thể ngõ 77, phố Hậu Thành và đường Triệu Quốc Đạt; cụ thể như sau:

1. Dự toán được duyệt: 1.050.752.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng), Chi tiết như sau:

TT

Họ và tên

Kinh phí bồi thường (đồng)

1

Nguyễn Văn Triệu

110.530.000

2

Nguyễn Thị Oanh

64.643.600

3

Trần Nhất Trí

20.668.200

4

Phạm Xuân Bàn

17.003.350

5

Nguyễn Sỹ Mỡ

11.677.400

6

Lại Thị Xuân

188.226.500

7

Nguyễn Văn Triệu

285.600.000

8

Nguyễn Thị Oanh

331.800.000

9

Chi phí tổ chức thực hiện

20.602.950

 

Trong đó chi phí thẩm định

4.090.416

 

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kho bạc NN tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND Thành phố Thanh Hoá, Công ty Sông Mã thực hiện công khai chi trả, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kho bạc NN tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND Thành phố Thanh Hoá, Giám đốc Công ty Sông Mã; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- CT UBND tỉnh ( Báo cáo);
- Lưu: VT, KTTC.
GPMB 8102.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1399/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án: quảng trường Lam Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16