Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2008 quy định tạm thời mức chi phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và các kỳ thi khác về chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố tổ chức do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1396/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC CHI PHỤC VỤ CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT, BỔ TÚC THPT VÀ CÁC KỲ THI KHÁC VỀ CHUYÊN MÔN Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn tạm thời nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 814/TTr-SGD&ĐT ngày 01/4/2008, Sở Tài chính tại Tờ trình số 187/TTr-STC/HCSN ngày 11/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về mức chi phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và các kỳ thi khác về chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố tổ chức như sau:

1. Đối với các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, thi học sinh giỏi lớp 12 và tuyển sinh vào lớp 10: Mức chi cho từng nội dung công việc bằng 70% mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục & Đào tạo.

(Mức chi cụ thể quy định tại cột 4 phụ lục đính kèm).

* Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí phân bổ trong dự toán hằng năm của Sở Giáo dục & Đào tạo và các cơ sở giáo dục & đào tạo.

2. Đối với các kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn:

(Mức chi tối đa quy định tại cột 5 phụ lục đính kèm).

Căn cứ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, các cơ sở giáo dục & đào tạo quyết định mức chi cụ thể để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi; đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ và thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,NC,VX,KTTH(Quang).
\\Files-servers\KTTonghop\Quang\QD - UB\Nam 2008\Tai chinh\QD quy dinh tam thoi muc chi phi to chuc thi tot nghiep THPT.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

PHỤ LỤC.

NỘI DUNG, MỨC CHI PHỤC VỤ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT, BỔ TÚC THPT VÀ CÁC KỲ THI VỀ CHUYÊN MÔN Ở CẤP TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Đính kèm Quyết định số 1396 /QĐ-UBND ngày 24 /4/2008 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi đối với thi tốt nghiệp THPT, BT TH PT; thi HS giỏi lớp 12, thi tuyển sinh vào lớp 10

Mức chi đối với các kỳ thi, cuộc thi khác về chuyên môn ở cấp tỉnh, huyện, thị, thành

1

2

3

4

5

I

Ra đề thi

 

 

 

1

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

1.000 đồng/đề

140

100

 

- Thi chọn học sinh giỏi

1.000 đồng/đề theo phân môn

245

170

2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

 

 

 

 

+ Thi trắc nghiệm

1.000 đồng/người/ngày

70

50

 

+ Thi tự luận

1.000 đồng/người/ngày

105

75

 

- Thi chọn học sinh giỏi

1.000 đồng/người/ngày

175

120

3

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

1.000 đồng/người/ngày

105

75

 

- Các Phó chủ tịch

1.000 đồng/người/ngày

85

60

 

- Uỷ viên, Th­ư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

1.000 đồng/người/ngày

70

50

 

- Bảo vệ vòng ngoài

1.000 đồng/người/ngày

35

25

4

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

1.000 đồng/người/ngày

95

65

 

- Các Phó chủ tịch

1.000 đồng/người/ngày

95

65

 

- Uỷ viên, Th­ư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)

1.000 đồng/người/ngày

65

45

 

- Bảo vệ vòng ngoài

1.000 đồng/người/ngày

35

25

II

Tổ chức coi thi: Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

1.000 đồng/người/ngày

95

65

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

1.000 đồng/người/ngày

80

55

 

- Uỷ viên, Thư ký, giám thị

1.000 đồng/người/ngày

50

35

 

- Bảo vệ vòng ngoài

1.000 đồng/người/ngày

35

25

III

Tổ chức chấm thi

 

 

 

1

Chấm bài thi tự luận:

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

1.000 đồng/bài

5

4

 

- Thi chọn học sinh giỏi

1.000 đồng/bài

18

13

 

- Thi chọn đội tuyển quốc gia

1.000 đồng/bài

25

18

 

- Phụ cấp trách nhiệm tổ trư­ởng, tổ phó các tổ chấm thi

1.000 đồng/ngư­ời/đợt

70

50

2

Chấm bài thi trắc nghiệm: Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

105

75

3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi

 

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

95

65

 

- Các Phó chủ tịch

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

80

55

 

- Uỷ viên, thư­ ký, kỹ thuật viên

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

50

35

 

- Bảo vệ

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

35

25

IV

Phúc khảo bài thi

 

 

 

1

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi tốt nghiệp

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

50

35

2

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

70

50

V

Các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

1

Trư­ởng đoàn thanh tra

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

95

65

2

Đoàn viên thanh tra

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

65

45

3

Thanh tra viên độc lập

1.000 đồng/ngư­ời/ngày

80

55

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2008 quy định tạm thời mức chi phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và các kỳ thi khác về chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố tổ chức do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242