Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1385/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 48/HĐND ngày 14/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 08/6/2016 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 189/TTr-STC ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1754/QĐ- UBND ngày 25/11/2014 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long, Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 về điều chỉnh định mức xe ô tô chuyên dùng của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

Tên đơn vị

Định mức xe ô tô chuyên dùng theo QĐ số 32/2015/QĐ-TTg (xe)

Mục đích sử dụng

1

Đài Phát thanh - Truyền hình

23

 

1

Xe truyền hình lưu động

2

Xe 5 chỗ phục vụ công tác TH

12

Xe ô tô từ 7 đến 9 chỗ công tác TH

4

Xe 16 chỗ phục vụ công tác TH

2

Xe ô tô khách

2

Xe ô tô tải

2

Chi cục Thú y tỉnh

1

Xe chở vaccin

3

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

1

Xe bán tải (kiểm tra, lấy mẫu)

4

Thanh tra Sở Xây dựng

1

Xe phục vụ thanh tra xây dựng

5

Trung tâm Tư vấn kiểm định Vĩnh Long

2

Xe phục vụ kiểm định xây dựng

6

Chi cục Quản lý thị trường

2

Xe phục vụ kiểm tra, lấy mẫu

7

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Long

1

Xe phục vụ kiểm định

8

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

1

Xe lấy mẫu

9

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Xe cần cẩu

10

Thanh tra Giao thông vận tải

10

Xe phục vụ cho tuần tra giao thông

11

Trung tâm Quản lý và Sửa chữa các công trình giao thông Vĩnh Long

16

Xe phục vụ cho quản lý, sửa chữa công trình giao thông

12

Trung tâm Kiểm định và thẩm định công trình giao thông Vĩnh Long

1

Xe phục vụ kiểm định và thẩm định công trình giao thông

13

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long

2

Xe chống dịch

14

Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố

1

Xe chống dịch

15

Bệnh viện Đa khoa khu vực kết hợp quân dân y

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

16

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

5

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

17

Bệnh viện Y dược cổ truyền

2

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

18

Bệnh viện Đa khoa các huyện Thị xã, Thành phố

2

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

19

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long (mới thành lập)

2

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

20

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long (mới thành lập)

2

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

21

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoà Phú (mới thành lập)

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

22

Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

23

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

25

Ban Bảo vệ chăm sóc Sức khoẻ cán bộ

3

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

26

Trung tâm Công tác xã hội

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

27

Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội

1

Xe cứu thương (không bao gồm trang thiết bị y tế kèm theo)

28

Trung tâm Văn hoá thông tin

1

Xe chở đoàn ca múa (xe ô tô khách)

 

 

2

Xe tải

29

Trung tâm Thể dục thể thao

2

Xe chở vận động viên (xe ô tô khách)

30

Trường Năng khiếu Thể dục thể thao

2

Xe chở học viên

31

Thư viện

1

Xe chở sách

32

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Xe chuyên dùng phóng thanh cổ động

33

Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long

5

Xe tải

 

 

10

Xe tải (Phục vụ giảng dạy)

 

 

10

Xe ô tô 5 chỗ (phục vụ giảng dạy)

34

Trường Cao đẳng Cộng đồng

1

Xe ô tô đưa đón HSSV đi rèn nghề thực tập (xe ô tô khách)

35

UBND thành phố Vĩnh Long

2

Xe tải

36

UBND thị xã Bình Minh

1

Xe tải

 

 

2

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

37

UBND huyện Long Hồ

2

Xe tải

 

 

3

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

38

UBND huyện Mang Thít

2

Xe tải

 

 

2

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

39

UBND huyện Vũng Liêm

1

Xe tải

 

 

2

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

40

UBND huyện Tam Bình

2

Xe tải

 

 

2

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

41

UBND huyện Trà Ôn

1

Xe tải

 

 

3

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

2

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

42

UBND huyện Bình Tân

1

Xe tải

 

 

2

Xe vận chuyển, ép rác

 

 

1

Xe tưới cây

 

 

1

Xe sửa chữa cầu đường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1385/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74