Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 136/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EUREKA THUỘC THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Công văn số 202/TV ngày 25 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 127/TTr-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở- ngành có liên quan, Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Sở KH-CN, LH KHKT/TP
- Trường ĐHQG TP.HCM
- Sở Nội vụ thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ VX, TH
- Lưu (VX/P)

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 136/2004/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi :

Quỹ có tên gọi là “QUỸ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC -EURÉKA”

Điều 2. Mục đích – ý nghĩa :

Quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka (sau này gọi tắt là Quỹ) được thành lập nhằm mục đích quy tụ mọi nguồn lực của xã hội vào việc hỗ trợ và tạo điều kiện động viên sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ý tưởng sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học phát triển tài năng ; góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. Vị trí, tư cách pháp nhân :

3.1. Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập và trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo và quản lý trực tiếp.

3.2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố.

3.3. Trụ sở làm việc của Quỹ đặt tại Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 8 234 998, Fax : 8 244 705.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 4. Quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học-Euréka có nhiệm vụ sau:

4.1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành các chương trình phát hiện, chăm sóc, hỗ trợ cho sinh viên có ý tưởng sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học ở các Trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn thành phố và tổ chức phát giải cho các công trình đạt giải Giải thưởng Khoa học sinh viên Eureka hàng năm.

4.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về thu chi Quỹ, xác định quy mô, đối tượng hưởng sự hỗ trợ ; xét và tặng thưởng cho các đối tượng.

4.3. Công khai tài chánh theo quy định của pháp luật và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố.

4.4. Tổ chức các hoạt động gây Quỹ theo quy định hiện hành ; quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của Quỹ theo đúng tôn chỉ mục đích của Quỹ.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động :

5.1. Quỹ hoạt động không vì mục đích thu lợi nhuận ; Quỹ tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn vốn hỗ trợ ban đầu từ ngân sách Nhà nước.

5.2. Quỹ tự trang trải chi phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình ; thực hiện công khai mọi khoản thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 6. Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Quỹ. Hội đồng quản trị Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công nhận ; thành phần gồm có :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ là Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn.

- Các Ủy viên Hội đồng quản trị là đại diện một số Sở - ngành, đoàn thể và Trường Đại học trên địa bàn thành phố : Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố, Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh), đại diện một số Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng Quản trị đề nghị và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.

Điều 7. Hội đồng Quản trị Quỹ có nhiệm vụ :

7.1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của Quỹ.

7.2. Xem xét và thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ.

7.3. Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ, xây dựng định mức chi tiêu cho công tác quản lý Quỹ và định mức hỗ trợ cho đối tượng của Quỹ.

7.4. Chuẩn y các kế hoạch tài chính, thẩm tra các báo cáo quyết toán của Quỹ theo định kỳ.

7.5. Quan hệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ theo quy định của Pháp luật.

7.6. Quyết định các bộ phận chuyên môn và thành lập các Hội đồng khoa học của Quỹ.

7.7. Hội đồng quản trị họp định kỳ 6 tháng 1 lần, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định những việc thuộc thẩm quyền theo đa số. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ quyết định các nội dung công việc do Giám đốc Quỹ đề nghị. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đột xuất để quyết định những vấn đề cụ thể, cuộc họp có các thành viên và Giám đốc Quỹ tham dự để giải trình.

7.8. Hội đồng quản trị Quỹ có Thường trực Hội đồng quản trị do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng đảm nhiệm, thay mặt Hội đồng quản trị để quản lý các hoạt động của Quỹ và giải quyết các vấn đề do Giám đốc Quỹ đề nghị. Thường trực Hội đồng quản trị Quỹ định kỳ 3 tháng họp 1 lần.

Điều 8. Giám đốc quỹ và các bộ phận chức năng :

8.1. Giám đốc Quỹ là đại diện theo pháp luật của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định bổ nhiệm.

8.2. Giúp Giám đốc Quỹ có thư ký, kế toán, thủ quỹ và một số bộ phận chuyên môn. Trưởng, Phó các bộ phận chuyên môn do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

8.3. Phụ trách kế toán Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ và căn cứ tiêu chuẩn do Bộ Tài Chính quy định.

8.4. Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về kế hoạch vận động và sử dụng nguồn Quỹ. Tiếp nhận các nguồn tài trợ cho Quỹ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung hoạt động theo kế hoạch hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua.

- Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ. Chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản trị và các cơ quan có chức năng.

- Ký các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

 Điều 9. Ban kiểm soát Quỹ :

9.1. Ban kiểm soát Quỹ phải có ít nhất 3 thành viên gồm : Trưởng ban, Phó ban và Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban kiểm soát và bổ nhiệm các thành viên.

9.2. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có các nhiệm vụ :

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo đúng tiến độ, đúng mục đích của Quỹ và đúng pháp luật.

- Báo cáo kiến nghị với Hội đồng quản trị về kết quả kiểm soát các hoạt động và tình hình tài chính Quỹ.

Điều 10. Hội đồng khoa học của Quỹ :

Là tổ chức khoa học do Hội đồng quản trị Quỹ thành lập theo từng lĩnh vực chuyên ngành để xét duyệt, đánh giá và thẩm định các nội dung do Giám đốc Quỹ đề nghị.

Chương 4:

NHÀ BẢO TRỢ VÀ ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Điều 11. Nhà bảo trợ :

11.1. Nhà bảo trợ là các tổ chức hoặc cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ và đóng góp tự nguyện, đáp ứng mục tiêu hoạt động của Quỹ.

11.2. Nhà bảo trợ có các quyền sau :

- Giao quyền sử dụng nguồn tài trợ của mình cho Hội đồng quản trị Quỹ quyết định, hoặc yêu cầu sử dụng nguồn tài trợ vào một nhóm đối tượng hay một nhóm ngành cụ thể.

- Được quyền yêu cầu công khai nguồn tài trợ của mình, đóng góp ý kiến xây dựng hoặc chất vấn hoạt động của Quỹ.

- Nhà bảo trợ có đóng góp tích cực cho hoạt động của Quỹ được ghi vào Sổ vàng của Quỹ và có thể được đề nghị khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 12. Đối tượng hỗ trợ :

Sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ý tưởng sáng tạo, phát kiến, đề xuất giải pháp hoặc có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Ưu tiên, các công trình, đề tài nghiên cứu các vấn đề thực tiễn kinh tế – xã hội của thành phố, đất nước đang cần giải quyết ; các công trình nghiên cứu mang tính đột phá, sáng tạo có thể ứng dụng cho nhiều đơn vị đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.

Điều 13. Phương thức và định mức hỗ trợ :

13.1. Định mức hỗ trợ : Căn cứ vào tình hình tài chính của Quỹ trong chương trình hoạt động hàng năm, Hội đồng Quản trị Quỹ sẽ quy định cụ thể về định mức hỗ trợ hoặc phát thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Khoa học sinh viên Eureka hàng năm.

13.2. Phương thức hỗ trợ của Quỹ : Hỗ trợ thường xuyên và đột xuất.

Đối với việc hỗ trợ thường xuyên và có thời hạn, Hội đồng quản trị tổ chức họp 6 tháng 1 lần để xét. Đối với trường hợp đột xuất, ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Chương 5:

TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 14. Chế độ tài chính :

Thực hiện công khai tài chính và báo cáo định kỳ hàng năm cho Hội đồng quản trị Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Các nguồn thu của Quỹ :

15.1. Từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ ban đầu theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

15.2. Từ việc chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo đối với cá nhân và đơn vị sử dụng.

15.3. Từ sự đóng góp tự nguyện hoặc sự tài trợ của các cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

15.4. Từ các hoạt động gây Quỹ theo quy định hiện hành.

15.5. Nguồn thu khác (nếu có).

Điều 16. Các khoản chi của Quỹ :

16.1. Chi cho các hoạt động tại điều 12 và 13 của quy chế.

16.2. Chi công tác quản lý không quá 5% tổng kinh phí hoạt động hàng năm.

Điều 17. Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động của Quỹ :

17.1. Quỹ bị đình chỉ hoạt động khi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và xâm phạm lợi ích Nhà nước và nhân dân.

17.2. Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động khi :

- Hoạt động sai quy định, mục đích, không đúng những điều quy định của Quy chế này.

- Vi phạm những quy định về quản lý tài chính của Quỹ và của Nhà nước.

- Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ sai quy định của pháp luật hiện hành.

- Sử dụng sai có hệ thống hoặc sử dụng sai nghiêm trọng các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Quỹ.

- Tổ chức vận động trái pháp luật.

17.3. Đối với các vi phạm nêu trên, ngoài việc bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động thì tùy theo tính chất và mức độ, chủ thể vi phạm Quỹ có thể bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, những người có trách nhiệm quản lý Quỹ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

17.4. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép Quỹ hoạt động trở lại trên cơ sở đề nghị của Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 18. Xử lý tài sản khi giải thể Quỹ :

18.1. Quỹ giải thể khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Khi giải thể Quỹ, Hội đồng quản trị Quỹ sẽ chỉ định Ban thanh lý tài sản làm nhiệm vụ kiểm kê, thanh toán và bảo quản tài sản đến khi thanh lý xong. Việc thành lập Ban thanh lý phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

18.2. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể, toàn bộ tài sản và tiền còn lại của Quỹ phải được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 19. Quỹ ngưng hoạt động khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp Quỹ ngưng hoạt động do kết thúc nhiệm vụ hoặc sát nhập, hợp nhất thì Hội đồng quản trị Quỹ có nhiệm vụ kiểm kê đánh giá tiền và tài sản của Quỹ ; tổng kết hoạt động của Quỹ, cân đối thu chi, báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Chương 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành :

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt.

Điều 21. Bổ sung, sửa đổi quy chế :

Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ có trách nhiệm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy chế Quỹ cho phù hợp tình hình, thông qua Thành Đoàn trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2004/QĐ-UB ngày 18/05/2004 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.860

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!