Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1344/2006/QĐ-UBND-QNG phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án: Đường Long Môn – Sơn Kỳ, huyện Minh Long và Sơn Hà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1344/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1344/2006/QĐ-UBND-QNg

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN: ĐƯỜNG LONG MÔN – SƠN KỲ, HUYỆN MINH LONG VÀ SƠN HÀ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-CT ngày 27/8/2003; số 2947/QĐ-CT ngày 31/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, công trình Nền đường và thoát nước, tuyến Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình Km0 – Km13+294;
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: Nền đường và thoát nước, đoạn chỉnh tuyến Km12+034 – Km13+465, tuyến Long Môn – Sơn Kỳ;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-CT ngày 07/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, hạng mục xử lý kỹ thuật mố cầu Nước Lát Km11+926 và nền đường đoạn Km6 – Km6+503, Km6+588 – Km6+633, Công trình Nền đường và thoát nước, tuyến Long Môn – Sơn Kỳ (Km0-Km13+294);
Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-CT ngày 11/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục: Xử lý Nền đường, bổ sung cống thoát nước và rãnh dọc, Công trình đường Long Môn – Sơn Kỳ;
Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán bổ sung hạng mục: Gia cố rãnh dọc, mái taluy và tấm đan đậy rãnh dọc Dự án: đường Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình: Km0 ¸ Km13+465;
Trên cơ sở các Quyết định số 531/QĐ-CT ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long; Quyết định số 1755/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; về việc phê duyệt phương án dự toán đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Dự án: Đường Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình: Km0-:-Km13+465 và Kết quả thẩm định tổng dự toán điều chỉnh: Dự án Đường Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình Km0-:-Km13+465 của Sở Giao thông vận tải số: 427/SGTVT-KTTĐ ngày 01/6/2006;
Xét Tờ trình số: 59/TTr-SGTVT ngày 02/6/2006 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng dự toán điều chỉnh Dự án: Đường Long Môn– Sơn Kỳ, lý trình Km0+00-:-Km13+465, với các nội dung chính sau:

1.Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

2. Đơn vị Tư vấn lập tổng dự toán: Công ty Tư vấn xây dựng Công trình Quảng Ngãi.

3. Địa điểm xây dựng: huyện Minh Long và huyện Sơn Hà.

4. Kinh phí Tổng dự toán điều chỉnh: 26.348.082.114 đồng

Trong đó: - Xây lắp: 24.001.751.789 đồng

- Chi khác: 1.782.923.765 đồng

- Đền bù GPMB: 343.539.184 đồng

- Dự phòng: 219.867.376 đồng

Giá trị Tổng dự toán điều chỉnh này là giá cố định và là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng (có tổng dự toán điều chỉnh chi tiết được Sở Giao thông vận tải thẩm định ngày 01/6/2006 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư cho giá trị hoàn thành của công trình ghi tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Minh Long, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Giám đốc Ban quản lý các dự án GTNT-MN Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1344/2006/QĐ-UBND-QNG phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án: Đường Long Môn – Sơn Kỳ, huyện Minh Long và Sơn Hà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182