Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ số gạo còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 19/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ SỐ GẠO CÒN THỪA SAU KHI THỰC HIỆN HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 109/TTr-LĐTBXH ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 140,816 tấn gạo (Phụ lục kèm theo) từ nguồn gạo Trung ương hỗ trợ còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cmôi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn, phối hợp với chính quyn địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bgạo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc căn cứ sgạo được phân bổ và tình hình thực tế số nhân khẩu thuộc các hộ được hỗ trợ tại Điều 1 để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Điều 3. Định mức và thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng:

a) Định mức: Hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người.

b) Thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo đến tay người dân: Trước ngày 26 tháng 01 năm 2017.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, XH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế)

STT

Đơn vị

Số gạo (tấn)

Ghi chú

1

Huyện Quảng Điền

2,1

 

2

Huyện Phú Vang

77,4

 

3

Huyện Phú Lộc

61,316

 

 

Tng cộng

140,816

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ số gạo còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251