Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1295/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: BẢO TỒN, TU BỔ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ XÃ TIÊN SƠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 274/BC-STC ngày 14/12/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Việt Yên.

- Địa điểm xây dựng: xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 11/2006 - 10/2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn

Quyết toán được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số:

16.100.815.000

15.354.126.000

746.689.000

- CTMT quốc gia

15.043.889.000

14.297.200.000

746.689.000

- NS tỉnh

1.056.926.000

1.056.926.000

0

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

17.905.000.000

16.100.815.000

- Chi phí xây lắp

14.234.088.000

12.797.026.000

- Chi phí QLDA

554.394.000

332.960.000

- Chi phí BTGPMB

498.380.156

496.926.000

- Chi phí Tư vấn

1.221.974.000

1.279.798.000

- Chi phí Quy hoạch

1.056.326.000

1.056.326.000

- Chi phí khác

171.290.000

137.779.000

- Chi phí dự phòng

178.547.844

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

16.100.815.000

 

1. Tài sản cố định

 

 

16.100.815.000

 

2. Tài sản lưu động

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số:

16.100.815.000

 

- CTMT quốc gia;

15.043.889.000

 

- NS tỉnh.

1.056.926.000

 

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2011 là:

+ Tổng nợ phải thu: 96.037.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 842.726.000đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên

16.100.815.000

 

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Việt Yên và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế huyện Việt Yên;
- VPUBND tỉnh;
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ Lưu: VT, KT4./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị

Nội dung thực hiện

Số tiền (đ)

Công nợ phải trả:

 

842.726.000

Cty CP tu bổ di tích và thiết bị Văn hóa

Thi công XD GĐ2

747.403.000

Ban QLDA huyện Việt Yên

Lựa chọn thầu, QLDA, GSTC

52.481.000

Viện Khoa học Công nghệ XD

Lập DA, KS, Thiết kế KTTC-TDT

2.684.000

Cty CP tư vấn đầu tư TK và XD CIDC

KS, lập quy hoạch

18.120.000

Sở Tài chính

Phí thẩm tra, phê duyệt QT

22.038.000

Công nợ phải thu:

Cty CP XD công trình Văn hóa

 

Thi công XD GĐ1

96.037.000

96.037.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101