Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 1288/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, SỬ DỤNG TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị đnh số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết đnh số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư s08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 6261/BTC-QLCS ngày 03/6/2019 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng, Giám đc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II, Cục trưởng Cục Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hi chức năng Đà Nng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II và Cục trưởng Cc Người có công chịu trách nhiệm:

1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản khác có liên quan.

2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý, sắp xếp lại hoặc điều chỉnh chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này.

2. Tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 6;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

DANH MỤC

TÀI SẢN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy đo loãng xương

Máy

1

2

Máy siêu âm tim và mạch máu 4 chiều

Máy

1

3

Máy chụp cắt lớp (64 lát cắt)

Hệ thống

1

4

Máy siêu âm dò và phong bế thần kinh ngoại biên

Bộ

1

5

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

6

Máy X quang C Arm

Máy

1

7

Hệ thống tổ hợp rô - bốt cánh tay, bàn tay

Hệ thống

1

8

Máy gây mê kèm máy thở đa chức năng

Máy

1

9

Cưa rung

Cái

1

10

Máy sóng xung kích điều trị

Bộ

2

11

Máy tập chi dưới

Máy

2

12

Hệ thng lượng giá hình thái cột sống và phân tích dáng bộ 4D

Hệ thống

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lưng tối đa

1

Buồng điều trị Ô - xy cao áp

Hệ thống

2

2

Bộ dụng cụ tập chi dưới

Bộ

1

3

Bộ dụng cụ tập chi trên

Bộ

1

4

Hệ thống Biofeedback đo cân bằng cơ thể

Hệ thống

1

5

Hệ thống máy chụp cắt lớp 160 lát cắt

Hệ thống

1

6

Hệ thống tổ hợp rô - bốt cánh tay, bàn tay điều trị phục hồi chức năng

Hệ thống

1

7

Máy X quang C Arm

Máy

1

8

Máy chụp X-quang kỹ thuật s

Máy

2

9

Máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Máy

1

10

Máy điện từ trường toàn thân

Máy

1

11

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

1

12

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung, điện phân, chuẩn đoán điện cơ, vi dòng

Máy

2

13

Máy đo loãng xương toàn thân bng tia X

Máy

1

14

Máy gây mê

Máy

2

15

Máy kích thích điện và điện phân kết hợp chẩn đoán điện cơ bn kênh

Máy

2

16

Máy trị liệu bằng vi sóng hai kênh

Máy

2

17

Máy trị liệu băng nhiệt, rung, từ trường 4 kênh

Máy

2

18

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

19

Hệ thống máy nội soi hướng khớp và tái tạo dây chằng

Hệ thống

1

20

Hệ thống máy siêu âm Dopper màu kỹ thuật số

Hệ thống

1

21

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy

1

22

Máy đốt điện cao tần

Máy

2

23

Máy monior đa thông số

Máy

5

24

Máy định danh và kháng sinh đồ tự động

Máy

1

25

Máy phân tích điện giải đồ

Máy

1

26

Máy phân tích HbA1C+CRP

Máy

1

27

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

1

28

Hệ thống trang bị phòng vi sinh

Hệ thống

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy thở

Máy

4

2

Máy đo điện cơ đồ

Máy

1

3

Máy siêu âm đo loãng xương

Máy

1

4

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

5

Máy điện não vi tính

Máy

1

6

Máy X quang C Arm

Máy

2

7

Máy phân tích sinh hóa tự động

Máy

1

8

Máy điều trị La-ze nội mạch

Máy

2

9

Bể trị liệu tạo xoáy

Cái

2

10

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

5

11

Máy sóng xung kích

Máy

5

12

Hệ thống kéo dãn cột sống

Hệ thống

2

13

Máy tập chi dưới

Máy

2

14

Thiết bị tập vận động liệu pháp

Bộ

2

15

Hệ thống luyện tập dáng đi

Bộ

2

16

Thiết bị trở kháng đàn hồi phục vụ phục hồi chức năng vùng chi trên

Bộ

2

17

Thiết bị điều trị ô-xy cao áp

Cái

2

18

Nồi hấp tit trùng tcửa trưt t đng

Cái

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy kiểm tra khuyết tật cáp thép bằng từ trường

Bộ

3

2

Đầu từ kiểm tra khuyết tật cáp thép bằng từ trường

Chiếc

3

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Phần mềm quản lý thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Hệ thống

1

2

Phần mềm in bằng Tổ quốc ghi công

Hệ thống

1

3

Phần mềm cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng

Hệ thống

1

4

Hệ thống máy ch

Hệ thống

1

5

Hệ thống lưu trữ dữ liệu

Hệ thống

1

6

Phần mềm hệ thống

Hệ thống

1

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81