Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Ngọc Châu
Ngày ban hành: 11/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRỰC THUỘC UBND CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cLuật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật T chc Chính phvà Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cQuyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 cửa Thủ tưng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn c Thông tư s08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế (gọi tt là trang thiết bị y tế chuyên dùng);

Căn c Văn bn s05/HĐND ngày 06/01/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về việc cho ý kiến mua sắm trang thiết bị y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản s 3189/TTr-SYT ngày 12/11/2020 (kèm theo Tờ trình s 200/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh; Tờ trình s 139/TTr-UBND ngày 15/10/2020 ca UBND huyện Vũ Quang; Tờ trình số 2346/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Thạch Hà; Tờ trình số 1439/UBND-YT ngày 16/10/2020, s1490/UBND-YT ngày 28/10/2020 của UBND huyện Hương Sơn; Tờ trình số 3544/TTr- UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Can Lộc; Tờ trình số 1905/UBND-TCKH ngày 15/10/2020 của UBND huyện Nghi Xuân).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng (chủng loại, số lượng) phục vụ hoạt động snghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.

- Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư s 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tnh Hà Tĩnh (không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mc sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế mới bổ sung, điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn, phát sinh nhu cầu trang bị thêm trang thiết bị y tế chuyên dùng đ đáp ng yêu cầu nhiệm vụ thì được điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện, thị xã chủ trì, phi hợp vi các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thc hiện Quyết định này.

2. Căn cvào hoạt động cụ thể của mỗi đơn vị; dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và tiêu chun, định mc sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng quy đnh tại Quyết định này, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị phù hợp vi chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh pđược phép sử dụng, bo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

3. Kho bạc nhà nước tnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng quy định tại Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BY tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Trần Tuấn Nga;
- Trung tâm TT-CB-TH tnh;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAN LỘC
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tnh)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

b)

Máy X quang di động

Máy

2

 

c)

Máy X quang C Arm

Máy

1

 

2

Hệ thống CT - Scanner

 

 

 

a)

Hệ thống CT Scanner< 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

b)

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

 

4

Siêu âm

 

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

 

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hthống

1

 

7

Máy thận nhân tạo

Máy

5

 

8

Máy thở

Máy

12

 

9

Máy gây mê

Máy

4

 

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

29

 

11

Đơm tiêm điện

Cái

50

 

12

Máy truyền dịch

Máy

50

 

13

Dao mổ

 

 

 

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

 

b)

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

3

 

14

Máy phá rung tim

Máy

6

 

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

 

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

 

17

Đèn mdi động

Bộ

6

 

18

Bàn mổ

Cái

10

 

19

Máy điện tim

Máy

8

 

20

Máy điện não

Máy

1

 

21

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

b)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

 

c)

Hệ thng nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

6

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy k dung

Máy

24

 

2

Máy tạo oxy di động

Máy

5

 

3

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Máy

21

 

4

Máy đo lưu huyết não

Cái

2

 

5

Máy đo SP02 cầm tay

Cái

1

 

6

Máy đo áp lực tĩnh mạch trung tâm không xâm lấn

Cái

1

 

7

Bộ dụng cụ mở khí quản

Máy

4

 

8

Giường cấp cứu

Cái

20

 

9

Máy hút điện

Máy

20

 

10

Máy điện phân trị liệu

Máy

1

 

11

Máy siêu âm điều trị

Máy

6

 

12

Máy điện xung

i

6

 

13

Bộ tập vận động vật lý trị liệu

Máy

4

 

14

Máy sắc thuốc

Máy

4

 

15

Máy sắc thuốc đóng gói tự động

Máy

3

 

16

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Cái

2

 

17

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Cái

2

 

18

Máy điều trị bằng từ trường

Cái

4

 

19

Máy xông hơi bằng thuốc bắc

Cái

3

 

20

Máy laze điều trị

Cái

3

 

21

Máy xoa bóp

Máy

4

 

22

Bộ nồi faraffin (đắp nến)

Máy

2

 

23

Máy laze nội mạch

Máy

2

 

24

Máy điện châm không kim laze

Cái

3

 

25

Máy dò huyệt châm cứu

Cái

3

 

26

Máy laser châm cu

Máy

3

 

27

Máy sóng xung và liên tục

Máy

3

 

28

Xe đạp gắng sức

Cái

3

 

29

Máy ch thích điện

Máy

3

 

30

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

3

 

31

Máy tích thích thần kinh - cơ

Máy

3

 

32

Máy thủy điện điều tr

Máy

3

 

33

Máy kéo dãn cột sống

Máy

4

 

34

Ghế tp co dãn

Máy

4

 

35

Máy áp lạnh Cổ tử cung

Máy

2

 

36

Máy Doppler tim thai

Máy

3

 

37

Bộ dụng ccắt tử cung đường bụng

Máy

2

 

38

Lồng ấp sơ sinh

Máy

4

 

39

Monitor sn khoa

Cái

4

 

40

Đèn chiếu vàng da sơ sinh

Cái

3

 

41

Bàn hi sức sơ sinh và bộ hồi sức sơ sinh

Cái

2

 

42

Bàn khám phụ khoa

Cái

4

 

43

Bàn đẻ

Cái

4

 

44

Bộ đốt điện cổ tử cung

Bộ

2

 

45

Bộ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

2

 

46

Bộ bơm tử cung vòi trứng

Bộ

2

 

47

Bộ dụng cụ mổ đẻ

Bộ

3

 

48

Bộ dụng cụ msản khoa

Bộ

1

 

49

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản khoa

Bộ

1

 

50

Nồi hấp tiệt trùng các loại

Cái

5

 

51

Máy chưng nưc cất

Cái

3

 

52

Máy phun dung dịch khử khun

Cái

2

 

53

Máy hấp ướt

Cái

1

 

54

Máy kiểm tra mt độ bề mặt

Cái

1

 

55

Máy lấy vi khuẩn không khí

Cái

1

 

56

Máy rửa dụng cụ siêu âm

Cái

1

 

57

Máy hp tiệt trùng bằng khí EO

Cái

1

 

58

Máy tiệt khun nhiệt độ thấp dung tích 120 lít

Cái

1

 

59

Máy rửa dụng cụ khử khuẩn 250 lít có sấy khô

Cái

1

 

60

Máy đóng gói dụng có tiệt khuẩn

Cái

1

 

61

Máy là ép công nghiệp

Cái

1

 

62

Máy tiệt khuẩn dụng cụ nhanh

Cái

1

 

63

Máy cắt và đóng gói dụng cụ

Cái

1

 

64

Máy phun khử khuẩn không khí phòng mổ

Cái

1

 

65

Tsấy dụng cụ

Cái

1

 

66

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

5

 

67

Máy XN sinh hóa nước tiểu

Cái

3

 

68

Máy xét nghiệm đông máu

Cái

2

 

69

Kính hiển vi

Cái

6

 

70

Máy đo tốc độ lắng máu

Cái

2

 

71

Máy li tâm

Cái

4

 

72

Máy phân tích điện giải tự động

Cái

3

 

73

Máy đo HbA1C chuyên biệt

Cái

2

 

74

Máy phân tích khí máu

Cái

2

 

75

Máy siêu âm xách tay

Cái

2

 

76

Tủ m

Máy

1

 

77

Máy sấy tiêu bản

Máy

2

 

78

Bộ nhuộm PAS

Máy

2

 

79

Máy xét nghiệm tế bào

Máy

1

 

80

Máy đo mật độ xương XQ

Máy

1

 

81

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

3

 

82

Tlạnh bảo quản máu

Bộ

2

 

83

Máy lắc

Cái

1

 

84

Máy lọc nước và chất lỏng

Cái

1

 

85

Máy nhỏ giọt

Máy

1

 

86

Ghế nha khoa

Bộ

4

 

87

Bộ vi phẫu mắt

Máy

1

 

88

Máy đo khúc xạ tự động

Bộ

1

 

89

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

5

 

90

Sinh hiển vi khám mắt

Bộ

2

 

91

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Cái

1

 

92

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

2

 

93

Bộ soi thanh quản trẻ em

Máy

1

 

94

Bộ soi thanh quản người ln

Cái

1

 

95

Máy chụp ng toàn cảnh

Cái

1

 

96

Máy đo thị lực

Cái

2

 

97

Hệ thống phẫu thuật mắt phaco

Máy

1

 

98

Bộ dụng cụ mquặm

Máy

3

 

99

Bộ dụng cụ cắt mộng

Máy

3

 

100

Bộ dụng cụ chích chắp lẹo

Bộ

1

 

101

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

 

102

Kính hiển vi phẫu thuật TMH

Cái

1

 

103

Máy xquang cận chóp

Cái

1

 

104

Bộ dụng cụ mở rút đinh hàm mặt

Cái

2

 

105

Đèn quang trùng hợp

Cái

3

 

106

Máy siêu âm mắt

Cái

1

 

107

Máy đo thị trưng

Cái

1

 

108

Máy đo độ lác

Cái

1

 

109

bộ đo nhãn áp maclakop

Bộ

4

 

110

Bộ đo nhãn áp không tiếp xúc

Bộ

1

 

111

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

1

 

112

Bng thị lực màu

Cái

2

 

113

Hộp thử nh

Hộp

2

 

114

Bộ thông tuyến lệ

B

4

 

115

Bộ dụng cụ mở miệng trẻ em

Bộ

4

 

116

Bộ dụng cụ mở miệng người ln

Bộ

4

 

117

Máy đo thính lực

Cái

4

 

118

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

1

 

119

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

1

 

120

Bộ phẫu thuật chấn thương chnh hình

Cái

4

 

121

Máy chụp OCT

Cái

1

 

122

Bộ dụng cụ phẫu thuật lác

Bộ

1

 

123

Máy chụp mạch võng mạc

Máy

1

 

124

Máy chụp huỳnh quang đáy mt

Máy

1

 

125

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Hệ thống

3

 

126

Hệ thống tán sỏi laser ngược dòng

Hệ thống

1

 

127

Hệ thống nước RO

Hệ thống

1

 

128

Hệ thống khí oxy trung tâm

Hệ thống

1

 

129

Hệ thống khí áp lực dương cho phòng phòng m

Hệ thống

3

 

130

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Máy

1

 

131

Bộ cắt đốt u tiền liệt tuyến

Bộ

2

 

132

Bộ dụng cụ phẫu thut nội soi tiết niệu

Bộ

2

 

133

Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương đinh nội tủy

Bộ

1

 

134

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

2

 

135

Bộ tháo dụng cụ kết hợp xương nội tủy

Bộ

1

 

136

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

3

 

137

Máy hút điện chạy liên tục và áp lực thấp

Cái

2

 

138

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

1

 

139

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

1

 

140

Bộ phẫu thuật gan mt

Bộ

1

 

141

Bàn kéo nắn gãy xương

Cái

1

 

142

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Cái

1

 

143

Cưa xương loại điện

Cái

1

 

144

Cưa cắt bột loại điện

Cái

2

 

145

Bàn mổ chn thương chnh hình

Cái

1

 

146

Dụng cụ thắt, cắt búi trĩ

Cái

2

 

147

Dao cắt bột tay

Cái

4

 

148

Máy bơm khí Co2 ổ bụng

Máy

1

 

149

Máy làm ấm dung dịch

Cái

4

 

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ- UBND ngày 11/01/2021 của UBND tnh)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Đnh mức

Ghi chú

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống Xquang

a

Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

b

Máy Xquang di động

Máy

1

 

c

Máy X quang C Arm

Máy

1

 

2

Hệ thống CT - Scanner

 

 

 

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vồng quay

Hệ thống

1

 

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

 

4

Siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

 

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thng

1

 

7

Máy thở

Máy

7

 

8

Máy gây mê

Máy

2

 

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

 

10

Bơm tiêm điện

Cái

20

 

11

Máy truyền dịch

Máy

20

 

12

Dao mổ

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

 

13

Máy phá rung tim

Máy

4

 

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

 

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

 

16

Đèn m di động

Bộ

6

 

17

Bàn m

Cái

3

 

18

Máy điện tim

Máy

3

 

19

Máy điện não

Máy

1

 

20

Hệ thống khám nội soi

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

c

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

21

Máy soi ctử cung

Máy

3

 

22

Máy theo dõi sản khoa

Máy

6

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy đo độ loãng xương toàn thân

Máy

1

 

2

Máy X-Quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

Máy

1

 

3

Máy X-quang chụp vú

Máy

1

 

4

Máy X - Quang răng cận chóp

Máy

1

 

5

Máy định vị chóp răng

Máy

1

 

6

Máy Holter điện tim 24h

Máy

1

 

7

Kính hiển vi 2 mắt

Máy

4

 

8

Máy đúc nến

Máy

1

 

9

Máy lắc

Máy

2

 

10

Máy lắc ng lấy máu

Máy

1

 

11

Máy ly tâm

Máy

3

 

12

Máy phân tích huyết học các loại

Máy

4

 

13

Máy phân tích khí máu

Máy

2

 

14

Máy phân tích nưc tiểu các loại

Máy

4

 

15

Máy xét nghiệm điện giải, điện cực chọn lọc

Máy

1

 

16

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

2

 

17

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

2

 

18

Máy nuôi cấy, định danh vi khuẩn, làm kháng sinh đồ tự động

Máy

1

 

19

Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn

Máy

1

 

20

Tủ ấm

Cái

2

 

21

Tủ lạnh sâu

Cái

1

 

22

Tủ lạnh trữ máu

Cái

2

 

23

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

 

24

Lực kế đo cơ tay điện tử

Cái

1

 

25

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

 

26

Máy đo lưu huyết

Máy

2

 

27

Máy đo nồng độ cồn

Máy

1

 

28

Giường cấp cứu

Cái

15

 

29

Máy tạo oxy di động

Máy

10

 

30

Máy đo SPO2 cầm tay

Máy

3

 

31

Máy đo áp lực tĩnh mạch trung tâm không xâm nhập

Cái

1

 

32

Máy hút dịch

Máy

10

 

33

Máy hút dịch chạy liên tục áp lực thấp

Máy

4

 

34

Máy khí dung

Máy

24

 

35

Máy điện châm

Máy

30

 

36

Máy điện xung điều trị

Máy

5

 

37

Máy ngâm chân bằng thuốc

Máy

10

 

38

Máy sắc thuốc đông y

Máy

4

 

39

Máy siêu âm điều trị

Máy

5

 

40

Máy sóng ngắn điều trị (thiết bị sóng ngắn)

Máy

2

 

41

Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Máy

4

 

42

Thiết bị nấu parafin

Máy

2

 

43

Thiết bị laser trị liệu

Máy

2

 

44

Máy từ trường toàn thân

Máy

1

 

45

Hệ thống kéo dãn cột sống, lưng c

Máy

2

 

46

Máy điều trị sóng xung kích

Cái

2

 

47

Hệ thống tập phục hồi chức năng toàn thân

Cái

1

 

48

Máy điện phân trị liệu

Cái

2

 

49

Hệ thống tập khớp

Cái

5

 

50

Đèn chiếu trị liệu vàng da

Cái

3

 

51

Giưng sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

3

 

52

Giường sơ sinh có đèn chiếu vàng da

Cái

3

 

53

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

3

 

54

Bơm tiêm xơ cầm máu

Cái

1

 

55

Kìm gắp dị vật đường tiêu hóa

Cái

2

 

56

Bộ đo nhãn áp MACLAKOV

Bộ

1

 

57

Bộ dụng cụ chích, chắp, lẹo

Bộ

2

 

58

Bộ trám răng thẩm mỹ

Bộ

1

 

59

Đèn quang trùng hợp

Cái

1

 

60

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

 

61

Ghế nha khoa

i

4

 

62

Ghế và dụng cụ khám Tai Mũi Họng

Cái

2

 

63

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

 

64

Máy đo nhãn áp hơi

Cái

1

 

65

Máy chiếu thử thị lực

Cái

1

 

66

Máy lấy cao răng

Cái

1

 

67

Máy laser cắt amidal

Máy

1

 

68

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

2

 

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

2

 

70

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

2

 

71

Bộ dụng cụ phu thuật tiêu hóa

Bộ

2

 

72

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy có chốt ngang SIGN

Bộ

1

 

73

Bộ dụng cụ phu thuật xương

Bộ

2

 

74

Bộ dụng cụ mổ sản khoa

Bộ

2

 

75

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản khoa

Bộ

1

 

76

Máy áp lạnh cổ tử cung

Cái

1

 

77

Máy đốt điện ctử cung

Cái

1

 

78

Máy nghe tim thai Doppler

Cái

2

 

79

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Hệ thống

3

 

80

Máy bơm khí CO2 ổ bụng

Máy

2

 

81

Phòng máp lực dương

Phòng

2

 

82

Nồi hấp các loại

Máy

4

 

83

Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm

Máy

1

 

84

Máy hp tiệt trùng bằng khí EO

Máy

1

 

85

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (Plasma) dung tích 120 lít

Máy

1

 

86

Máy rửa dụng cụ khử khuẩn 250 lít có sy khô

Máy

1

 

87

Máy đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn

Máy

2

 

88

Máy là ép công nghiệp

Máy

1

 

89

Máy tiệt khuẩn dụng cụ nhanh

Máy

2

 

90

Máy cắt và đóng gói dụng cụ

Máy

2

 

91

Máy phun khử khuẩn không khí phòng mổ

Máy

1

 

92

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amidan

Bộ

1

 

93

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

1

 

94

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

1

 

95

Tủ sấy dụng cụ

Cái

5

 

96

Tủ sấy dược liệu

Cái

1

 

97

Máy cất nước

Máy

2

 

98

Hòm lạnh các loại

Hòm

13

 

99

Máy phun thuốc chống dịch (DAVAHIP)

Cái

2

 

100

Bình phun tay (khối lượng tịnh 4,5kg)

Cái

2

 

101

Máy phun chống dịch ULV (trng lượng khô 11 kg)

Cái

2

 

102

Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

Bộ

2

 

103

Bộ lấy mẫu và vn chuyển bệnh phm

Bộ

2

 

104

Kính lúp soi nổi

Cái

2

 

105

Máy khuấy từ

Cái

2

 

106

Tủ đựng hóa chất

Cái

1

 

107

Máy giặt công nghiệp (công suất 34kg/mẻ)

Cái

1

 

108

Máy sấy công nghiệp (công suất 34kg/mẻ)

Cái

1

 

109

Máy hp tiệt trùng đồ vải

Cái

1

 

110

Tủ bảo quản Vắc xin

Cái

5

 

111

Bàn đẻ

Cái

3

 

112

Bàn khám phụ khoa

Cái

3

 

113

Bộ dụng cụ tiu phẫu

Bộ

6

 

114

Máy xét nghiệm HbA1C

Máy

1

 

115

Bàn tập cơ tứ đầu đùy

Cái

1

 

116

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy

Bộ

1

 

117

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

Bộ

1

 

118

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

Bộ

1

 

119

Bộ dụng cụ phẫu thuật chnh hình

Bộ

1

 

120

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

1

 

121

Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

Bộ

1

 

122

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

1

 

123

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

 

124

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ bàn tay

Bộ

1

 

125

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai

Bộ

1

 

126

Bộ dụng cụ phẫu thuật túi mật

Bộ

1

 

127

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

1

 

128

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu

Bộ

1

 

129

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu chấn thương - tạo hình

Bộ

1

 

130

Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Bộ

1

 

131

Bộ nong niệu đạo trẻ em và người ln

Bộ

1

 

132

Bộ phẫu thuật gan mật

Bộ

1

 

133

Ghế khám nhi khoa có trang bị cân nặng và thước đo chiều cao

Cái

1

 

134

Giường sơ sinh

Cái

5

 

135

Hệ thống tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng phương pháp laser

Hệ thống

1

 

 

PHỤ LỤC 3

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH HÀ
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tnh)

TT

Chủng loại

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1. Hthống X - quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

b)

Máy X quang di động

Máy

1

 

c)

Máy X quang C Arm

y

1

 

2. Hệ thống CT - Scanner

 

 

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

b)

Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3. Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

 

4. Siêu âm

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

 

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

2

 

7

Máy thận nhân tạo

Máy

10

 

8

Máy th

Máy

12

 

9

Máy gây mê

Máy

5

 

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

40

 

11

Bơm tiêm diện

Cái

50

 

12

Máy truyền dịch

Máy

50

 

13. Dao mổ

 

 

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

5

 

b)

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

2

 

14

Máy phá rung tim

Máy

4

 

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

 

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

5

 

17

Đèn mdi động

Bộ

10

 

18

Bàn mổ

Cái

5

 

19

Máy điện tim

Máy

7

 

20

Máy điện não

Máy

1

 

21. Hệ thống khám nội soi

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

b)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

 

c)

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

5

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Áo chì liền thân

Bộ

4

 

2

Yếm chì

Cái

4

 

3

Kính chì hình chL

Bộ

2

 

4

Găng tay chì

Đôi

3

 

5

Bàn đẻ

Cái

5

 

6

Bàn Hồi sức sơ sinh và bộ Hồi sức sơ sinh

Bộ

2

 

7

Bàn khám phụ khoa

Cái

3

 

8

Bàn tập cơ tđầu đùi

Cái

2

 

9

Bể Parafin

B

2

 

10

Dao Bipole vi phẫu

Cái

5

 

11

Bộ bàn ghế khám và điều trị TMH

Bộ

2

 

12

Bộ bơm thuốc chụp cổ tử cung - Vòi trứng

Bộ

2

 

13

Bộ chích chắp

Bộ

2

 

14

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

10

 

15

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ

1

 

16

Bộ dụng cụ cắt AMIDAL

Bộ

2

 

17

Bộ dụng cụ cho hệ thống mổ nội soi

Bộ

2

 

18

Bộ dụng cụ đại phu

Bộ

2

 

19

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy

Bộ

2

 

20

Bộ dụng cụ khám điều trị Tai mũi họng

Bộ

2

 

21

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

3

 

22

Bộ dụng cụ mổ tiết niệu nhi

Bộ

2

 

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu lồng ngực

Bộ

1

 

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bè và lấy thủy tinh th Pha co

Bộ

1

 

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưi

Bộ

2

 

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

Bộ

2

 

27

Bộ dụng cụ phu thuật chỉnh hình

Bộ

5

 

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

 

29

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

3

 

30

Bộ dụng cụ phu thuật hàm mặt

Bộ

2

 

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật hầu họng

Bộ

2

 

32

Bộ dụng cụ phu thuật kết hợp xương

Bộ

3

 

33

Bộ dụng cụ phu thuật mạch máu

Bộ

2

 

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật mt

Bộ

2

 

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ bàn tay

Bộ

2

 

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

Bộ

2

 

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi trẻ em

Bộ

2

 

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa

Bộ

5

 

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai

Bộ

2

 

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật thận

Bộ

2

 

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản

Bộ

1

 

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật túi mật

Bộ

2

 

43

Bộ dụng cụ phu thuật tuyến giáp

Bộ

2

 

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu

Bộ

2

 

45

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu chấn thương - tạo hình

Bộ

1

 

46

Bộ dụng cụ tiu phẫu

Bộ

15

 

47

Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Bộ

2

 

48

Bộ khoan cưa đa năng (kèm phụ kiện)

Bộ

3

 

49

Bộ máy khoan mài cao tốc dùng phu thuật

Bộ

1

 

50

Bộ mổ lác

Bộ

1

 

51

Bộ nội soi mềm đặt NKQ khó

Bộ

2

 

52

Bộ nội soi mũi xoang

Bộ

3

 

53

Bộ nong niệu đạo trẻ em và người lớn

Bộ

2

 

54

Bộ phẫu thuật cắt tử cung

Bộ

2

 

55

Bộ phẫu thuật gan mật

Bộ

2

 

56

Bộ phẫu thuật hàm mặt khe hở môi, vòm miệng, phẫu thuật xương

Bộ

2

 

57

Bộ phẫu thuật ly thai

Bộ

5

 

58

Bộ phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

 

59

Bộ thông lệ đạo

Bộ

2

 

60

Bộ thử kính

Bộ

1

 

61

Bộ soi bóng đồng tử

Bộ

1

 

62

Bồn nấu sáp

Bộ

2

 

63

Bồn rửa phu thuật viên kiểu đôi, có màng lọc

Bộ

2

 

64

Bồn tắm bé

Cái

3

 

65

Bồn xoáy chân trị liệu

Bộ

2

 

66

Bồn xông chân thuốc bắc

Cái

10

 

67

Búa dùng trong phẫu thuật chấn thương

Cái

1

 

68

Cần phân tích 3 số

Cái

1

 

69

Dao mổ Plasma

Máy

2

 

70

Máy Plasmamed điều trị vết thương

y

1

 

71

Đèn chiếu tần phổ

Cái

10

 

72

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

 

73

Đèn soi đáy mắt gián tiếp đội đầu

Cái

2

 

74

Đèn tử ngoại

Cái

2

 

75

Dụng cụ kiểm tra thị lực

Bộ

1

 

76

Dụng cụ tập tay

Cái

2

 

77

Ghế khám nhi khoa có trang bị cân nặng và thước đo chiều Cào

Cái

2

 

78

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

2

 

79

Giường cấp cứu bệnh nhân

Cái

60

 

80

Giường sơ sinh

Cái

5

 

81

Gu gặm xương các số

Cái

2

 

82

Hệ thống Buồng áp lực âm

Hệ thống

1

 

83

Hệ thống ghế răng

Hệ thống

5

 

84

Hệ thống kéo cột sống cổ, lưng...

Hệ thống

2

 

85

Hệ thống khí y tế (gồm Tank Oxy lồng; khí nén...)

Hệ thống

2

 

86

Hệ thống lò hơi đt dầu

Hệ thống

1

 

87

Hệ thống mã hóa và xử lý ảnh kỹ thuật số (CR)

Hệ thống

2

 

88

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

5

 

89

Hệ thống nội soi khp kèm dụng cụ

Hệ thống

1

 

90

Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật thủy điện lực

Hệ thống

1

 

91

Hệ thống rửa ống nội soi

Hệ thống

1

 

92

Máy siêu âm đàn hồi mô

Máy

1

 

93

Máy sinh học phân tử tự động

Máy

1

 

94

Hệ thống tán sỏi niệu quản ngược dòng bng phương pháp lase

Hệ thống

1

 

95

Phòng mổ áp lực dương

Hệ thống

2

 

96

Hệ thống xử lý chất thải rắn Y tế

Hệ thống

1

 

97

Hệ thống xử lý nưc RO

Hệ thống

2

 

98

Hệ thống xử lý nưc thải Y tế

Hệ thống

1

 

99

Khoan đa năng trong chấn thương chỉnh hình chạy pin

Cái

2

 

100

Khoan phu thuật bàn tay, bàn chân

Cái

1

 

101

Khung kéo dãn cột sống

Cái

2

 

102

Kìm bấm Clip polyme nội soi, XL (mổ nội soi)

Cái

2

 

103

Kìm cắt đinh cộng lực các số (20; 20; 60mm)

Cái

2

 

104

Kìm vặn chỉ thép đầu nhọn

Cái

3

 

105

Kìm vặn chỉ thép đầu vuông

Cái

3

 

106

Kính hiển vi

Cái

3

 

107

Kính hiển vi hai mắt có camera

Cái

1

 

108

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

1

 

109

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

 

110

Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng

Cái

1

 

111

Kính lúp phẫu thuật mạch máu

Cái

1

 

112

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

5

 

113

Đèn chiếu vàng da

Cái

5

 

114

Máy bào ổ khớp

Máy

1

 

115

Máy bơm ổ khớp

Máy

1

 

116

Máy cắt đốt ctử cung LEEP

Máy

1

 

117

Máy cắt lạnh

Máy

1

 

118

Máy cất nước 1 lần

Máy

1

 

119

Máy ct, đốt, cầm máu khớp, điều trị viêm gân bằng sống radio

máy

1

 

120

Máy cấy máu

Máy

1

 

121

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Máy

1

 

122

Máy chụp phim cận chóp

Máy

1

 

123

Máy chụp phim toàn cảnh răng

Máy

1

 

124

Máy chụp phim răng hàm mặt

Máy

1

 

125

Máy CT conebeam

Hệ thống

1

 

126

Máy chụp Xquang thường

Hệ thống

1

 

127

Máy điện châm không dùng kim

Máy

2

 

128

Máy điện tim gắng sức

Máy

1

 

129

Máy điện xung

Máy

5

 

130

Máy điều trị bằng bn xoáy; bể sục

Máy

2

 

131

Máy điều trị bng điện từ trường

Máy

1

 

132

Máy điều trị bằng nhiệt lạnh

Máy

1

 

133

Máy điều trkích thích

Máy

2

 

134

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung, điện phân, chẩn đoán điện cơ, vi dòng 5 kênh

Máy

4

 

135

Máy điều trị tủy răng

Máy

2

 

136

Máy đo huyết áp tự động để bàn

Máy

12

 

137

Máy đo bão hòa Ôxy

Máy

10

 

138

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

 

139

Máy đo độ loãng xương toàn thân DEXA

Máy

1

 

140

Máy đo độ xơ vữa động mạch

máy

1

 

141

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

1

 

142

Máy đo nhãn áp

Máy

2

 

143

Máy đo thị trường

Máy

1

 

144

Máy Doppler tim thai

Máy

2

 

145

Máy đốt ctử cung laze

Máy

1

 

146

Máy giảm đau PCA

Máy

2

 

147

Máy hút dịch dẫn lưu màng phổi

Máy

5

 

148

Máy khí dung

Máy

15

 

149

Máy khoan răng hàm mặt

Máy

2

 

150

Máy khoan xương

Máy

2

 

151

Máy xét nghiệm Hp qua hơi thở

Máy

1

 

152

Máy lắc

Máy

1

 

153

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

4

 

154

Máy laser bao sau

Máy

1

 

155

Máy laser điều trị

Máy

2

 

156

Máy lase điều trị đau sau Zona

Máy

1

 

157

Máy lưu huyết não

Máy

2

 

158

Máy ly tâm

Máy

3

 

159

Máy ly tâm lạnh

Máy

1

 

160

Máy phẫu thuật pha cô

Máy

1

 

161

Máy Monitor (đo áp lực động mạch xâm nhập)

Máy

1

 

162

Máy nhuộm hóa mô miễn dịch

Máy

1

 

163

Máy nhuộm phiến đồ âm đạo

Máy

1

 

164

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

2

 

165

Máy pha trộn dịch chạy thận

Máy

3

 

166

Máy phân tích da mặt

Máy

1

 

167

Máy phân tích khí máu

Máy

1

 

168

Máy rửa khử khuẩn

Máy

1

 

169

Máy rửa ống

Máy

1

 

170

Máy rửa phim răng

Máy

1

 

171

Máy rửa quả lọc thận

Máy

1

 

172

Máy sắc thuốc

Máy

5

 

173

Máy sắc thuốc và đóng gói tự động

Máy

2

 

174

Máy sấy tiêu bản

Máy

2

 

175

Máy siêu âm AB

Máy

1

 

176

Máy siêu âm xách tay

Máy

2

 

177

Máy sinh hiển vi khám bệnh

Máy

3

 

178

Máy soi da

Máy

1

 

179

Máy soi tĩnh mạch

Máy

10

 

180

Máy sóng ngắn

Máy

4

 

181

Máy tán sỏi nội soi đường mật thủy lực

Máy

1

 

182

Máy tán sỏi qua da

Máy

1

 

183

Máy tập nhược thị

Máy

1

 

184

Máy tập khớp vai

Máy

1

 

185

Máy theo dõi gây mê cân bằng

Máy

1

 

186

Máy theo dõi điện tim 24h (Holter)

Máy

1

 

187

Máy theo dõi huyết áp 24h (Holter)

Máy

1

 

188

Máy theo dõi huyết động không xâm lấn

Máy

1

 

189

Máy tiệt khuẩn Plasma

Máy

1

 

190

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Formaldehyde

Máy

1

 

191

Máy từ trường điều trị toàn thân

Máy

1

 

192

Máy vận động khớp gối

Máy

2

 

193

Máy xét nghiệm điện giải

Máy

1

 

194

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

1

 

195

Máy xét nghiệm HBA1C

Máy

1

 

196

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

6

 

197

Máy xét nghiệm tế bào âm đạo CTC thin prep Pap test

Máy

1

 

198

Máy xử lý mô

Máy

1

 

199

Máy xung kích

Máy

2

 

200

Máy cấy ghép implant nha khoa

Máy

1

 

201

Máy đóng gói đhấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Hệ thống

1

 

202

Máy sưởi m bệnh nhân

Máy

5

 

203

Monitor theo dõi độ mê sâu

Cái

1

 

204

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

7

 

205

Nồi hơi đt bng điện

Cái

1

 

206

Máy nội soi khp

Cái

1

 

207

Thảm lăn gắng sức

Máy

1

 

208

Tủ ấm

Cái

2

 

209

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

 

210

Tủ nuôi cấy

cái

2

 

211

Tủ sấy

Cái

5

 

212

Thùng chứa nito lỏng

cái

1

 

213

Xe đạp vận động

Cái

3

 

214

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

 

215

Máy hút

Máy

30

 

216

Máy bơm thuốc cản quang

Máy

1

 

217

Bộ dụng cụ cắt tử cung qua đường âm đạo

Bộ

2

 

218

Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

Máy

1

 

219

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Máy

1

 

220

Súng sinh thiết tự động

Máy

1

 

221

Thùng cha rác thải phóng xạ rắn

Cái

4

 

222

Máy đọc chỉ thị sinh học

Máy

1

 

223

Máy đo độ tập trung tuyến giáp

Máy

1

 

224

Máy chụp X-Quang vú

Hệ thống

1

 

225

Máy xét nghiệm định danh vi khuẩn

Máy

1

 

226

Máy phun hóa chất

Máy

5

 

227

Bộ dụng cụ cắt tử cung qua đường âm đạo

Bộ

1

 

 

PHỤ LỤC 4

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tnh)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

b)

Máy X quang di động

Máy

2

 

c)

Máy X quang C Arm

Máy

1

 

2

Hệ thống CT - Scanner

 

 

 

a)

Hệ thng CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hthống

1

 

b)

Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Siêu âm

 

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

 

c)

Máy siêu âm xách tay

Máy

2

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

 

6

Máy thận nhân tạo

Máy

10

 

7

Máy thở

y

10

 

8

Máy gây mê kèm thở

Máy

4

 

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

20

 

10

Bơm tiêm điện

Cái

40

 

11

Máy truyền dịch

Máy

40

 

12

Dao mổ

 

 

 

a)

Dao mđiện cao tần

Cái

4

 

B

Dao m siêu âm, dao n mạch, dao hàn mô

Cái

2

 

13

Máy phá rung tim

Máy

4

 

14

Hệ thống phẫu thut nội soi

Hệ thống

2

 

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

 

16

Đèn mổ di động

Bộ

7

 

17

Bàn mổ

Cái

4

 

18

Máy điện tim

Máy

6

 

19

Máy điện não

Máy

1

 

20

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kèm phụ kiện

Hệ thống

2

 

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

d)

Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

21

Máy soi ctử cung

Máy

2

 

22

Máy theo dõi sản khoa

Máy

6

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Hệ thng ô xy trung tâm

Hệ thống

1

 

2

Hệ thống lọc nước Ro trung tâm

Hệ thống

1

 

3

Máy đo độ loãng xương toàn thân

Máy

1

 

4

Máy X-Quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

Máy

1

 

5

Máy X-Quang nha khoa cận chóp

Máy

1

 

6

Máy X- Quang chụp vú

Cái

1

 

7

Bơm tiêm cản quang có điều khiển

Cái

1

 

8

Kính hin vi 2 mắt

Máy

5

 

9

Kính hiển vi truyền hình

Máy

2

 

10

Máy cắt vi thể

Máy

1

 

11

Máy đúc nến

Máy

1

 

12

Máy lắc các loại

Máy

3

 

13

Máy lắc ống lấy máu

Máy

1

 

14

Máy li tâm

Máy

3

 

15

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

4

 

16

Máy phân tích khí máu

Máy

2

 

17

Máy phân tích nước tiểu

Máy

4

 

18

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

June

2

 

19

Máy xét nghiệm điện giải, điện cc chọn lọc

Máy

1

 

20

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

2

 

21

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

2

 

22

Máy xét nghiệm Hba1c

Máy

2

 

23

Máy xử lý mô tự động kiểu xoay tròn

Máy

1

 

24

Máy nuôi cấy, định danh vi khuẩn, làm kháng sinh đồ tự động

Cái

1

 

25

Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn

Cái

1

 

26

Tủ ấm

Cái

2

 

27

Tlạnh bảo quản Vắc xin

Cái

6

 

28

Tủ lạnh bảo quản máu

Cái

2

 

29

T an toàn sinh học

Cái

2

 

30

Lực kế đo cơ tay điện tử

Cái

2

 

31

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

 

32

Máy đo lưu huyết não

Máy

2

 

33

Bộ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

2

 

34

Máy đo nng độ cồn

Máy

2

 

35

Dụng cụ đo cơ lưng

Cái

2

 

36

Giường cấp cứu

Cái

20

 

37

Máy tạo oxy di động

Máy

2

 

38

Máy đo SPO2 để bàn

Máy

6

 

39

Máy đo áp lực tĩnh mạch trung tâm không xâm nhp

Cái

1

 

40

Máy hút dịch

Máy

15

 

41

Máy hút dịch chạy liên tục áp lực thấp

Máy

4

 

42

Máy khí dung

Máy

30

 

43

Máy tập vận động vật lý trị liệu

Máy

2

 

44

Máy điện châm

Máy

30

 

45

Máy điện xung điều trị

Máy

2

 

46

Máy ngâm chân bằng thuốc

Máy

5

 

47

Máy sắc thuc đóng túi

Máy

2

 

48

Máy sắc thuốc đông y 24 ấm

Máy

2

 

49

Máy siêu âm điều trị

Máy

6

 

50

Máy sóng ngắn điều trị (thiết bị sóng ngắn)

Máy

2

 

51

Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Máy

4

 

52

Thiết bị nấu parafin

Máy