Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thực hiện một số chế độ,chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 126/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNHTHUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀLỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NĐ-HĐ ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 7 về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố;
Căn cứ Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại Tờ trình số 4939/LĐTBXH-LĐ ngày 16 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy quy định tại Điều 2 Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: Người sau cai nghiện ma túy tham gia lao động sản xuất (không phân biệt mức thu nhập) được hỗ trợ 50% mức chi tiền ăn, 100% mức chi tiền thuốc điều trị bệnh thông thường như học viên cai nghiện, trong thời gian quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh theo quy định.

Điều 2. Điều chỉnh thời gian thực hiện chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố: thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy của TP;
- VPHĐ-UB: Các PVP, các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thực hiện một số chế độ,chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37