Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/2003/QĐ-UB ban hành "Định mức dự toán công tác duy trì vệ sinh môi trường các Hồ nội thành Hà Nội - năm 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 124/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 07/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÁC HỒ NỘI THÀNH HÀ NỘI - NĂM 2003".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ công văn số 1125/BXD-KTTC ngày 01.7.2003 của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán quản lý các Hồ nội thành Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 974/NN-TC ngày 28.8.2003 về việc phê duyệt định mức Kinh tế - Kỹ thuật quản lý vệ sinh môi trường Hồ nội thành Hà Nội (kèm theo Biên bản họp liên ngành Nông nghiệp và PTNT - Tài chính Vật giá - Lao động Thương binh và Xã hội ngày 08.8.2003).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là "Định mức dự toán công tác duy trì vệ sinh môi trường các Hồ nội thành Hà Nội - năm 2003".

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính Vật giá; Lao động Thương binh và Xã hội; Giao thông công chính và các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý các Hồ nội thành Hà Nội tổ chức thực hiện việc áp dụng định mức dự toán về công tác duy trì vệ sinh môi trường các Hồ nội thành Hà Nội trong năm 2003 (ghi tại điều 1) theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

 - Tổng kết, đánh giá việc áp dụng định mức dự toán nêu trên và những khó khăn vướng mắc khi thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết cho các năm tiếp theo.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính Vật giá; Giao thông công chính; Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các quận và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn 

 

 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÁC HỒ NỘI THÀNH HÀ NỘI - NĂM 2003.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UB,ngày 07/10/2003 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố)

I/. CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÀNG NGÀY TRÊN MẶT NƯỚC HỒ CÓ DIỆN TÍCH TỪ 10 - 25 HA (QH1.01.00).

 1/. Thành phần công việc:

 - Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

 - Chèo,lái thuyền gom rác, phế thải lên thuyền, đưa vào một điểm gần bờ.

 - Vớt rác, phế thải ở các cửa cống đưa lên thuyền.

 - Chèo thuyền đưa rác, phế thải vào bờ và đưa lên bờ.

 - Vận chuyển rác, phế thải về địa điểm quy định.

 - Vệ sinh cá nhân, thuyền, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

 2/. Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo không còn rác, phế thải trên mặt nước Hồ.

  (Đơn vị tính: Ha/ngày).

Mã hiệu

Loại công

việc

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Định

mức

Ghi chú

QH1.01.00

Thu gom rác, phế thải trên mặt nước Hồ có diện tích từ 10-25 ha.

1. Vật liệu:

- Sọt sắt.

- Lưới thép.

- Vợt sắt.

- Thuyền tôn.

- Xe cải tiến.

- Mái chèo.

- Chổi tre ngắn.

- Vật liệu khác.

2. Nhân công:

Bậc thợ (trung bình): 4,5/7.

 

cái

m2

cái

cái

cái

cái

cái

%

 

 

công

 

 0,0021

 0,0070

 0,0025

 0,0002

 0,0002

 0,0010

 0,0230

10

 

 

 0,40

Đối với Hồ có diện tích nhỏ hơn 10 ha, thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số

K = 1,1

II/.CÔNG TÁC BẢO VỆ HÀNG NGÀY XUNG QUANH HỒ VÀ MẶT NƯỚC HỒ CÓ DIỆN TÍCH TỪ 10 - 25 HA (QH1.02.00).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang phục cá nhân.

- Kiểm tra Sổ giao ca và bàn giao ca trực.

- Kiểm tra hiện trường.

- Đi bộ tuần tra xung quanh Hồ (thực hiện 2 vòng Hồ/ca).

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện quy định bảo vệ môi trường,trật tự trị an.

- Lập Biên bản, đề xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những vi phạm nghiêm trọng.

- Ghi chép nhật trình vào Sổ giao ca và bàn giao ca trực.

  Đơn vị tính:Ha/ngày.

Mã hiệu

Loại công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Ghi chú

QH1.02.00

Bảo vệ xung quanh Hồ và mặt nước Hồ có diện tích từ 10 - 25 ha.

1. Vật liệu:

2. Nhân công:

Bậc thợ (trung bình): 4,5/7.

 

 

công

 

 

0,25

Đối với Hồ có diện tích nhỏ hơn 10 ha, thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số K = 1,1.

III/. CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÀNG NGÀY TRÊN MẶT NƯỚC HỒ TÂY (QH1.03.00).

1/. Thành phần công việc:

- Kiểm tra máy móc, nhiên liệu, công cụ lao động, phương tiện cứu hộ.

- Chuẩn bị bảo hộ lao động cá nhân.

- Đưa tầu, thuyền đến điểm thu gom rác, phế thải.

- Công nhân dùng vợt lưới sắt vớt rác, phế thải.

- Di chuyển đến chậu rác thải.

- Đưa rác, phế thải vào sọt ở dưới khoang tầu, thuyền đến điểm đổ rác.

- Vệ sinh tầu, thuyền, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Đưa tầu, thuyền vào bến đậu, kiểm tra và bàn giao cho trực bảo vệ.

2/. Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo không còn rác thải trên mặt nước Hồ Tây.

 Đơn vị tính: Ha/ngày.

Mã hiệu

Loại công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Ghi chú

QH1.03.00

Duy trì vệ sinh môi trường hàng ngày trên mặt nước Hồ Tây.

1. Vật liệu:

- Dầm bơi.

- Cuốc cào.

- Vợt sắt.

- Rổ sảo.

- Xe đẩy.

- Thuyền nhỏ.

- Vật liệu khác.

2. Nhân công:

Bậcthợ (trung bình): 4,5/7.

3. Máy thi công:

Thuyền máy

công suất 10CV.

 

cái

cái

cái

cái

cái

cái

%

 

công

 

 

 

ca

 

 0,00010

 0,00013

 0,00030

 0,00020

 0,00005

 0,00004

 10

 

 

 0,06

 

 

 0,008

 

IV/ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHỐNG LẤN CHIẾM ĐỔ RÁC, PHẾ THẢI XUỐNG HỒ TÂY (QH1.04.00).

 Thành phần công việc:

- Tuyên truyền vận động nhân dân không đổ rác, phế thải xuống Hồ Tây.

- Kiểm tra phương tiện máy móc, nhiên liệu, trang thiết bị lao động.

- Đưa tầu, thuyền đón công nhân xuất bến.

- Xác định vị trí, diện tích vi phạm đổ rác thải, đóng cọc lấn Hồ Tây.

- Lập Biên bản, báo cáo đề xuất hướng xử lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm đổ rác, phế thải, lấn chiếm Hồ Tây.

- Các công việc tiếp theo và đưa tầu, thuyền vào bến.

- Kiểm tra lại trang bị máy móc và bàn giao cho người trực và tổng hợp tình hình trong ngày để báo cáo với cấp trên.

 Đơn vị tính: Ha/ngày.

Mã hiệu

Loại công việc

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Định mức

Ghi chú

QH1.04.00

Bảo vệ chống lấn chiếm, đổ rác, phế thải xuống Hồ Tây.

1. Nhân công:

Bậc thợ

(bình quân): 4,5/7.

2. Máy:

 Xuồngmáy

 công suất 25CV.

 

 

công

 

 

ca

 

 

0,012

 

 

0,001

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2003/QĐ-UB ban hành "Định mức dự toán công tác duy trì vệ sinh môi trường các Hồ nội thành Hà Nội - năm 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12