Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1219/QĐ-TTg năm 2012 ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1219/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6593/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện ứng trước vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 là 21.439,42 tỷ đồng (hai mươi mốt nghìn bốn trăm ba mươi chín tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng), trong đó vốn ngân sách nhà nước là 6.314,57 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 15.124,85 tỷ đồng theo các nguyên tắc, tiêu chí, danh mục và mức vốn ứng trước đối với các dự án của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vẳn bản số 6593/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 8 năm 2012.

Số vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thông báo danh mục,mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính kiểm soát và thực hiện việc tạm ứng cho các dự án theo quy định tại bản số 1023/TTg-KTTH ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục và mức vốn ứng có trách nhiệm;

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi pháp luật quản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo;

2. Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 để hoàn trả số vốn ứng trước.

3. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn trả các khoản ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, QHQT, KGVX, NC, TV, ĐP, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1219/QĐ-TTg năm 2012 ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121