Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo quyết định số 04/2013/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 06/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2016/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ  Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT- BYT- BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của liên bộ: Y tế và Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ- TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên bộ: Tài chính và Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 64/TTr-SYT ngày 16 tháng 3 năm 2017 và Báo cáo số 114/BC-SYT ngày 31 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Điểm b, Khoản 3, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước:

- Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh (không áp dụng cho trường hợp hộ nghèo tử vong) theo mức bằng 0,2 lít xăng, dầu diezen/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh sau đó thanh toán với quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Đối với trường hợp bệnh nhân tử vong vận chuyển từ bệnh viện về nhà: Hỗ trợ chi phí thuê xe vận chuyển bệnh nhân thuộc đối tượng Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND tử vong từ bệnh viện về nhà, với mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/trường hợp”.

2. Khoản 4, Điều 3 được sửa đổi như sau:

“4. Trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến: Được quỹ KCB người nghèo hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (không cần giấy chuyển tuyến)”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Khoản 1, Điều 1 được sửa đổi như sau:

“2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định của pháp luật”.

2. Điểm 1.2, Khoản 2, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Thời gian hỗ trợ không quá 10 ngày/đợt điều trị. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng hoặc bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày thì phải được lãnh đạo bệnh viện xem xét và phê duyệt nhưng không quá 24 ngày/đợt điều trị. Khuyến khích các bệnh viện tổ chức cung cấp bữa ăn cho người bệnh. Trong trường hợp không thể cung cấp bữa ăn, bệnh viện có thể phát tiền ăn theo mức hỗ trợ cho người bệnh định kỳ 2 - 3 ngày/lần hoặc cho cả đợt điều trị”.

3. Gạch đầu dòng thứ 2 Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 sửa đổi như sau:

“- Trường hợp chuyển tuyến chuyên môn điều trị phải có thêm Giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế bệnh nhân đã khám, điều trị (đối với các trường hợp chuyển tuyến từ Bệnh viện tuyến huyện lên Bệnh viện tuyến tỉnh hoặc từ tuyến tỉnh lên tuyến TW)”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập của tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT,VX.NQ, 49 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo quyết định số 04/2013/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89