Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vương Văn Thành
Ngày ban hành: 31/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/8/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU VÀ NHIỆM VỤ CHI NSĐP NĂM 2011 VÀ ỔN ĐỊNH CHO CÁC NĂM TIẾP THEO VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/12/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 17 về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo; Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND17 ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 18 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 6 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 181/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 108/STC-NS ngày 29/7/2013, Văn bản số 308/STP-XD&KTrVB ngày 26/7/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, cụ thể như sau:

I/ Về sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo:

1/ Nhiệm vụ chi của Ngân sách tỉnh:

1.1. Tại Tiết 1, Điểm I, Mục A, Phần II:

Bổ sung nội dung “Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay để đầu tư phát triển”.

1.2. Chi thường xuyên: Tại Tiết 2, Điểm I, Mục A, Phần II sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh như sau:

- Sửa đổi nội dung “Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình” như sau: Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quản lý.

- Bổ sung thêm nhiệm vụ “Chi sự nghiệp giáo dục” như sau: Chi trả kinh phí cho học sinh cử tuyển.

2/ Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện:

Tại Tiết 2, Điểm II, Mục A, Phần II bổ sung những nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện như sau:

- Bổ sung nhiệm vụ: Chi hoạt động của Trạm khuyến nông thuộc huyện quản lý.

- Bổ sung nhiệm vụ chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình đối với Đài Truyền thanh và Truyền hình do cấp huyện quản lý.

- Bổ sung thêm nhiệm vụ chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho các đề tài dự án thuộc cấp huyện quản lý.

II/ Về bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011:

1. Khối các cơ quan cấp tỉnh:

Sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung quy định tại Điểm 4, Mục IV, Phần A: Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình như sau:

Định mức phân bổ 50 triệu/biên chế:

- Đã bao gồm:

+ Chi lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo lương: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn trích theo lương.

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan, đơn vị phát sinh hàng năm (đã bao gồm các khoản khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể thông tin liên lạc, công tác phí, tiếp khách, hội nghị, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu...)

+ Các khoản kinh phí mua sắm, thay thế thiết bị và bổ sung phương tiện làm việc (kể cả chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ viên chức mới được bổ sung biên chế); kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản, sửa chữa ô tô có giá trị dưới 100 triệu đồng.

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm và kinh phí tăng thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình bằng tiếng đồng bào dân tộc.

+ Phụ cấp độc hại; phụ cấp độc hại đặc biệt; phụ cấp hiện vật theo Thông tư số 13/2012/TTLT- BLĐTBXH- BYT.

- Chưa bao gồm các nội dung chi:

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn, chi nhuận bút, chi phí xăng dầu các trạm thu phát lại không có điện; kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ- CP.

+ Nhiệm vụ chi đặc thù của từng ngành, lĩnh vực (Nếu có).

2. Khối các cơ quan cấp huyện:

Bổ sung thêm Mục X, Phần B: Định mức phân bổ chi cho Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện cụ thể như sau:

Định mức phân bổ ngân sách tính theo dân số toàn tỉnh là: 15.500 đồng/người dân/năm.

- Đã bao gồm:

+ Tiền lương cơ bản, các khoản phụ cấp lương, các khoản đóng góp: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn trích theo lương.

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan, đơn vị phát sinh hàng năm (đã bao gồm các khoản khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể thông tin liên lạc, công tác phí, tiếp khách, hội nghị, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu...)

+ Các khoản kinh phí mua sắm, thay thế thiết bị và phương tiện làm việc (kể cả chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ viên chức mới được bổ sung biên chế); kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản.

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm và kinh phí tăng thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình bằng tiếng đồng bào dân tộc.

+ Phụ cấp độc hại; phụ cấp độc hại đặc biệt; phụ cấp hiện vật theo Thông tư số 13/2012/TTLT- BLĐTBXH- BYT;

- Chưa bao gồm các nội dung chi: Chi mua sắm, sửa chữa lớn, chi nhuận bút, chi phí xăng dầu các trạm thu phát lại không có điện; Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ- CP.

3. Đối với định mức chi của Trạm khuyến nông: Áp dụng định mức theo quy định tại Mục III, Phần A tại Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011.

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, được thực hiện theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo; Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251