Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 12/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận và ngân sách quận, chương trình công tác năm 2012 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận)

Năm 2012 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015;

Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Quận ủy,

Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. Tiếp tục tập trung triển khai các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và các chương trình, đề án quan trọng khác:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 36 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, 6 Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và các đề án quan trọng giai đoạn 2011 - 2015 để tập trung thực hiện trong năm 2012. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chậm nhất trong tháng 12 năm 2011.

II. Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mở rộng thị trường; đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế:

1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất - kinh doanh.

Xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp quận trên lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác liên quan đến phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa có chất lượng.

Chủ động phối hợp ngân hàng và các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh nhanh chóng theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho nhân dân và doanh nghiệp.

Triển khai kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch gia súc, gia cầm,…

Phối hợp triển khai Chương trình bình ổn thị trường nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả; tổ chức triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký giá một số mặt hàng quan trọng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phối hợp Chi Cục Thuế kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở, thực hiện công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

2. Phòng tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp các dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân quận bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2012 có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm; bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả và tiết kiệm. Đối với các công trình, dự án đã được bố trí vốn nhưng tiến độ thanh toán đạt thấp hơn 70% thì không xem xét để tiếp tục bố trí vốn trong các đợt tiếp theo năm 2012.

Thường xuyên rà soát tiến độ của các dự án để điều chuyển tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012, chưa giao vốn đối với các dự án sử dụng vốn không hiệu quả để tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, phòng chống lụt bão và các công trình cấp thiết sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đề xuất đình hoãn, giãn tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố kém hiệu quả và chưa thực sự cần thiết.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt vi phạm, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Đề xuất xử phạt các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, không gửi báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư hoặc gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo như quy định.

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong tất cả các khâu: Quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn một cách công khai, minh bạch. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao ban đầu tư xây dựng cơ bản định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm; nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Xây dựng kế hoạch tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do quận quản lý để đưa ra bán đấu giá; xác định danh mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu này để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bổ sung cho ngân sách quận. Tiếp tục nhân rộng mô hình đầu tư theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm kinh phí thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, điều hành chi ngân sách nhà nước bám sát theo dự toán được duyệt, đúng thẩm quyền, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động sử dụng ngân sách đã được giao, được phân cấp để đảm bảo các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các đơn vị.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận tiếp tục tập trung xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước đi vào nề nếp.

Hướng dẫn thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính ngân sách nhà nước, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước....

Phối hợp Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý giá; theo dõi diễn biến tình hình giá cả trên thị trường, kịp thời nắm thông tin báo cáo đề xuất thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá.

3. Chủ đầu tư các dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách; đặc biệt chú trọng giải ngân đối với các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư được giao.

4. Đội Quản lý thị trường Bình Tân:

Phối hợp triển khai Kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong việc niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết.

Triển khai Kế hoạch quản lý thị trường chống đầu cơ, buôn lậu và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi đầu tư, tích trữ, thu gom hàng, tạo sự khan hiếm để nâng giá, không đảm bảo chất lượng hàng hóa, kinh doanh hàng gian, hàng giả,…; chủ động xử lý thông tin về giá, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi tung tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho thị trường.

5. Chi Cục Thuế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán được giao. Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận và thất thu thuế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ trong nhiều năm liền.

Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đoàn thể quận tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Thực hiện cải cách hiện đại hóa ngành thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế; tạo thuận lợi để người nộp thuế, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Triển khai phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, giải quyết các khoản nợ chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao: tăng cường công tác tuyên truyền, củng cố đội ngũ làm công tác thông tin, đẩy mạnh các chương trình, hoạt động nhằm tăng cường quảng bá về tình hình kinh tế - xã hội của quận; góp phần thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn quận.

7. Phòng Quản lý Đô thị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu; rà soát để định kỳ bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định và xây dựng dự án. Công khai hóa quy hoạch tổng thể của quận; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị theo quy hoạch thông qua việc công bố công khai quy hoạch được duyệt.

Tiếp tục tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch của quận. Tổ chức công bố các khu vực kêu gọi đầu tư để định hướng cho nhà đầu tư, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Tăng cường kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công (nhất là các dự án nhà ở phục vụ tái định cư), đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chỉnh trang đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Lưu ý việc huy động các nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận.

Nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng giao thông hiện hữu, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo giao thông và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Tiếp tục phát huy và mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng.

Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời tình trạng lún sụt mặt đường khi triển khai thi công các công trình cấp - thoát nước; phối hợp với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khắc phục tình trạng xâm hại gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu và gây ngập do thi công các công trình.

Kiểm tra thường xuyên các tuyến kênh rạch, hệ thống thoát nước, đề xuất đầu tư xây dựng công trình phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng phương án chủ động phòng, chống thiên tai.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đúng mục đích đã giao, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công, mặt bằng nhà xưởng sử dụng chưa hiệu quả và các công trình công cộng trong các dự án.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

9. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng: đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; việc tái định cư. Hoàn thành quyết toán các công trình đã bàn giao mặt bằng thi công dự án.

10. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình: Lập tiến độ cho từng dự án, thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư đã được bố trí vốn; đảm bảo chất lượng công trình; tập trung cho các dự án trọng điểm của quận. Thực hiện công bố công khai các dự án theo quy định để thực hiện tốt công tác giám sát của cộng đồng.

11. Ủy ban nhân dân 10 phường:

Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang các tuyến hẻm theo chỉ tiêu được giao; tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu vực đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường “xanh sạch”.

Tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

III. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng ­cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Giao Phòng Kinh tế:

Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế quận; khuyến khích đầu tư, sản xuất, thực hiện chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của quận.

Rà soát, điều chỉnh, triển khai lập và công bố quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn quận; rà soát và minh bạch hóa danh mục các lĩnh vực, địa bàn thuộc diện cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận; Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ; Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển Nông nghiệp đô thị trong năm 2012; Kế hoạch phát triển Thương mại - Dịch vụ trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án và khu dân cư.

Triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn giá năm 2012; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng mở rộng mạng lưới phân phối, bố trí các điểm bán hàng bình ổn giá tại các chợ truyền thống, khu dân cư, khu công nghiệp; kết hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015; chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/QU ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Quận ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Triển khai xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh cá cảnh; tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh trên cây trồng …

IV. Tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Xây dựng hệ thống thông tin cung cầu lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động tại quận, phường; sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giao dịch, giới thiệu việc làm cho người lao động, đa dạng hóa các kênh thông tin giới thiệu việc làm cho người lao động; góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người dân. Tăng cường cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ sở giới thiệu việc làm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Phối hợp với Công an quận, Liên đoàn Lao động và các ngành liên quan tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động, đình công, lãng công. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, việc thực hiện Bộ Luật Lao động, giải quyết các chế độ có liên quan đến trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2012. Nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường phòng chống tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Đẩy mạnh hỗ trợ, cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công. Thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của các gia đình chính sách như việc làm, thu nhập, nhà ở, sức khỏe… Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Tân, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020. Tổ chức khảo sát và rà soát lại danh sách các hộ nghèo; đẩy mạnh chương trình cho vay vốn, sử dụng hợp lý các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo.

Tham mưu thực hiện tốt các quy định, trình tự, thủ tục việc đưa vào cơ sở chữa bệnh quản lý người sau cai nghiện và các vấn đề liên quan đến đối tượng nghiện ma túy, mại dâm.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện tạo nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2010 - 2015 trong năm 2012; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới.

Hoàn thành Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật.

Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trường, trung tâm đào tạo nghề; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài công lập; tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng bạo lực học đường và tệ nạn xã hội thâm nhập nhà trường.

Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo yêu cầu đủ số lượng các khoa, các môn ở các cấp học, ngành học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của nhà trường, nhất là trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng ở các phường.

3. Phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện quận:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06/2007/CT - BYT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân; thực hiện chăm sóc liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân theo đúng quy định pháp luật. Tập trung đầu tư xử lý hệ thống nước thải y tế đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và sơ sinh.

Phát triển hệ thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người; củng cố và hoàn thiện hệ thống cảnh báo dịch; thực hiện tốt các chương trình giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Nâng cao năng lực điều phối và phản ứng nhanh với thảm họa và thiên tai. Dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch, không để các dịch lớn xảy ra sau thiên tai, thảm họa (nếu có), khống chế đẩy lùi các dịch mới phát sinh.

Triển khai kế hoạch đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế; tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh.

Tăng cường hoạt động kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn. Đổi mới, hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bình ổn giá thuốc; thực hiện chủ trương thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và thực hành tốt nhà thuốc (GPP); tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc chữa bệnh.

Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tham vấn cộng đồng, triển khai tốt chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, thực hiện:

Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức các ngày Lễ, Tết. Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng để tạo bước chuyển mới trong việc cưới, tang và lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống phô trương, lãng phí.

Đẩy mạnh công tác quản lý văn hóa phi vật thể; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa và xã hội quận đối với những dịch vụ, ngành nghề nhạy cảm.

Triển khai các giải pháp nhằm từng bước xây dựng quận văn minh - sạch đẹp; xây dựng ý thức giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận:

Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường; góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; chú trọng bồi dưỡng năng khiếu lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng thể thao thành tích cao; hoàn thiện công tác quản lý đào tạo vận động viên theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa. Chú trọng nâng chất công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu, cấp cao ở một số bộ môn trọng điểm của quận tham gia thi đấu các giải đỉnh cao.

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đảm bảo mục tiêu chính trị của quận; phát triển Bản tin Bình Tân về chất lượng tin, bài đa dạng, phong phú, đưa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của quận đến tận người dân, để tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn; dành chuyên mục tham khảo, trao đổi ý kiến với đọc giả.

6. Trung tâm Dạy nghề quận: Xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cho việc đào tạo, dạy nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và giải quyết lao động trên địa bàn và phù hợp với xu thế phát triển của quận; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường sức lao động; chú trọng dạy nghề cho người tàn tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người cai nghiện ma túy,…

7. Phòng Quản lý Đô thị quận:

Triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2012 đạt hiệu quả cao. Xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập.

Triển khai và thực hiện kế hoạch cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn quận trong năm 2012, đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn quận. Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm giúp đỡ phụ nữ cao tuổi, neo đơn, tàn tật.

9. Đề nghị Quận đoàn chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung xây dựng đạo đức và lối sống đẹp, nâng cao ý thức công dân trong thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

V. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững:

1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thương mại điện tử, áp dụng các mô hình phân phối, giao dịch hiện đại vào hoạt động thương mại nhằm phát triển nhanh thị phần cho doanh nghiệp.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ hợp lý thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nghiên cứu, ưu tiên công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao chuyên sâu; các dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao phù hợp theo quy định hiện hành.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên trên địa bàn quận. Hạn chế và không cho phép khai thác nguồn nước ngầm trong khu vực cấm. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên, môi trường và chất lượng nước về mặt sinh học trên địa bàn quận.

Phối hợp với các sở - ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

Phối hợp Phòng Quản lý Đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho nhà đầu tư thông qua việc công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất và công bố quỹ đất; báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi các mặt bằng sử dụng không hiệu quả để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển.

Triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2012. Hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn do sản xuất và giao thông đồng thời tiến hành điều tra nguồn thải công nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, không khí trên địa bàn quận.

Hoàn thiện các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp với Công ty Môi trường đô thị thành phố thực hiện phân loại rác tại nguồn tại các chợ, siêu thị, khu dân cư cao cấp.

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các kiến thức về biến đổi khí hậu, các hành động phòng tránh khi xảy ra sự cố.

VI. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

1. Phòng Nội vụ chủ trì:

Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của UBND quận về thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2012. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận.

Tăng cường triển khai chương trình kết nối mạng thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, giảm bớt thời gian, xóa bỏ những thủ tục, giấy tờ không cần thiết.

Tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố thông qua theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục trong nội bộ các cơ quan nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ những thủ tục mới phát sinh.

Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2012. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đối với các ngành. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và phường.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu để giải quyết công việc nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chuyển lên cấp trên.

Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008 đến phường; từng bước mở rộng liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho công dân, doanh nghiệp.

2. Phòng Tư pháp chủ trì:

Phối hợp các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011 và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn quận; Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải cơ sở. Tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành; tự kiểm tra và kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do quận, phường ban hành.

Phối hợp các phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về chứng thực, hộ tịch trên địa bàn quận; tiếp tục triển khai thực hiện tổng rà soát, thống kê, lập danh sách, hồ sơ đối với các cá nhân có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn quận. Tham mưu UBND quận thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp báo cáo các nội dung theo quy định.

3. Thanh tra quận chủ trì:

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống tham nhũng của quận. Tiếp tục thực hiện công tác kê khai tài sản theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, kết hợp chặt chẽ với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; có biện pháp bảo vệ người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng Chương trình công tác thanh tra năm 2012 và triển khai các Đoàn thanh tra theo quy định.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: Quản lý, khai thác tài nguyên, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, không chấp hành nhằm tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra.

VII. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì:

Phối hợp với Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Bình Tân đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý đồ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, quan tâm xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về mặt quốc phòng.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao. Tập trung xây dựng lực lượng quân sự quận và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt.

Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện bảo đảm thực hiện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh phù hợp cho từng đối tượng.

2. Công an quận chủ trì:

Tham mưu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 170/KH-UBND-TM ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới ở quận Bình Tân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 42/CTr-UBND-M ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Tăng cường liên kết, phối hợp công tác với công an các quận - huyện giáp ranh trong việc giữ vững an ninh - trật tự.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức tự giác của nhân dân, tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); giảm các vụ ùn tắc giao thông về số vụ, thời gian ùn tắc.

3. Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông trong nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

4. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Bình Tân chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Phấn đấu kéo giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quận.

5. Thanh tra quận chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của quận.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ nội dung Quyết định này và chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hoạt động năm 2012 của các cơ quan, đơn vị chậm nhất trong tháng 01 năm 2012.

2. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường; hàng tuần tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Phòng Nội vụ quận hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2012 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của quận. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 05 tháng 11 năm 2012, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2012 theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11