Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2016 về giao nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1175/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 11/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 136/TTr-STC ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính có nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ tài chính công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau; trình tự, thủ tục mua sắm tài sản theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CT, các UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Kinh tế (Tu 7/02);

- Lưu: VT, Ktr27/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2016 về giao nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169