Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1118/QĐ-BGTVT 2018 lộ trình triển khai thu giá sử dụng đường bộ điện tử tự động

Số hiệu: 1118/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 31/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Lộ trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1118/QĐ-BGTVT về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ GTVT là CQNN có thẩm quyền.

Theo đó, Quyết định đã đưa ra lộ trình cụ thể về việc triển khai  thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên các tuyến đường quan trọng như:

- Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: trạm Bắc Ninh, trạm Hoàng Mai, trạm Bắc Hải Vân, trạm Tam Kỳ... (lộ trình được quy định tại Phụ lục 1);

- Các tuyến quốc lộ ngoài quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh: trạm số 1 tại Km5+775 QL1K, trạm Tân Đệ, trạm Cầu Rạch Miễu... (lộ trình được quy định tại Phụ lục 2);

- Các tuyến đường cao tốc: trạm thu kín Cầu Giẽ - Ninh Bình, trạm thu kín HCM - Long Thành - Dầu Giây, trạm thu kín Bến Lức - Long An...(lộ trình được quy định tại Phụ lục 3);

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt.

Quyết định 1118/QĐ-BGTVT được ban hành ngày 31/5/2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vsử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Hồ Chí Minh;
- Các Tổng công ty: VEC, CIPM;
- Các nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC 1

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN QUỐC LỘ 1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận ti)

TT

Tên trạm

Dự án

Cơ quan NNCTQ

Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án

Thi gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

02 làn trung tâm (tiếp giáp gii phân cách giữa đường)

Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hp)

2 làn hỗn hp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

 

CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC

 

 

Quốc lộ 1

 

 

 

 

 

 

1

Trạm Km152+080 QL1 (Trạm Bắc Ninh)

Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Bộ GTVT

LD Văn Phú Invest + 319 + Đại Dương + TCT CP XNK&XD VN

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

2

Trạm Km216+600 QL1 (Trạm Nam Giẽ)

Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn 215+715 - KM235+885 tỉnh Hà Nam

Bộ GTVT

FECON + CIENCO1

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

3

Trạm Tào Xuyên

Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa

Bộ GTVT

BOT ĐT Thanh Hóa

Dừng thu theo Quyết định số 2661/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2017 của Tổng cục ĐBVN (*)

4

Trạm Hoàng Mai

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn KM368+400 (Nghi Sơn) - KM402+330 (Cầu Giát) tnh Thanh Hóa và Tỉnh Nghệ An

Bộ GTVT

CIENCO4 & TCT 319

Đã vận hành

30/08/2018

31/12/2018

5

Trạm Bến Thủy

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh - Tnh Nghệ An và Dự án Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

Bộ GTVT

CIENCO4

27/01/2018

30/08/2018

31/12/2018

6

Trạm Bến Thủy II

Đã vận hành

30/08/2018

31/12/2018

7

Trạm Cầu Rác

Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

Tổng Cty Sông Đà

Không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

8

Trạm Km604+700, QL1, Quảng Bình (Trạm TASCO Quảng Bình)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 597+549 - KM605+000 và đoạn KM 617+000 - KM641+000 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

TASCO

Đã vận hành

30/06/2018

31/12/2018

9

Trạm Quán Hàu

Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hi - tỉnh Quảng Bình

Bộ GTVT

CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới

Đã vận hành

30/07/2018

31/12/2018

Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM672+600-KM704+900 tnh Qung Bình

Bộ GTVT

Trường Thịnh

Đã vận hành

30/07/2018

31/12/2018

10

Trạm Km763+800 QL1 (Trạm Đông Hà)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị

Bộ GTVT

Trường Thịnh

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM741 +170-KM756+706 tnh Quảng Tr

Bộ GTVT

LD Trường Thịnh+Trường Sơn

11

Trạm Bắc Hải Vân

Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

LD Hưng Phát + QK1+699+Việt Thành

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

12

Trạm Km 943+975, QL 1, Quảng Nam. (Trạm Hòa Phước)

Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Hòa Cầm-Vĩnh Điện), Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Bộ GTVT

Cty 545

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn KM947-KM987 theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A đoạn qua tnh Quảng Nam

Bộ GTVT

Cty 545

13

Trạm Tam Kỳ

Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM987- KM 1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (KM942-KM1027)

Bộ GTVT

Tổng 5

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

14

Trạm Km 1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa)

Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Ph, Huyện Đức Phổ, Tnh Qung Ngãi

Bộ GTVT

LD Thiên Tân + Thành An

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 1063+877-KM1092+577

Bộ GTVT

LD Thiên Tân + Thành An

15

Trạm Km1148+1300, QL.1, Bình Định (Trạm Bắc Bình Định)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn KM1125-KM1153, Tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

LD Thành An + Bắc Ái + Long Trung Sơn + Vinaconex PVC

30/06/2018

30/09/2018

31/12/2018

16

Trạm Km1212+550 Quốc lộ 1 (Trạm Nam Bình Định)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1212+400 - KM1265+00 Tỉnh Bình Định và Tnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

LD Hoàng Sơn + Kiến Hoàng

30/06/2018

30/09/2018

31/12/2018

17

Trạm An Dân

Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

Bộ GTVT

Cty Đèo Cả

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

18

Trạm Đèo C

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

19

Trạm Ninh An

Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 - KM 1392 KM1405 - KM1425 tnh Khánh Hòa

Bộ GTVT

Cty Đèo C + Cty Vietinbank + Hải Thạch

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

20

Trạm Cam Thịnh (Km1517, QL1, Khánh Hòa)

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn KM1488 - KM1525 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

Cty XD 194

31/03/2018

30/09/2018

31/12/2018

21

Trạm Km 1584+100, QL1 (Trạm Cà Ná)

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua tp Phan Rang Tháp Chàm Tnh Ninh Thuận

Bộ GTVT

LD Cty 577 & CII

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 các đoạn Km1525- Km1551+400, Km1563-Km1567+500, Km1573+350- Km1574+500, Km1581+950- Km1584+550, Km1586-Km1588+500 Tỉnh Ninh Thuận

Bộ GTVT

Cty CP HTKT TP HCM

22

Trạm Km 1661+600 (Trạm Bình Thuận)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1642 -KM1692, Tnh Bình Thuận

Bộ GTVT

Cty BOT Bình Thuận

30/05/2018

30/07/2018

31/12/2018

23

Trạm Cầu Đồng Nai (Km 1870+150, QL1, tỉnh Đồng Nai)

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ Ngã Ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa

Bộ GTVT

TCT XD số 1

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

24

Trạm Sông Phan (Km 1725, QL1, Bình thuận)

Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo nền mt đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai

Bộ GTVT

TCT 319

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

25

Trạm Km1841+912 QL1, Đồng Nai (Trạm Trng Bom)

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Bộ GTVT

Đồng Thuận

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

26

Km1999+300 QL1 Tiền Giang. (Trạm Cai Lậy)

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn QL1 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

Cty XD số 9 + Thi Sơn

Vận hành khi tổ chức thu lại

31/12/2018

27

Km2079+535, QL1 (Trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

28

Km2123+250 QL1, Sóc Trăng (Trạm Sóc Trăng)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM2118+600 - KM2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh tp Sóc Trăng của QL1, tnh Sóc Trăng

Bộ GTVT

BVEC-TRICO

Đã vận hành

30/07/2018

31/12/2018

29

Km2171+200 Q1, Bạc Liêu (Trạm Bạc Liêu)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn cửa ngõ phía Bắc tp Bạc Liêu (KM2169+056,65 - KM2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức HĐ BOT

Bộ GTVT

Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC

Đã vận hành

30/07/2018

31/12/2018

 

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14)

 

 

 

 

 

30

Trạm km957+400, QL.14, Bình Phước (Trạm số 2 QL14)

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (KM921+025 - KM962+331 QL14) tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

Đức Thành

Đang làm thủ tục di dời trạm, sẽ triển khai khi tổ chức thu trạm mới

31

Trạm Km1610+800, QL.14, Gia Lai
(Trạm Hàm Rồng)

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ PLEIKU-Cầu 110 (KM542 - KM607+850)

Bộ GTVT

Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

32

Trạm Km 1667+570, QL.14, Gia Lai
(Trạm cầu 110)

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

33

Trạm Km 1747, QL.14, Đăk Lăk

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1738+148-KM1763+610, Tnh Đắk Lk

BGTVT

LD Quang Đức, Đông Hưng Gia Lai, Sê san 4A

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

34

Trạm Km 1807+500, Q14, Đắk Nông
(Trạm Toàn Mỹ 14)

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1793+600 - KM1824+000 Tỉnh Đắk Nông

BGTVT

LD Toàn Mỹ 14, Băng Dương

Đã vận hành

30/09/2018

31/12/2018

 

CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG

 

 

 

 

Quốc lộ 1

 

 

 

 

 

 

1

Trạm Km24+800

Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn

Bộ GTVT

Công ty Đèo Cả

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (Dự kiến ghép vào trạm Km 193+600)

2

Trạm Km193+600

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

3

Trạm Nam Hải Vân

Dự án xây dựng hầm Đèo C

Bộ GTVT

Cty Đèo Cả

Đàm phán đthu chung với trạm Bắc Hải Vân

4

Trạm Cù Mông

Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

Bộ GTVT

Cty Đèo Cả

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

 

PHỤ LỤC 2

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ NGOÀI QL1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên trạm

Dự án

Cơ quan NNCTQ

Nhà đầu tư

Thời gian chậm nhất chuyn sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

02 làn trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)

Các làn còn lại (tr02 làn hỗn hp)

2 làn hỗn hp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

 

CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC

 

 

 

 

Quốc lộ 1K

 

 

 

 

 

 

1

Trạm số 1 tại Km5+775 QL1K

Dự án ci tạo, nâng cấp QL1K đoạn KM2+487 - KM12+971 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh

Bộ GTVT

LD Cty194, CIENCO6, Cty TNHH ĐTXD cơ sở hạ tng Phú Thọ

30/03/2019

30/06/2019

31/12/2019

Trạm số 2 tại Km9+600 QL1K

30/03/2019

30/06/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 2

 

 

 

 

 

 

2

Bắc Thăng Long- Nội Bài

Dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ GTVT

BOT QL2

Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

3

Trạm số 1 Km 12 +455 QL2;

Dự án cải to, nâng cấp QL2 đon Ni Bài - Vĩnh Yên

Bộ GTVT

BOT Vietracimex8

Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

Trạm số 2 Km 26 +549 QL2

4

Trạm Cầu Hạc Trì

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trình mới (Cầu Hạc Trì) Dành riêng cho giao thông đường bộ qua Sông Lô, QL2

Bộ GTVT

ClENCO1+Yên Khánh

30/03/2019

30/06/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 3

 

 

 

 

 

 

5

Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên

Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc Kn

Bộ GTVT

CIENCO4

30/06/2019

30/06/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 5

 

 

 

 

 

 

6

Trạm số 1 Km15+150

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ GTVT

VIDIFI

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2019

7

Trạm số 2 Km82+788

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hi Phòng

Bộ GTVT

VIDIFI

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 6

 

 

 

 

 

 

B

Trạm Km42+730, QL6,

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình

Bộ GTVT

LD TCT 36+ Trường Lộc+ HANCO

30/04/2019

30/06/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 10

 

 

 

 

 

 

9

Trạm Tân Đệ

Dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 - KM98+400) đoạn cầu La Uyên Cầu Tân Đệ

Bộ GTVT

TASCO

20/10/2016

31/12/2018

31/12/2018

 

Quốc lộ 18

 

 

 

 

 

 

10

Trạm Đại Yên (Km97+050, QL18, Quảng Ninh)

Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP ng Bí - Hạ Long

Bộ GTVT

Đại Dương

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 19

 

 

 

 

 

 

11

Trạm Km55+900, QL19, Bình Định

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn M14+054,51 - KM50+000 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 - KM131+300 trên địa phận tnh Gia Lai

Bộ GTVT

TCT 36

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

12

Trạm Km124+720, QL19, Gia Lai

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 20

 

 

 

 

 

 

13

Trạm Tân Phú

Dự án sa chữa, nâng cấp QL20 đoạn KM76+000 ÷ KM206+000, Tnh Đồng Nai

Bộ GTVT

LD Cty 7/5 & Cty Hùng Phát, Cty Đại Phát

Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

14

Trạm Liên Đầm, Km 145+500 QL 20, Lâm Đồng

Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn KM123+105,17-KM268+000, Tnh Lâm Đồng

Bộ GTVT

LD TCT 319+Yên Khánh+Thái Sơn

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 32C

 

 

 

 

 

 

15

Trạm Tam Nông Km67+300, QL32

Đường HCM, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà

Bộ GTVT

LD Hùng Thắng + TASCO

31/12/2018

30/06/2019

30/06/2019

 

Quốc lộ 38

 

 

 

 

 

 

16

Trạm Cầu Yên Lệnh

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Yên Lệnh - QL38-Tnh Hưng Yên- Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

LD Thăng Long & CIENCO4

31/12/2018

30/06/2019

30/06/2019

 

Quốc lộ 50

 

 

 

 

 

 

17

Trạm cầu Mỹ Lợi, Km 34+826, QL50

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (KM34+826 QL50) địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

LD Phát Đạt+Cty Cp Bê tông 602 Long An

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 51

 

 

 

 

 

 

18

Trạm T1 (Km11+000)

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51

Bộ GTVT

BVEC

30/03/2019

30/09/2019

31/12/2019

19

Trạm T2 (Km28+480)

30/03/2019

30/09/2019

31/12/2019

20

Trạm T3 (Km56+450)

30/03/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 60

 

 

 

 

 

 

21

Trạm cầu Rạch Miễu

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu QL60 Tnh Tiền Giang - Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

BOT Rạch Miễu

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

22

Trạm Cầu Cổ Chiên

Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổ Chiên, QL60, Tnh Trà Vinh và Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

CIENCO1+ Tuấn Lộc

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 91

 

 

 

 

 

 

23

Trạm Km 16+905 QL91 (Trạm T1)

Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo, nâng cấp QL91 đoạn KM 14+000 - KM50+889 địa phn TP Cần Thơ

Bộ GTVT

LD KCN+ Cường Thuận IDICO

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

24

Trạm Km50+050 QL91 (Trạm T2)

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

 

CÁC TRẠM ĐANG XÂY DNG

 

 

 

 

Quốc lộ 3

 

 

 

 

 

 

25

Trạm Km76+080 (trên đường QL3 hiện tại)

Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT

Bộ GTVT

CIENCO4, Trường Lộc, Tuấn Lộc

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

 

Quốc lộ 10

 

 

 

 

 

 

26

Trạm Tiên Cựu

Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn

Bộ GTVT

TASCO

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

Quốc lộ 18

 

 

 

 

 

 

27

Trạm Phả Lại

Dự án ci tạo nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí

Bộ GTVT

Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

Quốc lộ 26

 

 

 

 

 

 

28

Trạm Km8+800

Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa

Bộ GTVT

Cty XD 501

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

29

Trạm 93+770

Đoạn qua tnh Đắk Lắk

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

 

Tuyến nối QL32 vi QL32C

 

 

 

 

 

 

30

Trạm cầu Việt Trì

Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C

Bộ GTVT

Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

Quốc lộ 38

 

 

 

 

 

 

31

Trạm Km11+625, QL38

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tnh Bắc Ninh và tnh Hải Dương

Bộ GTVT

Công ty cổ phần BOT38

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

Dự án cầu Thái Hà

 

 

 

 

 

 

32

Trạm Cầu Thái Hà

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà

Bộ GTVT

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

QL30

 

 

 

 

 

 

33

Trạm Km8+300

QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh

Bộ GTVT

Tập đoàn T&T và Phú Mỹ

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

QL53

 

 

 

 

 

 

34

Trạm Km 12+400

Đoạn Long Hồ - Ba Si

Bộ GTVT

CTCP HTĐT&GT - XL Cửu Long - Tùng Trường Sơn - Cty ĐTPT &XD Hà An

Đang thỏa thuận để dừng triển khai (*)

(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

 

PHỤ LỤC 3

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN CAO TỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên trạm

Dự án

Cơ quan NNCTQ

Nhà đầu tư

Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

02 làn trung tâm (tiếp giáp gii phân cách giữa đường)

Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hp)

2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

 

Cao tốc đã vận hành khai thác

 

 

 

 

 

1

Trạm thu kín Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bộ GTVT

Liên danh Cty Minh Phát + CIENCO 1 + Phương Thành

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

2

Trạm thu kín HN-HP

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ GTVT

VIDIFI

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

3

Trạm thu kín Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Bộ GTVT

VEC

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

4

Trạm thu kín Nội Bài - Lào Cai

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bộ GTVT

VEC

30/03/2019

31/12/2019

31/12/2019

5

Trạm thu kín TP HCM - Trung Lương

Cao tốc TP HCM - Trung Lương

Bộ GTVT

Yên Khánh

30/06/2019

31/12/2019

31/12/2019

6

Trạm thu kín HCM Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ GTVT

VEC

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

7

Trạm thu kín Đà Nng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi

Bộ GTVT

VEC

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

8

Trạm thu kín Bắc Giang - Lạng Sơn

Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Bộ GTVT

UDIC+Phương Thành+Cty 468+CPXD số 1+ Cty Mỹ Đà

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

9

Trạm thu kín Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án đường Trung Lương - Mỹ Thuận

Bộ GTVT

Tuấn Lộc, Yên Khánh, Thắng Lợi, BMT, CII, B&R, Hoàng An

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

10

Trạm thu kín Bến Lức - Long Thành

Cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ GTVT

VEC

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

11

Trạm La Sơn - Tuy Loan

Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

Bộ GTVT

Công ty Đèo C

Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1118/QĐ-BGTVT ngày 31/05/2018 về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.529

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!