Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1114/QĐ-BCT năm 2019 về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1114/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Thông tư s16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra để kiểm tra về tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

- Công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thc mc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua.

- Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

2. Đối tượng được kiểm tra: Các Tổng công ty Điện lực và một số khách hàng sử dụng điện.

3. Thời gian kiểm tra:Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra theo thành phần tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và quy định tại Quyết định số 1412/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế về xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượn
g;
- Cổng T
TĐT;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Thành phần

Nhiệm v

1

Lãnh đo Cục Điều tiết đin lc

Trưởng đoàn

2

Đi din B Tài Chính

Thành viên

3

Đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

Thành viên

4

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành viên

5

Đại diện Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Thành viên

6

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Thành viên

7

Đại diện Tập Đoàn điện lực Việt Nam

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1114/QĐ-BCT năm 2019 về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124