Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bổ sung định mức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 11/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2021/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC, HÌNH THỨC QUẢN LÝ VÀ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cơn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn bản số 32-KL/TU ngày 12/4/2021); ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh (Văn bản số 14 HĐND-TT ngày 31/3/2021) về kết quả rà soát, xây dựng bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa hàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 166 TTr-STC ngày 14/5/2021, Văn bản số 928/STC-QLG&CS ngày 11/6/2021, Văn bản số 966/STC-QLG&CS ngày 18/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định bsung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác (bao gồm cả đi họp) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị), doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Bổ sung thêm định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này)

2. Hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều 3. Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác

1. Đối tưng thực hiện khoán

a) Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25) thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung nhưng chưa được trang bị xe (bao gồm cả trường hợp được trang bị xe nhưng bị hư hỏng không sử dụng được) hoặc đã được trang bị nhưng số xe được trang bhiện có không đủ để bố trí phục vụ công tác;

b) Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trlên) của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ban, ngành và tổ chức tương đương không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung;

c) Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trlên) của đơn vị thuộc cấp huyện (ngoài Văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện) không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung;

d) Giám đốc, Phó Giám đốc tại doanh nghiệp nhà nước không thực hiện trang bị xe ô tô hoặc xe ô tô hiện có không đủ để bố trí phục vụ công tác.

đ) Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này đi công tác thì Thtrưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định.

2. Hình thức và mức khoán

Phân cấp cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định áp dụng khoán kinh phí, hình thức và công đoạn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

a) Hình thức khoán theo km thực tế được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều ố Thông tư số 24/2019/TT-BTC .

b) Hình thức khoán gọn được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 24/2019/TT-BTC .

3. Đơn giá khoán

a) Phân cấp cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và không vượt quá đơn giá bình quân/km (loại 4 chỗ ngồi) của các hãng taxi phổ biến trên thị trường tại địa phương do Sở Giao thông vận tải thông báo.

b) Khi đơn giá bình quân/km của các hàng taxi phổ biến trên thị trường tại địa phương tăng, giảm từ 20% trở lên so với đơn giá đã thông báo thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét, thông báo điều chỉnh cho phù hợp.

4. Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Kinh phí khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí khoán theo hình thức khoán theo km thực tế trong trường hợp đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.

5. Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các công đoạn thì không thực hiện trang bị xe ô tô; trường hợp đã trang bị xe ô tô thì phải sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô hiện có theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Vơi các cơ quan, tả chức đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý và các văn bản có liên quan, rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

2. Sở Giao thông vận tải thông báo đơn giá bình quân/km (loại 4 chỗ ngồi) của các hãng taxi phổ biến trên thị trường tại địa phương để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có cơ sở thực hiện.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo đúng quy định hiện hành.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhả nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra
VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế (Bộ Tài chính);
- Thường trực: Tỉnh ủy
, HĐND tỉnh:
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở
, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh:
- UBND các huyện, thành, thị;
- KBNN tỉnh;

- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Tr
ung tâm Công báo - Tin học;
- CVP, các PCVP;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT. TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

STT

n đơn vị

Định mức xe theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Bổ sung định mức

Định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung sau khi đã bổ sung định mức

A

KHỐI TỈNH

47

41

88

I

KHỐI ĐẢNG

11

10

21

1

Văn phòng Tỉnh ủy

2

1

5

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1

1

2

3

y Ban kim tra Tỉnh ủy

1

1

2

4

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1

1

2

5

Ban Dân vận Tỉnh ủy

1

1

2

6

Ban Nội chính Tỉnh ủy

1

1

2

7

Đng ủy khối cơ quan tỉnh

1

1

2

8

Đảng ủy khối doanh nghiệp

1

1

2

9

Báo Phú Thọ

1

1

2

10

Trường Chính trị tnh

1

1

2

II

KHỐI ĐOÀN TH

5

5

10

1

Ủy ban MTTQ tnh

1

1

2

2

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

1

1

2

3

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

1

1

2

4

Tỉnh đoàn Phú Thọ

1

1

2

5

Hội CCB tỉnh Phú Thọ

1

1

2

III

KHỐI QLNN

31

26

57

1

Văn phòng UBND tỉnh

3

1

4

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

4

1

5

3

Sở Tư pháp

1

1

2

4

Sở Công thương

1

1

2

5

S Xây dựng

1

1

2

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

1

2

7

Thanh tra tỉnh

1

1

2

8

Sở Tài chính

1

1

2

9

Đài Phát thanh và Truyền hình

1

1

2

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

1

1

2

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

1

2

12

SGiao thông vận tải

1

1

2

13

Sở Khoa học và Công nghệ

1

1

2

14

Sở Lao động thương binh và xã hội

1

1

2

15

SVăn hóa thể thao và Du lịch

1

1

2

16

Sở Y tế

1

1

2

17

SNội vụ

1

1

2

18

Sở Thông tin và Truyền thông

1

1

2

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

1

2

20

SNgoại vụ

1

1

2

21

BQL các Khu công nghiệp

1

1

2

22

Trường Cao đẳng NghPhú Thọ

1

1

2

23

Đại học Hùng Vương

1

1

2

24

Khu Di tích lịch sử Đn Hùng

1

1

2

25

Ban quản lý dự án đầu xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

1

1

2

26

Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ

1

1

2

B

KHI HUYỆN

13

13

26

1

Huyện ủy Lâm Thao

1

1

2

2

Huyện ủy Thanh Thủy

1

1

2

3

Huyện ủy Thanh Sơn

1

1

2

4

Huyện ủy Đoan Hùng

1

1

2

5

Huyện ủy Tam Nông

1

1

2

6

Huyện ủy Yên Lập

1

1

2

7

Huyện ủy Hạ Hòa

1

1

2

8

Huyện ủy Thanh Ba

1

1

2

9

Huyện ủy Cẩm Khê

1

1

2

10

Thị ủy Phú Thọ

1

1

2

11

Huyện ủy Phù Ninh

1

1

2

12

Huyện ủy Tân Sơn

1

1

2

13

Thành ủy Việt Trì

1

1

2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 quy định về bổ sung định mức, hình thức quản lý và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.451

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!