Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 12/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐNH MC THU TIN S DNG H TNG TRONG KHU CÔNG NGH CAO ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ về quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định phương pháp thm định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn s 3085/STC-GCS ngày 17 tháng 9 năm 2018 và Công văn số 4189/STC-GCS ngày 10 tháng 12 năm 2018; ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn s 4190/STP-XDKTVB ngày 04 tháng 12 năm 2018 và trên cơ sở ý kiến kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp thường kỳ ngày 11 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ quy định tại Quyết định này để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Mức thu và hình thức trả tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng

1. Mức thu

a) Mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng là 6.000 đồng/m2/năm (Sáu nghìn đồng trên mét vuông trên một năm). Mức thu này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Mức thu tiền sử dụng hạ tầng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được giữ ổn định trong vòng 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Hết thời gian ổn định, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xây dựng lại mức thu mới gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét điều chỉnh lại mức thu tiền sử dụng hạ tầng để áp dụng cho thời gian ổn định tiếp theo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm điều chỉnh.

2. Hình thức trả tiền

Nhà đầu tư trả tiền sử dụng hạ tầng theo hình thức trả tiền hàng năm và được giữ ổn định trong vòng 03 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký hợp đng nhận bàn giao đất thuê đến hết thời gian ổn định; mức thu tiền sử dụng hạ tầng của chu kỳ tiếp theo được áp dụng theo mức thu do UBND thành phố Đà Nẵng định tại thời điểm 03 năm tiếp theo tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 nêu trên.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp các dự án đã được bàn giao đất thuê và được áp dụng mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 36/2013/QD-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố, thì tiếp tục giữ ổn định đến hết thời gian ổn định. Sau khi hết thời gian ổn định này, sẽ áp dụng mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định này.

2. Đối với trường hợp các dự án nhận bàn giao đất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện thu tiền sử dụng hạ tầng theo đúng quy định tại Quyết định này; quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2019, bãi bỏ Điểm a, Khoản 1, Điều 7 và Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TNMT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP ĐN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế, KBNN;
- Các Sở, Ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TP;
- UBND huyện Hòa Vang;
- Ban Quản lý KCN cao và các KCN Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử TP ĐN;
- VP UBND TP: KT;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 quy định về mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80