Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2005/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2004 cho các dự án thuộc khối Công nghiệp - Thương mại - Du lịch của Thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 26/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 11/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2004 CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC KHỐI CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2004  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự án phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND Thành phố Hà nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xó hội và dự toỏn thu, chi ngõn sỏch năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004 của UBND Thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB ( đợt 2 ) năm 2004 cho các dự án thuộc mục tiêu trọng điểm kế hoạch đầu tư của Thành phố năm 2004;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trỡnh số  54/TTr-KH&ĐT ngày  24 tháng 01 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2004 cho các dự án thuộc khối Công nghiệp - Thương mại - Du lịch của Thành phố năm 2004 theo biểu tổng hợp và biểu giao kèm theo.

Các dự án không điều chỉnh vốn tại Quyết định này thực hiện đúng kế hoạch được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003, Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 16/7/2004; Quyết định số 187/2004/QĐ -UB ngày 14/12/2004 và Quyết định số 9581/QĐ-UB ngày 28/12/2004.

Điều 2: Chánh văn phũng UBND Thành phố, Giỏm đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh kế hoạch vốn tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

  

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2005/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2004 cho các dự án thuộc khối Công nghiệp - Thương mại - Du lịch của Thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19