Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2006 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 108/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 17/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1194/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2006;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-GDĐT-STC-XĐGNVL ngày 05 tháng 7 năm 2006 về việc xin hỗ trợ kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh là thành viên hộ nghèo niên khóa 2003 - 2004 và 2004 - 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2006 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các quận - huyện với số tiền là 9.033.144.000 (chín tỷ không trăm ba mươi ba triệu một trăm bốn mươi bốn ngàn) đồng để hỗ trợ tiền miễn giảm học phí và cơ sở vật chất năm học 2003 - 2004 và 2004 - 2005; bao gồm :

- Sở Giáo dục và Đào tạo : 2.142.724.000 đồng ;

- Khối quận - huyện : 6.890.420.000 đồng ;

 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí cho các đơn vị nêu tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục phối hợp với Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghéè và Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, quản lý việc phân bổ, sử dụng kinh phí này theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực HĐND thành phố ;
- TTUB: CT, các PCT ;
- Ban KTNS-HĐND thành phố
- VP TT BCĐ XĐGN&VL TP;
- VPHĐ-UB: PVP/VX, KT;
- Tổ VX, TM ;
- Lưu: VT. (VX-LC)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2006 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.242

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209