Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Số hiệu: 1053/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN LÝ SƠN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng với các tổ chức, các cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng vệ việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn c Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân tại Tờ trình số 67/TTr-PTDA ngày 23/5/2016 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1189/SXD-KTKHXD&HT ngày 10/6/2016 về việc thẩm định dự toán chi phí Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025, với nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch (chủ đầu tư): Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân.

3. Đơn vị lập dự toán quy hoạch: Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd.

4. Giá trị dự toán: 17.867.037.000 đồng (Mười bảy tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập quy hoạch:

12.155.680.000 đồng

- Chi phí khảo sát địa hình:

3.992.130.000 đồng

- Chi phí khác:

1.719.227.000 đồng

5. Nguồn kinh phí: từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng BIDV (10 tỷ đồng) và kinh phí của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân (không sử dụng vốn ngân sách)

Điều 2. Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân có trách nhiệm tổ chức thực hiện và nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành đồ án Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025 theo đúng quy định và thực hiện đầy đủ nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn s 1189/SXD-KTKHXD&HT ngày 10/6/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh số 2353/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán chi phí Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2025.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân và thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
-TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi;
- VPUB: KTTH, CB;
- Lưu: VT, CNXD
.tlsáng.245

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


752
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57