Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 104/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  104/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2005 CHO 14 SỞ – NGÀNH THỰC HIỆN KHOÁN CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
- Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
- Căn cứ Nghị quyết số  22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005 ;
- Căn cứ Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3350/TC-HCSN ngày 16 tháng 5 năm 2005 về bổ sung kinh phí năm 2005 cho các sở, ngành thực hiện khoán chi theo Quyết định 192/TTg ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho 14 sở – ngành thực hiện khoán chi theo danh mục của Sở Tài chính trình tại Công văn số 3350/TC-HCSN ngày 16 tháng 5 năm 2005 với tổng số tiền là 7.711.562.000 (bảy tỷ bảy trăm mười một triệu năm trăm sáu mươi hai ngàn) đồng ; trong đó :

1. Bổ sung trong khoán : 6.995.000.000 đồng ;

2. Bổ sung kinh phí ngoài khoán : 716.562.000 đồng, trong đó :

- Phụ cấp công nghệ thông tin : 520.962.000 đồng ;

- Trợ cấp Tết ất Dậu : 195.600.000 đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phân giao dự toán cho các sở – ngành theo danh mục và hướng dẫn cho các đơn vị lập thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2005, các sở – ngành gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Thủ trưởng các sở – ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở – ngành nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4

- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND/TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2005/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí ngày 14/06/2005 cho 14 sở - ngành thực hiện khoán chi do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149