Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1017/QĐ-UBND 2019 Danh mục định mức máy móc thiết bị chuyên dùng Quảng Ngãi

Số hiệu: 1017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Công văn: Số 374/HĐND-KTNS ngày 03/12/2019 và số 402/HĐND ngày 17/12/2019; đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại các văn bản: Số 2537/STC-QLGCS ngày 15/10/2019, số 25/TTr-STC ngày 29/10/2019 và số 2955/STC-QLGCS ngày 03/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh (Chi tiết theo các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Số lượng các loại máy móc thiết bị chuyên dùng trong các danh mục được ban hành tại Điều 1 Quyết định này là tối đa, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương: Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này, các quy định khác về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định.

5. Sở Y tế chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của toàn ngành y tế đảm bảo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Riêng đối với việc trang bị Máy điện tim cho Trạm Y tế xã Nghĩa Trung, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện mua sắm đảm bảo phù hợp với nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị cho hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, QTTV,CBTH;
- Lưu: VT, KT an169.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

PHỤ LỤC SỐ 01

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC SỞ BAN, NGÀNH VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

Sở, ban ngành

I

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Văn phòng Sở

Máy đo vận tốc gió

Cái

1

Máy đo điện trở đất

Cái

1

Máy đo điện trở cách điện

Cái

1

Máy đo rung

Cái

1

Máy đo bức xạ

Cái

1

Máy bơm điện phòng cháy, chữa cháy

Cái

1

Máy đo bụi

Cái

1

Máy đo độ ẩm

Cái

1

Máy đo từ trường

Cái

1

Máy đo ánh sáng

Cái

1

2

Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Máy bơm xăng cứu hỏa

Cái

1

Ghế mát xa

Cái

2

Tủ nấu cơm bằng ga

Bộ

1

Phòng Vật lý trị liệu

Ghế mát xa toàn thân Maxcare Max-616 Plus

Cái

6

Ghế mát xa toàn thân Takasuma

Cái

4

Giường mát xa toàn thân Goodfor 005FM

Cái

4

Dụng cụ đi bộ trên không MHE 8607H

Cái

4

Máy chạy bộ Mofit

Cái

2

Ghế tập lưng bụng đôi HQ 169

Cái

2

Nhà bếp, nhà ăn phục vụ người có công

Máy đun nước nóng công suất lớn 120L/H Haohsing

Máy

3

Máy thái thịt tươi sống QX-250

Máy

1

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH (5.0HP)

Cái

3

Phòng nghỉ dưỡng phục vụ người có công

Tủ quần áo (gỗ tự nhiên nhóm 4)

Cái

40

Tài sản khác

Dàn âm thanh karaoke

Bộ

1

Máy giặt LC

Máy

2

Máy giặt vắt công nghiệp FAGOR

Máy

1

3

Trung tâm Công tác xã hội

Máy vắt sổ 4 ống chỉ

Cái

1

Máy vắt sổ 5 ống chỉ

Cái

1

Máy may 2 kim di động

Cái

1

Máy cắt vải KM

Cái

1

Máy hàn điện

Cái

1

Máy cưa bàn

Cái

1

Máy liên hợp đa năng

Cái

1

Máy cưa CD

Cái

1

Máy tubi một trục

Cái

1

Máy cưa lọng

Cái

1

Máy đo độ ẩm

Cái

1

Máy dán chỉ

Cái

1

Máy khoan đứng một đầu

Cái

1

Máy cưa hai đầu

Cái

1

Máy tiện gỗ

Cái

1

Máy đục mộng lon

Cái

1

Máy mài

Cái

2

Máy chà nhám

Cái

1

Máy hàn lưỡi cưa

Cái

1

Máy nén khí

Cái

1

Thiết bị đồ nghề

Bộ

2

Đường ray máy cưa CD

Bộ

1

Aptomax tổng 50A

Bộ

1

Máy cưa đu

Cái

1

Máy finger đẩy tay

Cái

1

Máy ghép dọc tự động

Cái

1

Máy mài đao đa năng

Cái

1

Thiết bị lò sấy gỗ

Bộ

1

Máy cưa rong Ripsaw

Cái

1

Thiết bị phục hồi chức năng ngoài trời

Đạp xe tựa lưng

Cái

2

Tập xoay eo

Cái

2

Đạp xe tập cơ

Cái

2

Đi bộ trên không

Cái

2

Đi bộ lắc tay

Cái

2

Đạp chân

Cái

2

Lưng bụng

Cái

2

Toàn thân

Cái

2

Cầu trượt đôi

Cái

1

Nhún đôi

Cái

1

Xích đu 3 chỗ ngồi

Cái

1

Thiết bị phục hồi chức năng trong nhà người lớn

Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động

Cái

2

Máy Massage và trị liệu toàn thân

Chiếc

3

Máy tập đi và chạy tại chỗ

Chiếc

2

Bộ điều trị và tập đa năng

Bộ

1

Thiết bị phục hồi chức năng trong nhà trẻ em

Thanh song song tập đi trẻ em

Cái

1

Ghế tập cơ đùi trẻ em

Chiếc

1

Thiết bị y tế

Tủ bảo quản mẫu, thuốc

Chiếc

1

Thiết bị nhà bếp khu nhà ăn

Máy giặt cửa ngang

Chiếc

4

Tủ đông

Chiếc

1

Tủ mát

Chiếc

1

Thiết bị văn phòng

Hệ thống Camera quan sát ngày và đêm

Bộ

1

Camera quan sát bảo vệ trong nhà 8 chiếc

Camera quan sát bảo vệ ngoài trời 8 chiếc

Đầu ghi hình 16 kênh 1 chiếc

Ổ cứng lưu trữ hình ảnh 2Tb 1 chiếc

1 chiếc Bộ lưu điện cho Camera

1 bộ Nguồn tổng cho Camera

1500 mét Dây tín hiệu liền nguồn cho Camera

1 chiếc Conveter kéo dài HDMI

150 mét Dây mạng Internet

1500 mét ng ghen luồn dây

II

Sở Thông tin và Truyền thông

Thiết bị định vị GPS

Thiết bị

1

Máy đo cường độ điện trường

Máy

1

Máy đo tín hiệu truyền hình

Máy

1

Máy số hóa tài liệu

Máy

1

Máy đo điện trở đất

Máy

1

Thiết bị phát thanh và truyền hình.

Bộ

1

Thiết bị thông tin, truyền thông cổ động.

Bộ

1

Máy hiện sóng băng thông 3GHz

Cái

1

Thiết bị quản lý, điều hành hệ thống dùng chung đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thiết bị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, Cổng TTĐT, hệ thống liên thông văn bản điện tử

Hệ thống cung cấp điện, UPS, điều hòa

Tđiện MDB

Bộ

1

Tđiện UDB

Bộ

1

Bộ lưu điện 10KVA

Chiếc

2

Máy phát điện 60KVA

Máy

1

Máy phát điện 20kva

Cái

1

Thiết bị lưu điện (UPS) 20kVA

Cái

4

Điều hòa treo tường 2.0Hp, 2 chiều

Chiếc

4

Máy lạnh chính xác Stulz loại thổi sàn, công suất 20Kw

Cái

2

Máy lạnh tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 5.0Hp - 45.000Btu

Cái

2

Bộ lưu điện 40KVA

Chiếc

2

Hệ thống giám sát

Thiết bị đọc vân tay, kiểm soát cửa

Cái

2

Thiết bị giám sát môi trường

Bộ

1

Máy trạm phục vụ quản trị (2 màn hình)

Chiếc

4

Màn hình hiển thị: Tivi LED 50" + phụ kiện

Chiếc

2

Camera Ip

Cái

15

Đầu ghi hình

Bộ

1

Thiết bị Switch PoE cho Camera và quản trị

Chiếc

2

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

Bộ thiết bị báo cháy, báo khói

Bộ

1

Bộ thiết bị chữa cháy

Bộ

1

Hệ thống chng sét

Thiết bị cắt lọc sét 3 pha

Bộ

1

Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (24 đường dữ liệu)

Bộ

4

Thiết bị thu sét

Bộ

1

Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (1 đường dữ liệu)

Bộ

2

Thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền

Bộ máy tính dựng phim

Bộ

2

Máy quay phim

Máy

2

Máy ảnh

Máy

3

Máy ghi âm

Máy

2

Đèn flash rời cho máy ảnh

Cái

1

Ống kính máy ảnh

Cái

1

Phần mềm dựng phim

Bộ

2

Thiết bị khác

Máy in màu

Cái

1

Thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh

Màn hình hiển thị: Tivi LED 55" + phụ kiện

Chiếc

4

Thiết bị ghi phát nội dung hội nghị

Bộ

1

Máy chủ lưu trữ nội dung cuộc họp

Bộ

1

Bộ thiết bị đầu cuối hệ thống hội nghị truyền hình

Bộ

1

Máy tính quản trị

Chiếc

1

Thiết bị điều khiển trung tâm MCU

Bộ

1

Hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ

Máy chủ ảo hóa (web, email)

Bộ

8

Máy chủ ảo hóa (app/csdl)

Bộ

8

Máy chủ quản trị (AD/DNS Primary)

Bộ

5

Máy chủ Backup

Bộ

6

Máy chủ vật lý (web, email)

Bộ

6

Máy chủ vật lý (app/csdl)

Bộ

10

Máy chủ vật lý dự phòng

Bộ

4

Thiết bị lưu trữ NAS

Bộ

5

Thiết bị Tape backup

Bộ

2

Thiết bị lưu trữ di động

Cái

20

Thiết bmạng

Thiết bị lưu trữ - SAN Storage

Bộ

3

Firewall vùng máy chủ

B

4

Thiết bị UTM Security bảo vệ vùng mạng WAN/ Internet

Bộ

4

Thiết bị Chuyển mạch trung tâm

Bộ

4

Thiết bị SAN Switch

Bộ

4

Switch 24 port 10/100/1000

Bộ

12

Switch layer 2 - 24 port

Bộ

10

Switch layer 3 - 24 port

Bộ

12

Switch 48 port 10/100/1000

Bộ

3

Switch 24 port (cao hơn chuẩn layer 3)

Bộ

8

Thiết bị cân bằng tải

Bộ

3

Bộ chuyển đổi KVM 8 port

Cái

4

Bộ chuyển đổi KVM 16 port

Cái

4

Router WAN, Internet

Bộ

3

Tủ rack 42U

Bộ

15

Thiết bị định tuyến (Router)

Bộ

10

Thiết bị tường lửa tính năng bảo mật cơ bản

Bộ

10

Phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống SysCtrDatactr SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc Qlfd

Bộ

2

Hệ điều hành máy chủ quản trị, backup, web (hỗ trợ 2 máy chủ ảo/máy chủ vật lý)

Bộ

4

Phần mềm quản trị mạng, hệ thống

Bộ

1

Bản quyền cho Tường lửa lớp trong

Bộ

10

Bản quyền cho Tường lửa lớp ngoài

Bộ

5

Bản quyn phần mềm SharePoint

Bộ

1

Bản quyền phần mềm SQL Server

Bộ

5

Bản quyền phần mềm antivirus

Bộ

5

III

Sở Nội vụ

1

Trung tâm lưu trữ lịch sử

Thiết bị chỉnh lý tài liệu

Đèn UV kiểm tra tài liệu

(đang sử dụng Q22-Graylord của Mỹ)

Bộ

10

Máy đo độ pH

(đang sử dụng 952-8100/952-1413B PEL của Châu Âu)

Bộ

5

Bàn là giấy đa chức năng

(đang sử dụng 57221- Gaylord của Mỹ)

Cái

10

Thiết bị số hóa tài liệu

Máy scan tài liệu tờ rời khổ A4 + Flatbed

(KODAK i2420/ Châu Á)

Bộ

10

Máy scan tài liệu + ảnh khổ A3

(KODAK i3200/ Châu Á)

Máy

5

Máy chụp ảnh

Máy

1

Máy ghi âm chuyên nghiệp

Máy

2

Thiết bị chụp Microfilm

Máy chụp dải Microfilm kiểm tra Sensitometer (Mỹ)

Máy

2

Máy đo mật độ Densitometer (Mỹ)

Máy

2

Máy kiểm tra Microfilm (Altek 2044) (Mỹ)

Máy

2

Thiết bị tráng rửa Microfilm

Hóa chất làm sạch hồ hiện (Mỹ)

Can

Nhu cầu

Thiết bị tu bổ phục chế tài liệu

Dụng cụ tu bổ sách (đang sử dụng WS 16202060/WS13632220 - Gaylord/Mỹ)

Bộ

5

Vật liệu tu bổ phục chế tài liệu:

Filmoplast R (31 cm x 50m) (đang sử dụng 26201- Neschen/Châu Âu)

Cuộn

Nhu cầu

Giấy kizukikozo (623070R1Kizukikozu/Nhật Bản)

Cuộn

Nhu cầu

Thiết bị khử axit tài liệu

Giá phơi tài liệu (3 tầng) (Việt Nam)

Cái

5

Thiết bị phục vụ trưng bày triển lãm và tham quan

Hệ thống

Tủ pano trưng bày cố định và tủ pano trưng bày di động

Cái

50

Màn hình cảm ứng Touch screen 100 in (CYL55/LG - Châu Á)

Cái

2

Màn hình Led cố đnh trong nhà P4 SMD

Cái

2

Hệ thống thuyết minh Tour Guide dùng cho hướng dẫn viên:

- Thiết bị thu

Bộ

40

- Thiết bị phát

Bộ

15

- Bộ sạc

Bộ

2

Camera quan sát khu trưng bày và ngoài trời

Bộ

50

Máy tính xách tay

Cái

5

Máy chiếu SONY

Cái

2

Thiết bị đọc tài liệu đặc biệt

Kính hiển vi (Châu Á)

Cái

10

Thiết bị để chiếu phim tài liệu và hội thảo

Máy chiếu SONY

Máy

3

Thiết bị bảo quản tài liệu

Giá compac bảo quản tài liệu khổ A4 - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (đang sử dụng của Fortisco Hà Lan - Malaysia)

Khoang

1.600

Các loại phụ kiện đính kèm theo hệ thống giá:

- Thanh chặn tài liệu

Cái

100

- Ngăn kéo lưu tài liệu

Cái

100

- Thanh chặn giữa khoang giá đôi

Cái

100

- Tấm trượt tham khảo tài liệu

Cái

100

- Thanh treo tài liệu

Cái

100

- Ngăn kéo lưu hiện vật

Cái

100

Hệ thống giá di động lưu trữ phim, ảnh - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (Hà Lan/Malaysia)

Khoang

30

Tủ lưu tài liệu khổ A0 (1350mmD x 953mmR x 686mmC) (đang sử dụng của Fortisco - Malaysia)

Cái

32

Tủ lưu ảnh, pano, apphich (Hà Lan/Malaysia)

Chiếc

30

Máy hút ẩm (HD-192B/Harison/Thái Lan)

Cái

30

Nhiệt ẩm kế (Gaylord/Mỹ)

Cái

30

Hệ thống camera an ninh, theo dõi kỹ thuật và hệ thống chổng đột nhập

Hệ thống

Đầu ghi hình 16 kênh IPHD

Bộ

10

Camera an ninh và theo dõi kỹ thuật

Cái

150

Switch 24 port đồng 10/100/1000M Gigabit

Bộ

10

Trung tâm báo động mở rộng

Cái

4

2

Thiết bị trung tâm dữ liệu tài liệu lưu trữ của tỉnh

Thiết bị lưu điện cho trung tâm dữ liệu

Thiết bị

1

Bộ tích điện Santak 6kva

Bộ

1

Máy phát điện dự phòng cho trung tâm dữ liệu

Máy

2

Máy chủ HP DL 380 Gen 9 8SFFCTO Server x1

Máy

2

Tủ Rack 42U

Cái

1

Hệ thống lưu trữ

(HP MSA 1040 2-port Fibre

Channel Dual Controller LFF Storage x 1)

Cái

2

Thiết bị chuyển mạch loại 24/12 FC Switch x1, Cổng nối giao tiếp: HP B-series 16Gb SFP+SW XCVR x 5, Cáp truyền dữ liệu: HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cb1 x 5.

Thiết bị

1

Card giao tiếp lưu trữ HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA x 2

Cái

2

Thiết bị bảo vệ mạng Firewall

Cái

Thiết bị chuyển mạch

Cái

4

Switch 24 port

Bộ

4

IV

Sở Xây dựng

1

Văn phòng Sở Xây dựng

Máy chủ IBM 3650 M4 (chạy phần mềm Eoffice và Cơ sở dữ liệu Quy hoạch) bao gồm UBS 2KVA

Máy

1

Máy chủ IBM (chạy cơ sở dữ liệu Quy hoạch) và máy chủ dự phòng cho 02 phần mềm CSDLQH và PM Quản lý văn bản và điều hành

Máy

2

Thiết bị tường lửa (Firewall)

Cái

1

Hệ thng Camera giám sát cơ quan

HT

1

Máy ảnh Canon 700D/18 - 55 (chưa có ng kính)

Máy

1

ng kính máy ảnh Canon EOS 700D

Cái

1

Thiết bị backup dữ liệu của cơ quan

Cái

1

UPS online

Cái

1

Máy hủy giấy

Cái

1

2

Chi cục giám định xây dựng

Máy ảnh Canon 800D phục vụ công việc chung của Chi cục (bao gồm ống kính)

Máy

1

Máy định vị cốt thép

Máy

1

Máy siêu âm bê tông

Máy

1

Súng bắn bê tông điện tử

Cái

1

V

Sở Tài chính

Máy chủ HPDL 380 G9, IBM3650

Thiết bị

3

CISCO WS-C2960X-48TS-LCatalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base

Chiếc

1

WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base Switch, Cisco Catalyst 2960-X switches feature: 48 Gigabit Ethernet ports with line-rate forwarding performance, Gigabit Small Form-Factor Pluggable (SFP) or 10G SFP+ uplinks, FlexStack Plus for stackin

Cisco Catalyst 2960S WS-C2960X-48TS-L Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed - Layer 2 switch.

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10

Chiếc

1

- 02 x Intel® Xeon® Silver 4114

- 04 x HPE 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit

- HPE Smart Array P408i-a SR Gen10

- 04 x HPE SSD 480GB 2.5"

- HPE 82E 8Gb Dual-port PCI-e FC HBA (Includes 02 x 8Gb SW FC SFPs)

- 02x500W Power Supply

Thiết bị lưu trữ SAN HPE MSA 2040 (hoặc tương đương)

Hệ thống

1

HPE MSA 2040 SAN Dual Controller SFF Storage

1

Dual MSA 2040 SAN controllers; 800GB Write Intensive SSDs

2

HPE MSA 2040 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-Pack Transceiver (Includes four x 8Gb SW FC SFPs)

8

HP MSA 1.8B 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise

8

HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m CBL

4

Thiết bFirewall, Loadbalancing

Hệ thống

1

Quản lý truy cập, Proxy, tự động phát hiện và ngăn chặn xâm nhập IDS/IPS, cân bằng tải Internet…

CPU Intel® Xeon® E-2134

1

RAM 16GB

2

02 x 480 SSD Sata

2

06 x Gigabit NIC

1

Form Factor: Rack 1U

1

Hệ thống sao lưu dự phòng dữ liệu của cơ quan và 01 thiết bị sicth ciso quang để kết nối dữ liệu

Thiết bị

1

VI

Sở Tư pháp

Máy chủ Sever

Thiết bị

1

VII

Sở Khoa học và Công nghệ

Máy móc, thiết bị phục vụ sự cố bức xạ và hạt nhân

Liều kế cá nhân điện tử

Thiết bị

10

Máy đo bức xạ gamma xách tay

Máy

3

Máy đo liều gamma dải cao, có đầu đo nối dài

Máy

1

Máy đo bức xạ nowtron xách tay

Máy

1

Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều

Máy

1

Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta gama

Thiết bị

1

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ

Bộ

10

Bình chì

Chiếc

2

Biển cảnh báo, dây căng, bạt, trụ sắt

Bộ

1

Điện thoại di động liên lạc qua vệ tinh

Thiết bị

2

1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chuẩn đo lường 2 lít

Cái

1

Chuẩn đo lường 5 lít

Cái

1

Chuẩn đo lường 10 lít

Cái

1

Chuẩn đo lường 20 lít

Cái

1

Chuẩn đo lường 50 lít

Cái

1

Cân bàn điện tử

Cái

2

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

Máy kiểm tra nhanh hàm lượng vàng

Máy

1

Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn bằng phương pháp khối lượng và Dung tích

Bộ

1

Thiết bị đo nhanh chỉ số Octane và phần trăm Ethanol

Cái

1

2

TT thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

Máy hấp phôi nấm

Cái

1

Tủ cấy vi sinh (bốc cấy)

Cái

2

Buồng sinh trưởng

Chiếc

1

Cân điện tử 2 số lẻ

Chiếc

1

Cân phân tích 4 số lẻ

Chiếc

1

Hệ thống lọc nước và khử Ion

Hệ thống

1

Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm

Hệ thống

1

Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện

Chiếc

1

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

Máy đào

Cái

1

Máy dựng phim

Bộ

1

Xe nâng tay trên 500K

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng 100l

Cái

1

Nồi hấp tiệt trùng 50l

Cái

1

Tủ ấm

Cái

1

Tủ cấy vi sinh 2 chỗ ngồi

Cái

2

Tủ mát 2 cánh bảo quản sản phẩm tại phòng trưng bày

Cái

1

Tủ mát bảo quản hóa chất 500l

Cái

1

Tủ sấy

Cái

2

Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm KH - CN

Cái

1

Máy ươm cây giống chân không tự động

Hệ thống

1

Máy hút ẩm

Chiếc

2

Máy lắc bình tam giác - lắc tròn

Chiếc

1

Máy khuy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Thiết bị đo ánh sáng (cầm tay)

Bộ

1

Hệ thống kệ nuôi cấy

Hệ thống

20

Tủ hóa chất có nhiều tầng

Chiếc

1

Kính hiển vi chụp ảnh

Chiếc

1

Bộ điện di cỡ nhỏ

Bộ

1

Bàn soi gel

Chiếc

1

Micropipette 1 kênh thay đổi thể tích

Chiếc

1

Máy chủ

Bộ

1

3

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Máy quang phổ tử ngoại khả biến: thiết bị kèm theo: máy tính + máy in

Bộ

1

Máy đo độ phân cực (Pole) tự động hiện số

Cái

1

Máy đo độ tự động Brix tự động hiện số

Cái

1

Thiết bị đo BOD

Cái

1

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

Hệ thống máy chưng cất tự động - Bộ chuẩn độ tự động

Hệ thống

1

Máy chiết lipit

Cái

1

Máy li tâm

Cái

1

Máy nghiền mẫu

Cái

1

Máy trộn mẫu

Cái

1

Cân phân tích điện tử

Cái

2

Tủ hút khí độc

Cái

3

Máy cất nước hai lần

Cái

2

Máy cô quay chân không

Cái

1

Thiết bị pha mẫu bằng vi sóng

Thiết bị

1

Bộ chiết pha rắn (SPE)

Bộ

1

Bệ rửa siêu âm

Cái

1

Micro pipette

Cái

1

Thiết bị kiểm định huyết áp kế

Thiết bị

1

Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha

Cái

1

Thiết bị kiểm định Taximet - thiết bị kèm theo 1 máy tính xách tay + phần mềm chuyên ngành

Thiết bị

1

Thiết bị kiểm định, hiệu chỉnh phương tiện đo áp suất điện tử

Cái

1

Áp suất Piston chuẩn

Cái

1

Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 500mg)

Bộ

1

Bộ quả cân chuẩn F2 (1mg - 1000mg)

Bộ

2

Cân điện tử kiểm quả đến 64kg

Cái

1

Khúc xạ kế ABBE

Cái

1

Kính hiển vi

Cái

1

Bếp cách thủy

Cái

1

Bếp gia nhiệt COD

Cái

1

nung

Cái

1

Quang kế ngọn lửa

Cái

1

Máy cất đạm KENDAL

Cái

1

Máy xác định chất lượng nước

Cái

1

máy phân tích BOD - Tủ nuôi cây

Cái

1

Máy lắc và phụ kiện

Cái

1

Máy kéo nén

Cái

1

Máy đo oxi hòa tan

Cái

1

Máy đo PH

Cái

11

máy ép mía cây

Cái

1

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

Dây, chén, nắp, bạch kim

Bộ

1

Tủ sấy

Cái

2

Tm

Cái

3

Tủ lạnh (dùng bảo quản mẫu thử nghiệm)

Cái

2

Hộp quả cấn F1, F2 (1g - 500g)

Hộp

3

Hộp quả cấn F2 (5mg - 100mg)

Hộp

5

Bộ quả cân chuẩn F2

B

1

B qucân chun M1

B

2

Qucân chun M1 (10kg - 20kg)

Qu

617

Cân kỹ thuật điện tử 8100g

Cái

1

Cân phân tích điện tử 210g

Cái

2

Chun dung tích hng 2 (2l - 200l)

Cái

7

Bộ kiểm tra bộ phân tích khí

B

1

Bộ điều khiển và chỉ thị

B

1

Bàn gá đồng hồ nước

B

1

Bình chuẩn từng phần 100l, 20l, 10l ( kiểm định đồng hồ nước)

Cái

3

B ngun

Cái

2

Hệ thống ống công nghệ bằng thép

B

1

Bàn to áp

Cái

2

Thiết bị chuẩn áp suất

Thiết b

1

Hệ thống kiểm định chân không kế

B

1

Huyết áp pittong chun

Cái

1

Nhiệt kế thủy ngân 0 - 300 độ

B

1

Bình điu nhit 35 - 280 độ

Cái

1

Lò ngang 200 - 1000 độ

Cái

1

Điều khiển nhiệt tự động

Cái

1

Cp nhit 200 - 1000 độ

Cái

1

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha

Cái

1

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha lưu động

Cái

2

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha lưu động điện tử

Cái

1

Công tơ chuẩn 1 pha ca (kèm theo bản kiểm)

Cái

3

Công tơ chuẩn 1 pha điện tử VN

Cái

2

Đầu lc lade

Cái

8

Máy th cao áp

Cái

1

Máy đo điện tử tiếp đất

Cái

1

Thiết bị kiểm định máy đo điện tim

Cái

1

Thiết bị kiểm định máy đo điện não

Cái

1

Thiết bị bể trụ ngang

Cái

1

Thiết bị bể trụ đứng

Cái

1

Máy hút m

cái

5

Tủ khung trụ nhôm kính cường lực để dụng cụ VS

Cái

1

Tủ INOX cửa kính cường lực để hóa chất

Cái

1

Bàn dùng để phân tích hóa - lý

Cái

1

Giá treo dụng cụ kiểm nghiệm

Cái

2

Tủ để dụng cụ kiểm nghiệm

Cái

1

Máy định vị cầm tay GPS

Cái

1

Máy sinh khí Hydro

Cái

1

Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng 50l

Cái

1

Máy ly tâm đa năng

Cái

2

Hệ thống lọc vi sinh

Hệ thống

1

Máy đo nhiệt độ chính xác cầm tay

Cái

1

Bộ bình chuẩn INOX hạng II, loại 2l, 10l, ống đong thủy tinh loại 100ml, 500ml

Bộ

1

Thiết bị cô mẫu sử dụng dòng khí Nito

Thiết bị

1

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu cầm tay

Cái

1

Tủ lạnh âm độ

Cái

1

Máy lấy mẫu khí / bụi.

Cái

1

Thiết bị đo độ ồn

Thiết bị

1

Máy đo chức năng

Cái

1

Máy đo độ rung

Cái

1

Lò nung điện tử

Cái

1

Bàn kiểm công tơ 1 pha

Cái

2

Bếp cách thủy

Cái

1

Thiết bị phản ứng nhiệt

Thiết bị

1

Bàn tạo áp suất chuẩn thủy lực - ứng dụng thêm chức năng kiểm đồng hồ Oxygen + Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ gien khác nhau

Cái

1

Bàn tạo áp suất chuẩn chân không + Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ gien

Cái

1

Đầu đo áp suất từ (-1 đến 0) bar

Cái

1

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử

Bộ

1

Bộ đầu nối mặt bích

Cái

1

Mẫu chuẩn để kiểm tra liều máy CT

Cái

1

Buồn ION 10cc

Cái

1

Thiết bị đo liều phóng xạ

Thiết bị

1

Bàn kiểm tự động kỹ thuật số công tơ 1 pha 24 vị trí

Hệ thống

1

Áp kế mẫu điện tử hiện số

Hệ thống

1

Bàn thí nghiệm trung tâm

Bộ

1

Tủ đựng hóa chất

Cái

5

Kệ để kho hóa chất

Bộ

3

Bàn thử nghiệm sát tường chịu lực và chịu nhiệt ăn mòn

Bộ

8

Bàn thử nghiệm sát tường (không có bồn rửa)

Bộ

4

Bàn thử nghiệm sát tường (bàn đơn)

Bộ

1

Bàn thử nghiệm sát tường (có bồn rửa)

Bộ

5

Bàn cân - đặt 02 cân

Bộ

1

Bàn thí nghiệm trung tâm không có bồn rửa

Bộ

1

Bộ quả cân E2(từ 1mg - 500g)

Bộ

1

Máy dập mẫu

Cái

1

Máy lắc ống nghiệm

Cái

1

Tủ lạnh lưu trữ sinh phẩm

Cái

1

Quả cân M1 loại 500kg/quả

Quả

20

VIII

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Văn phòng Sở

Máy chủ (Server)

Bộ

2

Máy dựng phim

Cái

2

Đầu thu phát sonny

Bộ

2

Máy chủ HP Proliant ML150 Gen9

Bộ

1

2

Chi cục Thủy Sản

Phục vụ công tác đăng kiểm tàu cá:

Máy định vị GPS

Cái

2

Máy thông tin liên lạc sóng HF

Cái

2

Đồng hồ đo độ nghiêng tàu

Cái

2

Đồng hồ đo tốc độ gió

Cái

2

Đồng hồ đo vòng tua

Cái

2

Đồng hồ đo áp suất (3 loại)

Cái

6

Thiết bị bàn nguội

Thiết bị

1

Thước đo bước xoắn chân vịt

Cái

1

Máy đo siêu âm

Cái

1

Đồng hồ đo nhiệt độ

Cái

1

Đồng hồ đo nhiệt độ khí xả

Cái

1

Pamne đo ngoài

Bộ

1

Panme đo trong

Bộ

1

3

Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản

Máy ly tâm

Cái

1

Máy quang phổ kế

Cái

1

Máy bảo ôn (tủ đông)

Cái

1

Máy chủ (Server)

Cái

1

4

Chi cục Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Bình Sơn

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dùng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Sơn Tịnh

Máy bơm chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Tư Nghĩa

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

I

Hạt Kiểm lâm Mộ Đức

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Máy

1

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Đức Phổ

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Ba Tơ

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Minh Long

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Sơn Hà

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Sơn Tây

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Trà Bồng

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

Hạt Kiểm lâm Tây Trà

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

5

Trung tâm Nước sạch và VSMT NT

Máy móc đo lường thí nghiệm và kỹ thuật:

Máy kinh vỹ FET 500

Cái

1

Máy quang phổ xách tay

Cái

1

Thiết bị tích hợp đo độ PH

Thiết bị

1

Đồng hồ nước tổng Malaisia T-FLOW DN100

Cái

2

Máy thủy bình tự động NIKON loại 1

Cái

1

Máy thủy bình Lazer EK-468GJ

Cái

1

Máy GPSMAP 64S

Cái

1

Máy đo Clo dư cầm tay trạm cấp nước

Cái

8

Máy quang phổ

Cái

1

Máy đo độ đục cầm tay

Cái

1

Máy đo đa chỉ tiêu pH, DO,..

Cái

1

Máy dò tìm nguồn nước ngầm Phaduma 189-2016

Cái

1

Thiết bị nghe phát hiện rò rỉ kỹ thuật (Hydroluk HL 5000 H2T3 Pro)

Thiết bị

1

Máy bơm định lượng

Cái

2

Đồng hồ đo lưu lượng D50

Cái

3

6

Trung tâm Khuyến Nông

Máy khám thai, đo độ dày mở lưng

Cái

2

Cân điện tử VMC

Cái

2

Kính hiển vi 3 mắt

Cái

1

Máy phát điện 10 KW

Cái

1

7

BQL Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn

Thiết bị lặn

Thiết bị

3

Máy nén khí

Cái

1

Camera kính nước

Cái

1

Hệ thống phao tiêu

Bộ

2

Phao tiêu

Bộ

24

Phao nhựa nối các phao tiêu

Bộ

178

Dụng cụ thu mẫu nước

Cái

1

Ống nhòm ban đêm (ống nhòm tia hồng ngoại)

Cái

1

Tàu tuần tra composite

Chiếc

1

Máy đo độ sâu cầm tay Model: PS-7FL hãng Hondex-Nhật bản

Cái

1

Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nước AZ8602

Cái

1

8

BQL rừng PHĐN Thạch nham

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyển

Bộ

1

9

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyển

Bộ

1

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

Ghe gắn máy, ca nô phục vụ công tác tuần tra rừng lưu vực hồ chứa nước Nước Trong

Chiếc

2

10

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Tây

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyn

Bộ

1

Roi điện

Cái

5

i cui điện

Cái

5

Súng bn đạn cao su

Cái

5

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

11

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

12

Ban quản lý rừng phòng hộ Khu đông huyện Ba Tơ

Máy đnh vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyn

Bộ

1

Công cụ hỗ trợ (roi điện, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su)

Bộ

20

Roi điện

Cái

5

i cui điện

Cái

5

Súng bắn đạn cao su

Cái

5

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

Ghe gắn máy, ca nô phục vụ công tác tuần tra rừng lưu vực hồ chứa nước Nước Trong

Chiếc

2

13

Ban quản lý rừng phòng hộ Khu Tây huyện Ba Tơ

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyn

Bộ

1

Roi điện

Cái

5

i cui điện

Cái

5

Súng bắn đạn cao su

Cái

5

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

14

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trà Bồng

Máy định vị GPS

Chiếc

6

Loại pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

Máy nh KTS

Chiếc

2

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

15

BQL rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi

Máy định vị GPS (64 xã + VP BQL)

Chiếc

70

Loa bin cầm tay chữa cháy

Cái

21

Máy ảnh KTS (6 Trạm + VP BQL)

Chiếc

14

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

24

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR (6 Trạm+VP)

Tờ

7

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

6

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy (6 Trạm/5 máy +Vp/5 máy)

Máy

35

Máy cưa xăng

Cái

35

Máy cắt thực bì

Cái

35

Bộ loa tuyên truyền cơ động

Bộ

6

Công cụ hỗ trợ (roi điện, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su)

Cái

120

Máy chiếu, màn chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Bộ

7

Ghe gắn máy, ca nô phục vụ công tác tuần tra rừng lưu vực hồ Chứa nước vào mùa mưa

Chiếc

6

16

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Máy đo nồng độ tinh dịch heo

Cái

2

17

Chi cục Thủy lợi

Trạm đo mực nước tự động

Trạm

8

Trạm đo mưa tự động

Trạm

10

IX

Sở Giao thông vận tải

Máy chCSDL

Máy

1

Cân ô tô xách tay

Cái

5

Máy bộ đàm và thiết bị chuyển tiếp sóng

Cái

5

Máy đo nồng độ cồn

Cái

5

Thiết bị công nghệ thông tin có tích hợp Wifi, 3G, GPS

Thiết bị

5

Máy siêu âm công trình

Cái

1

Máy đo tốc độ chạy tàu

Cái

1

Máy đo độ sâu luồng, tuyến

Cái

1

Công cụ hỗ trợ (Roi điện, dùi cui điện, súng bắn điện thoại, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê từ trường, la ze, lưới, súng phóng dây mồi

Công Cụ

15

Máy in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Cái

2

Hệ thống camera giám sát

Bộ

1

Máy chụp ảnh

Cái

1

8SFF configure to order Ser

Bộ

1

Smart Tivi 55 Inch

Cái

1

Máy bấm số tự động

Bộ

1

Cisco catalyst 3650 Series Switches

Cái

1

Hệ thống mạng không dây Wifi

Bộ

1

Router Cisco

Cái

1

Phần mềm duyệt virus

Bộ

1

Phần mềm giám sát hệ thống các thiết bị mạng

Bộ

1

UPS Santak True online

Cái

1

Máy điều hòa

Cái

1

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Chi cục Biển và hải đảo

Máy tính Toughbook CF-53 đi biển

Cái

1

Thiết bị định vị vệ tinh

Thiết bị

1

Máy con Server IBM

Cái

1

2

Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh (kể cả 14 chi nhánh)

Máy toàn đạc điện tử

Cái

15

Máy đnh vị GPS

Cái

15

Thiết bị phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy chữa cháy (Bình nổ); Phòng cháy chữa cháy (Hệ thống)

Bộ

60

- Phần mềm diệt vi rút KASPERSKY dùng để bảo mật cho hệ thống máy chủ;

- Đăng ký chữ ký điện tử;

- Hệ thống lưu trữ của máy chủ (1000Gb đến 6000GB ổ cứng, Ram cho 4 máy chủ từ 08Gb đến 64Gb; đường truyền dữ liệu);

Bộ

158

Máy hút ẩm 9 lít

Cái

18

Máy hút bụi Sanyo 1500W

Cái

15

Máy Scan màu khổ A3 HPEnterprise Flow N9120

Cái

15

Máy photo khổ A3 Ricoh Aficico 240W

Cái

15

Máy ảnh Canon

Cái

15

Hạ tầng phục vụ trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Máy chủ

Bộ

2

- Router

Cái

15

- Hệ thống tường lửa bảo mật (Firewall)

Hệ thống

+ Tường lửa CPAP (phần cứng)

Hệ thống

1

+ Modular bảo mật tích hợp đa dịch vụ. Tích hợp sẵn phần mềm bảo mật 1 năm, kèm SSD lưu trữ data

Cái

1

- Switch

Cái

16

- Hệ thống lưu trữ

Hệ thống

1

- Máy Scan A3

Cái

15

- Máy vi tính

Máy

15

- Máy in A4 (hai mặt)

Máy

15

3

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Máy chủ Database Server

Cái

2

Máy chủ Backup Server

Cái

2

Máy trạm đồ họa

Cái

9

Bộ lưu điện Offline 500 VA

Bộ

9

Máy vẽ màu Ao HP800

Cái

1

Ổn áp Lioa 30 KW

Cái

1

Máy hút ẩm 9 lít

Cái

3

Máy hút bụi Sanyo 1500W

Cái

3

Máy ảnh Canon

Cái

1

Máy server(Hệ thống SAN, NAS)

Cái

1

Thiết bị mạng(Hub, Switch, router)

Cái

5

Switch

Bộ

2

Router

Bộ

1

Hệ điều hành Microsoft Windows 2008

Bộ

1

Lưu điện cho máy chủ APC Smart-UPS

Bộ

1

Phn mềm diệt virus cho máy chủ

Bộ

1

Hệ thống tường lửa (Firewall)

Bộ

1

Hệ thống mạng LAN và chống sét

Bộ

1

Máy Scan màu khổ A3 HPEnterprise Flow N9120

Cái

1

Máy photo khổ A0 RICOH W6700

Cái

1

4

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Máy định vị

Cái

2

Máy ảnh

Cái

8

Máy quay fun

Cái

1

Máy quay phim

Cái

8

XI

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 1103

Cái

1

Máy toàn đạc điện tử TC - 405 (Leica - Thụy sỹ)

Cái

1

Máy toàn đạc điện tử SET 610 Sokkia Nhật

Cái

1

Máy định vị GPS

Cái

1

Máy in Ao HPT795

Cái

1

Máy toàn đạc điện tử Leica TS06

Cái

1

2

Văn phòng Ban Quản lý KKT Dung Quất

Máy định vị

Cái

1

3

Trung tâm Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Dung Quất