Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1001/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 872/QĐ-UBND trong kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-UBND , NGÀY 17/5/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2013 CỦA TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND , ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 845/TTr-SYT, ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin điều chỉnh mua số lượng máy Monitor theo dõi 07 thông số từ 07 cái thành 02 cái cho đơn nguyên điều trị bệnh tay chân miệng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mua số lượng máy Monitor theo dõi 07 thông số từ 07 cái (bảy) thành 02 cái (hai) nhưng không thay đổi tổng số tiền tại Quyết định 872/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung khác của Quyết định 872/QĐ-UBND không thay đổi.

(Kèm theo Tờ trình số 845/TTr-SYT, ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Sở Y tế).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/TTr-SYT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2013

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC XIN ĐIỀU CHỈNH MUA SỐ LƯỢNG MÁY MONITOR THEO DÕI 7 THÔNG SỐ TỪ 07 CÁI THÀNH 02 CÁI NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI TỔNG SỐ TIỀN, ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-UBND , NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2013, CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ PHÊ DUYỆT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 5 năm 2013, của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 tỉnh Vĩnh Long.

Sở Y tế đã rà soát lại các nội dung trong Tờ trình số 693/TTr-SYT, ngày 08/5/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin chủ trương điều chỉnh kinh phí, danh mục trang thiết bị đơn nguyên điều trị tay chân miệng của BVĐK tỉnh và nội dung truyền thông bệnh dịch tay chân miệng trong Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long và có đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp thêm bảng báo giá Monitor theo dõi bệnh 7 thông số năm 2013 được biết là: 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).

Do đó, Sở Y tế xin trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh số máy Monitor theo dõi bệnh 7 thông số như sau:

Nội dung trong Tờ trình số 693/TTr-SYT, ngày 08/5/2013 của Giám đốc Sở Y tế

Nội dung xin điều chỉnh mới

Lý do xin điều chỉnh

(có phô tô gửi kèm theo)

3.7. Monitor theo dõi bệnh 7 thông số (mua mới, có trong Quyết định số 1003/QĐ-BYT , ngày 30/3/2012, của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng):

Ước giá: 38.000.000 đồng x 07 cái = 436.000.000 đồng.

Monitor theo dõi bệnh 7 thông số (mua mới, có trong Quyết định số 1003/QĐ-BYT , ngày 30/3/2012, của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng):

Ước giá: 218.000.000 đồng x 02 cái = 436.000.000 đồng (giữ nguyên tổng giá trị đề nghị mua máy)

1. Nội dung Tờ trình số 391/TTr-BVĐK, ngày 22 tháng 4 năm 2013, của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh danh mục trang thiết bị cho đơn nguyên tay chân miệng Bệnh viện Đa khoa, trong đó Monitor theo dõi bệnh 7 thông số: Ước giá 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).

2. Bảng báo giá Monitor theo dõi bệnh 7 thông số năm 2013 được biết là: 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).

Còn các nội dung, kinh phí hoạt động khác vẫn giữ nguyên thực hiện theo như Quyết định số 872/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 5 năm 2013, của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt.

Kính trình UBND tỉnh sớm xem xét, chấp thuận để ngành y tế sớm tổ chức thực hiện những nội dung điều chỉnh theo Tờ trình này./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Thanh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1001/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 872/QĐ-UBND trong kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78