Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 10/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TỪNG NỘI DUNG, CÔNG VIỆC CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định s 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 470/SNN-KHTC ngày 18/02/2013, kèm báo cáo thẩm định số 88/BC-STP ngày 04/02/2013 của S Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (như Phụ lục kèm theo); bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Website Chính phủ;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP, các Tổ CV VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Sơn

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

ĐVT: %

TT

Hạng mục được hỗ trợ

Mức hỗ trợ đối vi tất cả các xã (trừ xã thuộc CT 30b)

Mức hỗ trợ các xã thuộc Chương trình 30b

Tng mức ngân sách nhà nước các cấp

Ngân sách TW, tỉnh

Tng mức ngân sách nhà nước các cấp

Ngân sách TW, Tỉnh

1

Công tác quy hoạch

100

100

100

100

2

Công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn, bản, cán bộ HTX

100

100

100

100

3

Xây dựng trụ sở xã

100

100

100

100

4

Đường trục xã (liên thôn), liên xã

≤ 90

≤ 85

≤ 95

≤ 90

5

Đường trục thôn, xóm

≤ 50

≤ 40

≤ 85

≤ 80

6

Đường ngõ, xóm

≤ 40

≤ 20

≤ 70

≤ 60

7

Đường trục chính nội đồng

≤ 50

≤ 40

≤ 80

≤ 70

8

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng và thủy lợi nhỏ

≤ 50

≤ 40

≤ 80

≤ 70

9

Xây dựng trường học đạt chuẩn

≤ 75

≤ 70

≤ 90

≤ 85

10

Xây dựng trạm Y tế xã

≤ 90

≤ 85

≤ 95

≤ 90

11

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

≤ 80

≤ 75

≤ 90

≤ 90

12

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ

≤ 30

≤ 20

≤ 60

≤ 60

13

Hệ thống đường ống nước trục nhánh đến hộ gia đình đối với nơi đã có công trình cấp nước tập trung

≤ 25

≤ 15

≤ 50

≤ 40

14

Công trình thoát nước thải khu dân cư

≤ 75

≤ 65

≤ 90

≤ 80

15

Công trình vệ sinh môi trường công cộng không thuộc chương trình MTQG (trụ sở xã, chợ trường học, trạm y tế, hội quán...)

≤ 75

≤ 65

≤ 85

≤ 70

16

Nhà văn hóa

≤ 70

≤ 60

≤ 90

≤ 80

17

Công trình thể thao xã

≤ 60

≤ 50

≤ 80

≤ 70

18

Nhà văn hóa thôn, bản

≤ 60

≤ 50

≤ 80

≤ 70

19

Công trình thể thao thôn, bản

≤ 40

≤ 30

≤ 70

60

20

Công trình chợ nông thôn

≤ 30

≤ 20

≤ 50

≤ 40

21

Điểm phục vụ bưu chính vin thông

≤ 20

≤ 10

≤ 50

≤ 40

22

Công trình Internet đến thôn

≤ 40

≤ 30

≤ 50

≤ 40

23

Mô hình trình diễn phát triển sản xuất để làm mẫu nhân rộng

Theo định mức NĐ số 02/NĐ-CP

Theo định mức NĐ số 02/NĐ-CP

Theo định mức NĐ số 02/NĐ-CP

Theo định mức NĐ số 02/NĐ-CP

24

Hỗ trợ giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất

≤ 40

≤ 30

≤ 60

≤ 60

25

Hỗ trợ mua máy cơ giới trong nông nghiệp

≤ 20

≤ 20

≤ 30

≤ 20

26

Hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản trong hàng rào

≤ 30

≤ 20

≤ 50

≤ 40

27

Hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản ngoài hàng rào (ngoài đối tượng theo Quyết định 24/QĐ-UBND)

≤ 50

≤ 40

≤ 80

≤ 70

28

Hỗ trợ xây dựng nghĩa trang

≤ 20

≤ 10

≤ 40

≤ 30

29

Hỗ trợ phát triển sản xuất bằng lãi suất theo Quyết định 26/QĐ-UBND

Theo các Quyết định của UBND tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.336
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144