Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình

Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 21/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2277-TB/TU ngày 11 tháng 3 năm 2020 về Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 44/HĐND-VP ngày 17 tháng 4 năm 2020 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1349/TTr-STC ngày 30 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình (trừ xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế và xe của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

2. Xe ô tô chuyên dùng được quy định tại Quyết định này gồm:

a) Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu).

b) Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ).

c) Xe ô tô tải.

d) Xe ô tô bán tải.

đ) Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

3. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quy định tiêu chuẩn, định mức và giá mua xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể như sau: (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

2. Giá mua xe ô tô tại Phụ lục của Quyết định này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được min các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.

3. Ngoài quy định trên, trường hợp cần thiết phải tăng thêm số lượng xe ô tô chuyên dùng (do chức năng, nhiệm vụ) hoặc điều chỉnh mức giá, chủng loại xe do yêu cầu công tác và thị trường có sự biến động thay đổi, đơn vị gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để xem xét, quyết định.

Điều 3. Nguồn hình thành xe ô tô chuyên dùng

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp.

2. Nguồn thu từ phí, lệ phí (phần được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí), thu sự nghiệp.

3. Nguồn xe điều chuyển hoặc được tiếp nhận từ các dự án kết thúc chuyển giao, từ các nhà tài trợ, viện trợ...

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính căn cứ Quyết định này phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổng hợp nhu cầu và căn cứ khả năng ngân sách để lập kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở cho việc trang bị xe ô tô chuyên dùng.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng nhưng chưa được quy định trong Quyết định này, tùy theo tính chất công tác đặc thù, khi có nhu cầu cấp thiết cần trang bị để phục vụ công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ các quy định hiện hành, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để hướng dẫn thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, thay thế Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình

STT

Tên đơn vị

Số lượng tối đa (chiếc)

Loại xe

Giá mua tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

I

KHỐI TỈNH

69

 

 

 

1

Sở Giáo dục - Đào tạo

1

 

 

 

 

Trường PTTH Chuyên Võ Nguyên Giáp

1

Xe trên 16 chỗ -29 chỗ

1800

Xe vận chuyển đề thi tốt nghiệp, đề thi học sinh giỏi và phục vụ đưa đón giáo viên, học sinh đi thi học sinh giỏi các cấp

2

Sở Văn hóa và Thể thao

5

 

 

 

2.1

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống

2

 

 

 

 

 

1

Xe 35 -45 chỗ

3000

Xe chở diễn viên phục vụ biểu diễn vùng sâu vùng xa

 

 

1

Xe tải

800

Xe chở đạo cụ, phục trang biểu diễn

2.2

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

1

Xe bán tải

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

2.3

Thư viện tỉnh

1

Xe tải

800

Xe thư viện lưu động đa phương tiện

2.4

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

1

Xe trên 16 chỗ -29 chỗ

1800

Xe phục vụ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, ban tổ chức

3

Sở Khoa học và Công nghệ

4

 

 

 

3.1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Xe bán tải

750

Xe chở máy móc thiết bị phục vụ công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

3.2

Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm

2

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm định đo lường; công tác thử nghiệm tại hiện trường

3.3

Trung tâm Ứng dụng và thống kê Khoa học và Công nghệ

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ hoạt động nghiên cứu ứng dụng, triển khai chuyển giao công nghệ miền núi vùng sâu, vùng xa

4

Sở Xây dựng

2

 

 

 

4.1

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

4.2

Thanh tra Sở Xây dựng

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra công trình, dự án

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

 

 

 

5.1

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Bình

1

Xe cứu thương

1000

Xe cứu thương phục vụ cấp cứu đối tượng cai nghiện

5.2

Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công

1

Xe cứu thương

1000

Xe phục vụ cấp cứu đối tượng người có công; Xe chở đối tượng điều dưỡng định kỳ

5.3

Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

1

Xe cứu thương

1000

Xe phục vụ cấp cứu cho đối tượng tâm thần

5.4

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ tuyên truyền và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động vùng sâu vùng xa, miền núi

6

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

5

 

 

 

6.1

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

2

Xe bán tải

750

Xe phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng

6.2

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ cứu hộ, bảo tồn sinh vật

6.3

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

2

 

 

 

 

 

1

Xe 29 chỗ

1800

Xe phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch

 

 

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

 

 

 

7.1

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác thanh tra Tài nguyên môi trường

7.2

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác quan trắc TNMT

8

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

3

 

 

 

 

 

1

Xe truyền hình lưu động (tiêu chuẩn HD)

4000

Xe phục vụ công tác truyền hình trực tiếp và ghi hình các chương trình (Chưa bao gồm thiết bị đi kèm)

 

 

1

Xe bán tải

750

Xe chở thiết bị, dụng cụ phát thanh truyền hình

 

 

1

Xe trên 16 chỗ -29 chỗ

1800

Xe chở ê kíp thực hiện chương trình

9

Sở Giao thông vận tải

2

 

 

 

9.1

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

2

 

 

 

 

 

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát ATGT

 

 

1

Xe tải

800

Xe chuyên dùng phục vụ chở cân tải trọng

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27

 

 

 

10.1

Chi cục Kiểm lâm

14

 

 

 

10.1.1

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1

1

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.2

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2

1

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.3

Hạt Kiểm lâm
 Minh Hóa

3

 

 

 

 

 

1

Xe tải

800

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR

 

 

2

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.4

Hạt Kiểm lâm
Tuyên Hóa

3

 

 

 

 

 

1

Xe tải

800

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR

 

 

2

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.5

Hạt Kiểm lâm
Bố Trạch

2

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.6

Hạt Kiểm lâm
Đồng Hới

1

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.7

Hạt Kiểm lâm
Quảng Ninh

1

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.1.8

Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy

2

 

 

 

 

 

1

Xe tải

800

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR

 

 

1

Xe bán tải

750

Xe chuyên chở phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR và phục vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản

10.2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; vận chuyển vacxin, hóa chất, máy động cơ phun hóa chất phòng chống dịch

10.3

Trung tâm Giống vật nuôi

1

Xe tải

800

Xe chở vật nuôi và thức ăn gia súc, gia cầm

10.4

Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình

3

Xe tải gắn cẩu

1300

Xe chuyên chở, vận chuyển hải sản

10.5

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Xe bán tải

750

Xe phục vụ vận chuyển máy móc thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

10.6

Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công trình thuộc phạm vi dự án, PCCCR, bảo vệ rừng

10.7

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác lấy mẫu để đánh giá, kiểm nghiệm chất lượng nước, vận chuyển thiết bị hỗ trợ từ các tổ chức để hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn; chuyên chở vật tư, phụ kiện, hóa chất khắc phục kịp thời các sự cố...

10.8

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

1

Xe bán tải

750

Phục vụ công tác vận chuyển giống, cây trồng, vật nuôi... phục vụ triển khai các mô hình nông, lâm, thủy sản

10.9

Ban quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ; vận chuyển thiết bị, dụng vụ,... phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

10.10

Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm thủy sản

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác vận chuyển máy móc thiết bị để khảo sát, điều tra, quy hoạch ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

10.11

Trung tâm Giống thủy sản

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác vận chuyển cá giống, tôm giống chuyển giao nhân rộng các chương trình, mô hình TS vùng sâu, vùng xa

11

Sở Nội vụ

1

 

 

 

11.1

Ban Tôn giáo

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh

12

Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

8

 

 

 

12.1

Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế

6

 

 

 

 

 

3

Xe thu gom và cuốn ép rác

1500

Xe đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trải rộng trên nhiều địa bàn

 

 

1

Xe xúc lật

1500

Xe đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh tại các KCN, KKT trải rộng trên nhiều địa bàn

 

 

1

Xe phun nước

700

Xe đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh tại các KCN, KKT trải rộng trên nhiều địa bàn

 

 

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác quản lý hạ tầng KT các KCN, KKT và quản lý thu phí (chở tiền thu phí) phương tiện qua cửa khẩu

12.2

Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ kiểm tra công trình tại Cửa khẩu Cha Lo

12.3

Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Cửa khẩu Hòn La

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ kiểm tra công trình tại Cửa khẩu Hòn La

13

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp

Theo nhu cầu

Xe tập lái hạng C, B1, B2

750

Xe phục vụ công tác dạy và học lái xe các hạng

14

Trường Cao đẳng Nghề

Theo nhu cầu

Xe tập lái hạng C, B1, B3

750

Xe phục vụ công tác dạy và học lái xe các hạng

15

Trường Đại học Quảng Bình

1

Xe từ 30 - 47 chỗ

3000

Xe phục vụ các hoạt động ngoại khóa của giáo viên, học sinh đi thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16

Hội Chữ thập đỏ

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác phòng chống lụt bão, viện trợ, cứu trợ

17

Tỉnh đoàn

3

 

 

 

17.1

Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế

1

Xe tải

800

Xe phục vụ hoạt động tại các làng thanh niên lập nghiệp

17.2

Nhà Thiếu nhi

1

Xe 29 chỗ

1800

Xe phục vụ các hoạt động ngoại khóa, đưa đón học sinh, cán bộ giáo viên đi thi đấu các bộ môn năng khiếu trong và ngoài tỉnh

17.3

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác tuyên truyền, tuyển sinh học viên học nghề, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng sâu, vùng xa

II

KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

61

 

 

 

1

UBND TP Đồng Hới

16

 

 

 

1.1

Đội Quy tắc và Trật tự đô thị

2

Xe bán tải

750

Xe quản lý trật tự

1.2

Ban quản lý các bãi tắm biển

2

Xe cào sàng lọc rác bãi biển

1000

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

1.3

Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố

1

Xe bán tải

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

1.4

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát công trình

1.5

Trung tâm Công viên cây xanh thành phố

8

 

 

 

 

 

2

Xe bồn tưới nước

700

Xe phục vụ công tác chăm sóc cây xanh địa bàn thành phố và phục vụ sản xuất của đơn vị

 

 

2

Xe tải thùng

750

Xe phục vụ công tác chăm sóc cây xanh địa bàn thành phố và phục vụ sản xuất của đơn vị

 

 

2

Xe tải cầu

1300

Xe phục vụ công tác chăm sóc cây xanh thành phố và sản xuất của đơn vị

 

 

2

Xe tải ben

800

Xe phục vụ công tác chăm sóc cây xanh thành phố và sản xuất của đơn vị

1.7

Ban quản lý Chợ thành phố Đồng Hới

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chợ

1.8

Ban quản lý Rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra rừng

2

UBND thị xã Ba Đồn

4

 

 

 

2.1

Ban quản lý các công trình công cộng thị xã

2

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

2.2

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

2.3

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát công trình

3

UBND huyện Bố Trạch

4

 

 

 

3.1

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

2

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

3.2

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

3.3

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát hiện trường dự án

4

UBND huyện Quảng Trạch

8

 

 

 

4.1

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động, phổ biến các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn

4.2

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

5

 

 

 

 

 

2

Xe cuốn ép rác, chở rác

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

 

 

1

Xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

 

 

1

Xe tưới nước

700

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

 

 

1

Xe cẩu

900

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

4.3

Ban quản lý dự án ODA huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát hiện trường dự án

4.4

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, bảo vệ rừng

5

UBND huyện Quảng Ninh

8

 

 

 

5.1

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

5.2

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

4

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

5.3

Ban quản lý Rừng phòng hộ Long Đại

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, bảo vệ rừng

5.4

Ban quản lý Rừng phòng hộ Ba Rền

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, bảo vệ rừng

5.5

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công trình

6

UBND huyện Lệ Thủy

7

 

 

 

6.1

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

4

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

6.2

Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu

1

Xe bán tải

750

Xe phục vụ công tác PCCCR, quản lý, bảo
vệ rừng

6.3

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

6.4

Ban quản lý các dự án huyện Lệ Thủy

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát hiện trường dự án

7

UBND huyện Tuyên Hóa

5

 

 

 

7.1

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

2

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

7.2

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

7.3

Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, bảo vệ rừng

7.4

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát hiện trường dự án

8

UBND huyện Minh Hóa

9

 

 

 

8.1

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

8.2

Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, bảo vệ rừng

8.3

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

1

Xe bán tải

750

Xe kiểm tra, giám sát hiện trường dự án

8.4

Ban quản lý các công trình công cộng huyện

4

 

 

 

 

 

3

Xe cuốn ép rác, chở rác; xe xúc lật

1500

Xe phục vụ công tác vệ sinh môi trường

 

 

1

Xe tải gắn cẩu

1300

Xe phục vụ sửa chữa điện chiếu sáng công cộng và cắt cây trên cành cao

8.5

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn

8.6

Đội quản lý trật tự đô thị huyện

1

Xe bán tải hoặc xe tải thùng

750

Xe phục vụ công tác quản lý trật tự trên địa bàn

 

Tổng cộng (I) + (II)

130

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/05/2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!